Belangrijke stemmingen in 2e Kamer over moties verbreding A12/A27 Ring Utrecht

Utrecht overzicht_wegen_300Op dinsdag 6 december stemt de Tweede Kamer over drie belangrijke moties m.b.t. verbreding van de A12/A27 Ring Utrecht. De moties zijn ingediend tijdens een Algemeen Kameroverleg over mobiliteit op 28 november. Vóór die vergadering heeft de Kerngroep Ring Utrecht de petitie tegen verbreding aangeboden, met meer dan 8600 handtekeningen. 

Update 6 december: Twee moties (nummer 1 en 2, zie hieronder) m.b.t. de A12/A27 verbreding zijn aangehouden. De Kamer zal er later pas over stemmen, waarschijnlijk op donderdag 8 december. De motie Van Helvert (CDA) is aangenomen. De regering dient nieuwe inzichten over de samenhang tussen snelwegen en overige wegen / afslagen mee te nemen in besluitvorming. Wij hebben voorgesteld om hier zo snel mogelijk een hoorzitting in de Tweede Kamer over te organiseren. Thema: een meer integraal 'deur-tot-deur' mobiliteitsbeleid. Wat leren we uit Big Data en de zogenaamde Beter Benutten programma's?  

Besluit verbreding A12/A27 vóór de verkiezingen

De minister wil het besluit tot verbreding nog voor de verkiezingen nemen. De moties kunnen leiden tot uitstel van het besluit. Overigens kan het besluit ook nog sneuvelen voor de rechter, als het besluit tot verbreding niet zorgvuldig genomen is. En eventueel kan een volgend kabinet beslissen om het voorlopig niet uit te voeren.

Voor actie: Ga naar de Facebookpagina van de Kerngroep Ring Utrecht, of kijk hier voor inspiratie voor twitterberichten.

Drie moties over verbreding van de A12/A27 Ring Utrecht

Een motie is een verzoek aan de regering om iets te doen of te laten. Als een motie gesteund wordt door een meerderheid van de 150 Tweede Kamerleden, dan wordt hij aangenomen. De regering kan een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar dat roept altijd wel wrevel op in de Tweede Kamer. Op 6 december stemt de Kamer over drie moties die de Utrechtse Ring betreffen. Moties worden altijd omzichtig geformuleerd, omdat dat de meeste kans biedt op een meerderheid.

De moties gaan over het volgende:

1. De motie Van Tongeren (GL) is een verzoek tot openbaarmaking van gegevens die het ministerie wel heeft maar de Tweede Kamer niet; de motie roept op om het besluit tot verbreding uit te stellen, zodat een volgend kabinet die gegevens kan verwerken in de besluitvorming.

2. De motie Smaling (SP) verzoekt de regering om het besluit tot verbreding pas te nemen als duidelijk is wat de effecten zijn op bereikbaarheid van de Utrecht Oost.

3. De motie Van Helvert (CDA) wil sterker laten meewegen, dat toename van het verkeer op de hoofdwegen kan leiden tot nog meer verstopping in de stad. De motie verzoekt de regering om de samenhang tussen snelwegen en overige wegen beter te betrekken in mobiliteitsbeleid. 

Waarom is dit belangrijk?

Als de Ring wordt verbreed, komt er extra druk op de afslagen en wegen in de stad. Oftewel: het onderliggend wegennet loopt vast. Volgens het model van Rijkswaterstaat zullen in 2030 elke werkdag 30.000 auto’s de Uithof 's ochtends in/uit willen. Zoveel parkeerplaatsen zijn er bij lange na niet. Ter vergelijking: de P+R parkeergarage op de Uithof heeft 2000 plaatsen. Waar haal je ruimte vandaan voor al die extra parkeerplaatsen in de stad en de Uithof? Ook de verstopping bij de afslagen zal toenemen, want daar zitten de flessenhalsen. En in de stad is geen ruimte om te verbreden. Je kunt geen veertienbaans snelweg naar de Dom aanleggen, tenzij je de binnenstad afbreekt.

Om deze reden is het heel belangrijk te kijken naar andere oplossingen, die het autoverkeer niet verder stimuleert.

Belangrijke informatie is niet openbaar

Big Data leveren tegenwoordig veel gegevens over het reisgedrag van auto, fiets en OV. Met behulp van zogenaamde Big Data technieken blijkt dat de automobilist 70% van het reistijdverlies op stadswegen en bij afslagen oploopt. Slechts 30% van dat reistijdverlies treedt op op de snelweg. Dit gegeven is bekend op het ministerie, maar wordt op dit moment onder de pet gehouden. De reden is dat dit het beleid onderuit haalt om in Nederland meer en bredere snelwegen te bouwen.

Meer asfalt leidt tot meer files.

Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk dat deze informatie wél openbaar wordt. En dat onafhankelijke partijen toetsen of dit wel de juiste oplossing is, of alternatieven niet beter werken. De risico’s van dit project zijn groot:

  1. Financieel: De MKBA is negatief: de verbouwing gaat meer kosten dan ze oplevert. In deze berekening is het folierisico niet meegenomen. Het CPB, CE Delft en hoogleraar Bert van Wee adviseren uitstel dan wel afstel. 
  2. Bereikbaarheid: Bereikbaarheid neemt af; toename van files bij afslagen en op stadswegen. Big Data suggereert dat de files bij de afslagen naar stad en Uithof door het project zullen toenemen. En dat dus de bereikbaarheid van de stad Utrecht zal verslechteren. Dit levert extra economische schade op.
  3. Tijdens aanleg: De bereikbaarheid tijdens de lange bouwperiode, mogelijk nog langer vanwege folierisico, zal slecht zijn. De bouwperiode is 8 jaar. Omleidingen en vertragingen zullen o.a. leiden tot slechte bereikbaarheid van de stad Utrecht. Als het folie onder de weg beschadigd raakt, duurt de bouwtijd nog veel langer.
  4. Financiën en folierisico: Als het waterkerende folie beschadigd raakt tijdens de bouwwerkzaamheden, en de waterstand ontregeld raakt, zal de bouw nog veel langer duren. Ook zal er schade uitgekeerd moeten worden. De kosten kunnen hoog oplopen.
  5. Recente grote bouwprojecten waar het mis is gelopen, zouden moeten leiden tot betere controle van de Tweede Kamer. Denk bijv. aan de Botlekbrug; de lekkage van de A4 Midden Delfland die nog steeds niet is opgelost; de Noord-Zuid lijn in Amsterdam; de Fyra; de Betuwelijn (budget drie keer bijgesteld).

--

Tekst: Kerngroep Ring Utrecht