Dossier over het onderzoek van de Commissie Schoof

Onderzoek A27 Amelisweerd: Neem leefbaarheid en bereikbaarheid in brede zin mee

Cover MIRTonderzoek_OV_regio_UtrechtIn een brief aan de Tweede Kamer schrijven de Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en Laat Lunetten niet stikken: Onafhankelijk onderzoek Ring Utrecht mag geen verplicht nummer zijn. Neem het MIRT-onderzoek OV Regio Utrecht ('Regio in Beweging) mee en vorm een brede onderzoekscommissie. 

Het onafhankelijk onderzoek dient alle relevante effecten in beeld te brengen van zowel alternatieven als door de minister gekozen varianten en scenario's. Onlangs heeft minister Schultz van Haegen de Kamer laten weten hoe zij de onderzoeksopdracht ziet. De minister gaf aan alternatieven (waaronder 2x6 rijstroken binnen de bak en 80 km/h) op een aantal verkeerstechnische criteria te willen toetsen. De Kamercommissie behandelt de onderzoeksopzet op dinsdag 11 december tijdens het Algemeen Overleg MIRT (17.00 tot 21.00 uur, Thorbeckezaal, hier live te volgen).

Leefbaarheid, maatschappelijk belang en onderliggend wegennet

Wij zijn blij dat de minister deze alternatieven thans op aandrang van de Kamer laat onderzoeken. Tegelijk zeggen wij: Als je het doet, doe het dan ook goed! Zorg dat ook effecten op het gebied van leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit) integraal worden afgewogen. Het is immers nog altijd niet duidelijk op welke wijze de eerder gekozen varianten überhaupt aan streef- of wettelijke normen voldoen. Ook is dit hét moment om te bekijken hoe aan gangbare eisen vanuit het natuurbeleid kan worden voldaan. Verbreding betekent aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit mag alleen als dit vanuit een groot maatschappelijk belang noodzakelijk en onvermijdbaar is. De afweging of verbreding noodzakelijk en onvermijdbaar is dient dan nu plaats te vinden en wel op zo'n manier dat een heldere conclusie kan worden getrokken. 

Daarnaast verdienen de gevolgen voor het onderliggend wegennet bijzondere aandacht. Wanneer autogebruik sterker wordt gefaciliteerd dan het gebruik van OV en fiets zal dit grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en leefbaarheid, omdat de toegangswegen naar de stad verstopt zullen raken. 

Koppeling met MIRT-onderzoek OV regio Utrecht

Wij pleiten er voor om in dit onderzoek de koppeling te leggen met het onlangs gereed gekomen MIRT-onderzoek OV voor de regio Utrecht. Deze laat duidelijk zien dat de regionale bereikbaarheidsproblemen zonder ambitieus fiets- en OV alternatief niet of nauwelijks oplosbaar zijn. Alleen al om financiële redenen en maatschappelijke kosten en baten ligt het voor de hand studies en onderzoeken op dit gebied met elkaar te koppelen. 

Vorm commissie met brede expertise

Omdat voor het onafhankelijk onderzoek elkaar overlappende deskundigheden zijn vereist, roepen wij de Kamer op om bij de minister voor een Onafhankelijke Commissie met brede expertise te pleiten. 

Lees de brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu: Doel en onderzoeksvragen voor het onafhankelijk onderzoek Ring Utrecht & A27 bij Amelisweerd

Bekijk het MIRT-onderzoek OV Regio Utrecht "Regio in Beweging"