Strengere Europese regels voor luchtvervuiling leveren welvaartswinst op

Cover Kosten_Batenanalyse_strengere_emissieplafonds

Strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreiniging leveren Nederland veel welvaartswinst op. Door emissiedoelen aan te scherpen leven Nederlanders langer en gezonder en neemt de schade aan de biodiversiteit af. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse, uitgevoerd door het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving. Het rapport is tot stand gekomen in het kader van de herziening van het zogenaamde Gothenburg protocol, waarin Europese afspraken staan over strengere emissiedoelen voor o.m. stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijn stof (PM2.5) na 2020. Voor alle reducties geldt dat er voldoende maatregelen mogelijk zijn om ze te halen.

Streng luchtbeleid: veel meer baten dan kosten

De uitvoering van het aangescherpte Europese emissiebeleid levert Nederland netto welvaartswinst op. De baten overstijgen de kosten met een factor 2 tot 5 voor het hoogste ambitiescenario en een factor 4 tot 8 voor het laagste ambitiescenario. De voordelen zitten in lagere kosten voor gezondheidszorg, minder sterfte, minder ziekteverzuim en minder verlies aan biodiversiteit. De strengere maatregelen om fijnstof te beperken zullen drie a vier maanden verlenging van de levensduur opleveren (van pasgeborenen, in vergelijking met de huidige emissiedoelen). Het ziekteverzuim daalt ook flink. Het aantal dagen dat Nederlanders last hebben van vervuilde lucht in hun dagelijkse bezigheden zou met 40 procent dalen. De voordelen voor de Nederlandse natuur zitten in een vermindering van stikstof (stikstofoverbelasting) met ongeveer 22 tot 28 procent.

Op basis van wat mensen over het algemeen over hebben voor een jaar langer leven (Value of a Life Year, klik voor uitleg) zijn de baten uit te drukken in geld. Daarbij komen dan nog de vermeden kosten van gezondheidszorg en arbeidsverzuim. In het lage-ambitie scenario levert een investering van 35 miljoen euro de samenleving 160 tot 300 miljoen euro aan baten op per jaar. De nettobaten komen op 120 a 260 miljoen voor het lage ambitiescenario tot 230 a 560 miljoen voor het hoge ambitiescenario.

PBL & RIVM (2012), Kosten en baten van strengere emissieplfonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol, Den haag: Planbureau voor de Leefomgeving.