Kracht van Utrecht: concept OV-visie van het BRU mist urgentie

Cover OV-visie_BRU

De Kracht van Utrecht heeft een reactie gegeven op het concept van de regionale OV-visie van het BRU. Kern ervan was dat de BRU-visie focus en urgentie mist en onvoldoende zicht heeft op integrale verkeer- en vervoersfinanciering. 

De Kracht van Utrecht onderschrijft de noodzaak van een dragend netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer, zoals het BRU aangeeft in haar visie. Het ontbreekt hier alleen wel aan urgentie. Het kernnet van tramverbindingen zou er veel eerder moeten liggen. Uit de streefdatum van 2018 voor de Uithof-lijn spreekt te weinig urgentie. Sneller aanleggen van deze tramlijn is mogelijk, wanneer gebruik wordt gemaakt van innovatieve publiek-private samenwerkingsverbanden. We hebben geen acht jaar de tijd meer. Blijkbaar beschikt het BRU niet over voldoende kennis en lef om voor een volwaardig OV-netwerk te gaan. In reactie hierop zegt het BRU dat dit soort plannen nu eenmaal veel tijd vergen: Het Rijk heeft om veel nader (en tijdrovend) onderzoek gevraagd; er zijn allerlei andere ruimtelijke projecten die zorgvuldige afstemming nodig hebben en voor aanschaf en ontwikkeling van het trammaterieel is zes jaar uitgetrokken.

 

Geen afstemming OV op andere netwerken van vervoer

 

De Kracht van Utrecht heeft ook zorgen over de afstemming van de OV-visie op andere vervoerswijzen. Wat betekent de ontwikkeling van een tramnetwerk voor andere vervoersnetwerken? Voor korte afstanden is juist de fiets een uitstekend vervoermiddel; voor iets langere afstanden is de combinatie fiets en OV een geduchte concurrent voor de auto. Bij de ontwikkeling van een tramnetwerk dien je dus rekening te houden met de (snel)fietsroutes naar de nieuwe stations en haltes en met bijvoorbeeld stallingsmogelijkheden. In de planvorming moet duidelijk zijn in welke vervoersbehoefte de regio wil voorzien en welke middelen van vervoer daarvoor het meest zinvol zijn. Het BRU geeft aan dat de afstemming van verschillende vervoerswijzen een van de belangrijkste uitgangspunten is in de concept OV-visie.

In afstemming op de rijksplannen, die met name gericht zijn op weginfrastructuur, zou het BRU moeten aangeven welke OV-verbindingen nuttig en noodzakelijk zijn (en zo wegverbredingen overbodig maken). Hiermee kan het opstarten van onomkeerbare processen m.b.t. de aanleg van snelwegen worden voorkomen. Het BRU is van mening dat er op de korte termijn zowel wegverbredingen als maatregelen voor een beter regionaal OV nodig zijn. Pas voor de langere termijn zal het BRU aandacht vragen voor fiets en OV maatregelen, die de aanleg van nieuwe wegen mogelijk overbodig maken.

De Kracht van Utrecht mist tenslotte ook urgentie bij het anticiperen op verdere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Nieuw te ontwikkelen gebieden zouden onderdeel moeten zijn van een dragend vervoersnetwerk, bestaande uit slimme mobiliteitsknooppunten. Een dergelijke integrale visie is absoluut noodzakelijk om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Utrechtse regio op peil te houden.

 

Download hier de OV-visie

Lees hier de officiële reactie van de Kracht van Utrecht / Stichting SOESA

Bekijk hier alle reacties en vragen n.a.v. de OV-visie