Bewoners Overvecht blijft zesbaans autoweg en 100km/h bespaard

Planstudie NRURijk, provincie en gemeente hebben overeenstemming bereikt over de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), de vierbaans weg langs Overvecht. Hoewel het Rijk duidelijk de voorkeur gaf aan een zesbaans autoweg met minstens 100 km/h, zal het waarschijnlijk toch maximaal 2x2 rijstroken en niet meer 80 km/h worden. De kosten, het ruimtebeslag en de lucht- en geluidsoverlast gaven daarbij de doorslag.

In een persbericht stelt de Gemeente Utrecht: "Varianten die uitgaan van uitbreiding van het aantal rijstroken en verhoging van de maximum snelheid naar 100 km/h vallen af bij verder onderzoek naar verbetering van de verkeersafwikkeling op de NRU langs Overvecht." In het vervolgproces wordt gekeken naar de concrete uitvoering van de weg: aansluitingen, knooppunten en ongelijkvloerse kruisingen. Hierbij gaat het om het verbeteren van de bereikbaarheid én de omgevingskwaliteit.

 

Een verdiepte ligging is de beste (maar ook te dure) variant

Een belangrijk punt in de plannen zal de hoogteligging van de weg zijn. Een weg op het maaiveld is minder kansrijk voor de variabelen landschap, cultuurhistorie en voor het langzame verkeer. Een verhoogde ligging wordt gezien als meest kansrijk, met name omdat dit de goedkoopste optie is. Een verlaagde in plaats van een verhoogde ligging bij de kruispunten zou echter veel voordelen bieden: minder geluidsoverlast, minder ruimtebeslag, goede oversteek mogelijkheden en minder zichthinder. Helaas is deze variant een stuk duurder en daarmee weinig kansrijk. Maar omdat veel bewoners aan deze variant de voorkeur geven, zal hij toch worden uitgewerkt in de volgende trechterstap. Op basis hiervan zullen nieuwe kostenramingen worden gemaakt. Het bedrijfsleven benadrukt overigens dat een zesbaans autoweg nodig is voor een goede doorstroming en bereikbaarheid. De gemeente heeft echter al aangegeven dat 100 km/u en twee extra rijstroken te duur zullen uitvallen en ook een te hoog ruimtebeslag kennen. Voor de goedkoopste variant (187 miljoen) met 2x2 rijstroken, 80 km/h en een verhoogde ligging bij kruispunten, is al amper genoeg budget (180 miljoen). Twee extra rijstroken zijn 10 procent duurder, 100 km/h nog eens 10 procent.

De gemeente betrekt belanghebbenden in het vervolgproces via meedenkbijeenkomsten en inpassingsateliers. In de zogenaamde 2e trechterstap (april 2012) worden de locatievarianten ruimtelijk ingepast, de 3e trechterstap (juni 2012) werkt de tracévarianten verder uit. Najaar 2012 volgt de bestuurlijke besluitvorming over de voorkeursvariant.

 

Bekijk de officiële documenten op www.ikgaverder.nl (onder Planstudie Ring Utrecht) en www.utrecht.nl