Commissie MER geeft minister zware onvoldoende voor plan verbreding A27/A12

cover advies_commissiemer_juli 2020De Commissie MER heeft vandaag eindelijk haar toetsingsadvies gepubliceerd over de plannen voor verbreding van de A27 / A12 Ring Utrecht. Omdat het Tracébesluit voor verbreding vorig jaar door de Raad van State is vernietigd, heeft het ministerie gewerkt aan een actualisatie van de Milieueffectrapportage. Uit het advies blijkt dat het ministerie haar huiswerk niet heeft gedaan.

Lees ook het persbericht van de Kerngroep Ring Utrecht.

Nut en noodzaak nog stééds niet aangetoond

Nota bene de verwachte effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden - zo ongeveer de reden dat het eerdere besluit is vernietigd - zijn nog helemaal niet in beeld gebracht. Ook qua verkeerscijfers is de onderbouwing niet goed, de effecten op natuur zijn niet in goed in beeld gebracht en alternatieven zijn ten onrechte niet meegenomen in de zoektocht naar betere bouwmethoden.

De Commissie ziet dus een hele reeks tekortkomingen aan de geactualiseerde milieueffectrapportage. Al deze punten zijn zeer fundamenteel en stellen de vraag of je deze verbreding uberhaupt moet willen ter discussie. Let wel, de problemen rondom het kostenplaatje van zo'n risicovolle bouwmethode, de effecten voor omwonenden, voor trein- en wegverkeer, dat komt allemaal niet of nauwelijks aan bod in het toetsingsadvies.

Wat ontbreekt er allemaal?

Specifiek de volgende punten ontbreken (zie pagina twee van het toetsingsadvies): 

 • een onderbouwing van de verkeerskundige uitgangspunten;
 • welke en hoeveel grondstoffen nodig zijn voor het maken van bentonietsuspensie en wat de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot is;
 • de beschrijving van een variant waarbij negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie uitgesloten zijn;
 • een veldonderzoek naar beschermde soorten in het studiegebied en een onderbouwing dat achteruitgang van broedvogels, ringslang en grote modderkruiper kan worden voorkomen;
 • de juiste score van de archeologische verwachting van het werkterrein.

De Commissie schrijft verder dat Rijkswaterstaat een en ander 'mondeling' heeft toegelicht: de verkeerskundige uitgangspunten en effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden zullen later pas onderzocht worden, waarschijnlijk als onderdeel van een nieuw Tracébesluit. Het is onbekend of de Commissie MER daarover dan om advies wordt gevraagd.

Problemen met de bouwmethode

De bouwmethode is al jaren omstreken, vanwege de hoge risico's. Het blijkt dat verbreding van de A27 zonder een extra schermwand niet mogelijk is met een zogenaamd laag risicoprofiel. Opvallend is dat de onderbouwing van deze conclusie in een geheim risicodossier staat, dat de Commissie níet heeft mogen inzien. In een voorlopig advies in april 2020 had de Commissie ook al zware kritiek op de bouwmethode (lees hierover meer bij de Kerngroep Ring Utrecht). De vraag is met welke uitgangspunten en randvoorwaarden de zoektocht naar een bouwmethode is gedaan? De Commissie vraagt zich nadrukkelijk af of (afgevallen) alternatieven nu geen voorkeur verdienen 'gelet op de grote milieugevolgen van de nu voorgestelde mitigerende maatregel in de vorm van de schermwand'. Hiermee komen de alternatieven, voorgesteld door de Kerngroep Ring Utrecht, ook weer in beeld.

Opvallend zijn de beschrijvingen van de vijf bouwmethoden om de A27 te verbreden. De Commissie stelt (p5): "Deze beschrijvingen geven een duidelijk ander, negatiever beeld dan in de Koepelnotitie Bouwmethoden A27 (november 2015)." De voorgestelde bouwmethoden zijn dus nog risicovoller gebleken dan bekend was.

Verkeerskundige uitgangspunten verouderd

Misschien niet verrassend voor wie op de hoogte is, maar de Commissie schrijft dat de verkeerskundige uitgangspunten verouderd zijn. De milieueffectrapportage biedt geen inzicht in waarom dat níet zo zou zijn. "Mochten de uitgangspunten niet meer actueel zijn, dan is het wellicht nodig om het verkeerskundig ontwerp, zowel qua routekeuze als qua lokale inpassing, opnieuw in studie te nemen inclusief de keuze van de bouwmethode." (toetsingsadvies, p5).

Effecten stikstof op natuur onbekend

De voorgestelde bouwmethode scoort zeer negatief op duurzaamheid, met name als gevolg van de hoge CO2-emissie en het grondstoffenverbruik. Een berekening van de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het maken van de schermwanden ontbreekt. Qua effecten op natuur ontbreekt ook van alles. Sowieso zijn de effecten van verbreding op Natura2000-gebieden onbekend. De Commissie MER verwijst ook nadrukkelijk naar de Commissie Hordijk, die fundamentele wijzigingen heeft aanbevolen voor de manier waarop stikstofdepositie wordt berekend. Met name het afstandscriterium – om voor wegen alleen depositie tot 5 km afstand te berekenen – zal moeten vervallen. Dat betekent een aanzienlijk hogere stikstofdepositie en mogelijk negatieve effecten voor (nog) meer Natura2000-gebieden.

Beschermde soorten

Er is geen goed onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Een kaart waarop staat te zien op welke plekken veldonderzoek is gedaan, ontbreekt. De Commissie MER kan dan ook niet beoordelen welke gevolgen er zijn voor beschermde soorten. Dit geldt onder meer voor specifiek broedvogels. Het ministerie zal voor een eventueel nieuw Tracébesluit moeten onderbouwen waarom er geen sprake is van verslechtering van de 'staat van instandhouding' van broedvogels. Aantasting van het leefgebied van ringslangen en de grote modderkruiper is ook niet uit te sluiten; de minister zal moeten onderbouwen waarom hiervoor een ontheffing verleend moet worden.

Waar vind je meer informatie?

Het toetsingsadvies van de Commissie MER (nummer 2505) vind je op de website van de Commissie. Aan de rechterzijde van de pagina vind je bovendien alle onderliggende documenten, waaronder de 'geactualiseerde milieueffectrapportage' zelf. Of download direct het Toetsingsadvies en Persbericht

 

 

 

Kerngroep Ring Utrecht aan gemeente Utrecht: Houd de rug recht!

utrecht denhaag_amelisweerd_visualVanaf 2010 heeft het gemeentebestuur van Utrecht zich verzet tegen de verbreding van de Ring. De Kerngroep Ring Utrecht, samenwerkingsverband van Utrechtse milieu- en bewonersgroepen, dacht zich altijd gesteund door het bestuur in het verzet tegen de verbreding van de A27/A12. Was er niet een gezamenlijk doel: geen verbreding naar 2×7 rijstroken en geen verdere aantasting van Amelisweerd?

Bij lezing van diverse gemeentelijke nota's over toekomstplannen voor Lunetten en Maarschalkerweerd is de Kerngroep gaan twijfelen. Aanleiding om in brieven over deze plannen de gemeenteraad en het college te vragen helderheid te verschaffen over hun inzet. Inmiddels heeft wethouder Verschuure tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie Lunetten de gemeenteraad verzekerd dat het standpunt van het college tegen verbreding blijft.

Ontwikkelingsperspectief Maarschalkerweerd

In deze nota, die aangeeft in welke richting het gebied Maarschalkerweerd zich de komende twintig jaar moet ontwikkelen, wordt niet alleen het 'Dak op de Bak' integraal als een gewenste ontwikkeling opgevoerd. Sterker nog, de verbreding en de verdere aantasting van Amelisweerd moet als voordeel worden gezien, omdat het Rijk dan investeert in Utrecht: 'Onderdeel van de afspraken over de verbreding van de Ring Utrecht is dat het Rijk ook investeringen in het gebied doet, zoals de aanleg van de 'Groene verbinding', waaronder de aanleg van een fietspad aan de westzijde van de A27 en een brug over de Kromme Rijn ter hoogte van de Mytylweg.'

Oproep aan college

Hoe valt bovengenoemde passage te rijmen met alle mooie zinsneden over de verbreding die niet nodig zou zijn, zoals nog heel recent in de Raadsbrief over aanpak stikstof werd geschreven? Waarom stilzwijgend akkoord gaan met een plan dat vernietigd is door de Raad van State en dat formeel niet meer bestaat? Heeft het college zich niet gerealiseerd dat de grote risico's bij de uitvoering en de overlast van een verbreding jarenlang (minimaal 8 jaar) serieuze impact hebben op het leven van bewoners aan de gehele oostkant van de stad? De KRU heeft daarom 25 mei jl een dringende oproep gedaan aan het college om zich richting Den Haag nogmaals uit te spreken tegen dit verbredingsplan.

Lees verder: omgevingsvisie Lunetten

Overweldigende reactie op crowdfunding voor bescherming bos Amelisweerd

succesvolle-crowdfunding-visualDe crowdfundingscampagne om verbreding van de A27 / A12 Ring Utrecht tegen te gaan, is overweldigend gesteund. Twee dagen na lancering van de campagne was de helft van het bedrag voor de juridische ondersteuning en bescherming van Amelisweerd al opgehaald. Na ruim drie weken ging de teller door het streefbedrag van €25.000 om uiteindelijk op €27.910 uit te komen.

De bekende Utrechtse dichter Ingmar Heytze en cabaretier Vincent Bijlo steunden de actie Bescherm het Bos | Geef om Amelisweerd.

Overweldigende steun en verzet

Opnieuw verzetten bewoners van Utrecht zich tegen het controversiële plan om de A27 / A12 Ring Utrecht te verbreden ten koste van Amelisweerd. Deze snelweg loopt pal langs het natuurgebied Amelisweerd en ongeveer 800 bomen van het bos (en elders nog meer) moeten gekapt worden voor de verbreding. Dit zijn meer bomen dan bij de aanleg van de A27 in 1982. Om hiertegen in beroep te gaan, is de crowdfundingsactie 'A27: de verbreding de boom in/ Geef om Amelisweerd' gelanceerd.

De campagne kon vanaf dag één op flinke steun rekenen. Binnen drie weken is het streefbedrag van € 25.000 zelfs ruimschoots opgehaald. Bekende Nederlanders als Ingmar Heytze en cabaretier Vincent Bijlo, steunen de campagne en spreken zich uit tegen het plan.

Over de organisatie

De campagne 'Bescherm het bos/ Geef om Amelisweerd' is een initiatief van bewoners en betrokkenen in nauwe samenwerking met de Kerngroep Ring Utrecht. Zij zetten zich in voor behoud van Amelisweerd en de leefbaarheid in de wijken langs de A27/A12. De Kerngroep Ring Utrecht gaat opnieuw in beroep tegen de verbreding van de A27. 

Lees verder: Doneren kan nog steeds

Verbreding A27: Steun de nieuwe crowdfunding 'De verbreding de boom in'

crowdfunding De verbreding de boom inDeze week is de crowdfunding 'De verbreding de boom in' van start gegaan om geld in te zamelen voor de strijd tegen verbreding van de A27 / A12 Ring Utrecht.

De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan van meer dan tien jaar geleden dat meer dan 1.200 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Toch wil de minister het plan nóg doordrukken. 

Steun de juridische strijd

De Raad van State deed op 17 juli 2019 een uitspraak: het Tracébesluit is vernietigd. Ondanks deze overwinning bij de Raad van State zit de minister nog steeds op dezelfde heilloze weg. Zeer waarschijnlijk zal ze dit jaar nog een nieuw Tracébesluit publiceren. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) gaat daarom opnieuw in beroep bij de Raad van State. Er moet alles wroden gedaan om deze verbreding naar 2×7 rijbanen bij Amelisweerd definitief van de baan te krijgen.

Crowdfunding 2020

Donderdag 23 april is de crowdfunding van start gegaan en het ziet er op dit moment goed uit. Er is al de helft van het streefbedrag (€25.000) gedoneerd! Steun de strijd ook en doneer via crowdfundingplatform Voorjestadsie

Alle info over deze actie vind je op de campagnewebsite Bescherm het Bos | Geef om Amelisweerd.

Wil je de campagne op een andere manier steunen? Ga dan naar de Facebook-campagnepagina 
Bescherm het bos | Geef om Amelisweerd en like/deel de berichten. 

Lees verder: Vincent Bijlo over de crowdfunding

Subcategorieën

 • Ring-Ring

  RingRing headerlogos

  Doel van Ring-Ring®?

  Fietsers zijn goud waard! Fietsers lossen drie problemen tegelijkertijd op: gezondheid, druk op publieke ruimte en luchtkwaliteit.

  Fietskilometers (Fkm) maken is win-win voor stad, winkeliers en werkgevers. Door met elkaar de Fkm's te meten en te delen, krijgen we er allemaal voordeel voor terug.

  Met wie willen we dat doel behalen?

  We zoeken fietsers, die van fietsen houden en meer mensen willen verleiden om te fietsen; in de stad of naar hun werk. Dat zijn de beste fietsambassadeurs. Voor de ontwikkeling van ons concept hebben we kritische fietstesters met een smartphone nodig. En we zoeken fietsers die met ons willen werken aan een lokaal buurtnetwerk, waar buurtwinkels en werkgevers aan mee kunnen doen.

  Hoe werkt Ring-Ring®?

  Als je je aanmeldt op de website kun je gratis de Ring-Ring®-app op je smartphone (Android of Iphone) downloaden. Zet je locatievoorziening (gps) en Wifi aan en fietsen maar. Ring-Ring® herkent je Fkm's automatisch en laat je route en snelheid zien. Alleen voor jou zichtbaar.

  Hoe behalen we als fietsers win-win-voordeel?

  We vragen fietsambassadeurs buurt- en marktwinkeliers te enthousiasmeren. Zij bepalen welk voordeel je krijgt in ruil voor elke 100 Fkm. De winkelier meldt zich samen met zijn aanbieding aan via de website www.Ring-Ring.nu.

  De winkelier en aanbieding zijn zichtbaar op de website en op de telefoon. Aanbiedingen kunnen worden gedeeld via sociale netwerken

  Bij de kassa laat je je Fkm-saldo zien, wordt 100 Fkm afgeboekt en wordt je voordeel verrekend: omzet, klantcontact en bijdrage aan gezonde keus voor iedereen.

  Waarom zouden buurtwinkels Ring-Ring-fietser korting geven?

  Fietsers en voetgangers zorgen vaak voor de meeste omzet van lokale winkeliers en markten. Ze bieden sociale interactie en zorgen voor authenticiteit in de wijk. Fietsers rijden met gemak naar hun favoriete winkel of leren nieuwe winkels kennen door een straatje om te fietsen. Winkeliers krijgen meer klantcontacten en omzet in ruil voor een bijdrage aan een gezonde keus voor fietsers en de buurt.

  Hoe zie je waar Ring-Ring-Buurtwinkels zitten?

  Op je Ring-Ring-app en op de bijbehorende Ring-Ring-website, waar nog veel meer info is te vinden over fietsen en Ring-Ring.

  Prototype bijna klaar, we zoeken de eerste fietsambassadeurs

  Half februari is het prototype van de app klaar. In enkele gebruikerstesten vragen we om reacties en horen we graag suggesties wat mensen missen of nuttig vinden.

  We zijn op weg naar lancering van de app voorafgaand aan de Tour de France...

  Zo werken we. Ring-Ring-Kracht. Gezonde keus voor Utrecht.

  Samen met Ring-Ring® uit Amsterdam-IJburg & Natuur en Milieufederatie (NMU).

  Meld je aan of vraag meer info bij:

  Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06.33.63.03.44

  Janine Hogendoorn, ring-ring.nu en  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.