Donderdag 12 juni: Workshop over snelfietsroutes in Provincie Utrecht

Snelfietsroutes BannerDonderdag 12 juni organiseert de statenfractie van Groenlinks een workshop over de plannen en wensen voor snelfietsroutes in de provincie Utrecht. Aanleiding is het Ontwerp Mobiliteitsplan van de Provincie Utrecht. Op 16 juni bespreekt de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie dit plan (Mobiliteitsvisie en -programma) en de reacties daarop. De Kracht van Utrecht heeft haar visie gegeven in een zienswijze op het Ontwerp Mobiliteitsplan en zal natuurlijk deelnemen aan deze workshop. 

Doelstelling van de workhop

Deelnemers gaan samen bepalen wat de ambitie voor de periode 2015-2028 zou moeten zijn wat betreft een provinciaal netwerk van snelfietsroutes. Welke (CROW-) eisen zijn daarbij van belang? Hoe zien de fietsplannen van provincie, regio (BRU) en gemeentes er uit en kunnen die geïntegreerd worden in één visie? Welke ontbrekende schakels zijn er? De provincie wil met name mikken op routes waar veel woon-werk- en schoolverkeer is, omdat juist daar veel rendement te halen valt. 

Eerder hebben Fietsersbond en Groenlinks-leden het bestaande snelfietsroute-netwerk en de ontbrekende schakels in kaart gebracht. Deze trajecten (zie deze presentatie) liggen deze avond ter discussie. Daarnaast zijn gemeentes bezig met stedelijke fietsnetwerken, bijvoorbeeld het Utrechtse Doorfietsnet. "Een concrete uitwerking van een netwerk van snelfietsroutes op provincieniveau ontbreekt echter nog", volgens Groenlinks.

Lees ook de "Toekomstagenda voor Snelfietsroutes"

---

Datum & tijd: donderdag 12 juni van 20.00 tot 22.30 uur (inloop v.a. 19.30u).

Locatie: Utrechtse Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

Meer info bij Groenlinks

 

Nieuwe concepten van mobiliteit ontwerpen: De Kracht van Doen op 2 juni 2014

KrachtvanDoenMaandag 2 juni 2014 organiseert het Cartesius Museum "De Kracht van Doen". Het is een open dag in de (bijzondere) Werkspoorkathedraal. Het Cartesius Museum initieert en stimuleert activiteiten, waarbij vernieuwende samenwerking centraal staat tussen creatieve professionals uit alle disciplines.

Kern is de ervaring dat vernieuwingen zich met name uiten in concrete vormgevingen (producten, diensten, wijzen van werken). Deze vernieuwingen worden geschetst door een drietal arena's: (1) Mobiliteit 4.0, (2) De Stad als Atelier en (3) Studenten & Ontwerpen in het Cartesiusgebied.

Arena Mobiliteit 4.0

Van 14.05 uur tot 15.30 uur neemt de Kracht van Utrecht deel aan de parallelsessie "Mobiliteit 4.0". Inzet: Nieuwe concepten van mobiliteit ontwerpen binnen een stedelijke context. Stedelingen bewegen zich in de stad per voet, per fiets, per boot, met het openbaar (rail)vervoer en hun auto. De traditionele hegemonie van de auto met het bijbehorende individueel gemak wordt afgezet tegen de collectieve noodzaak van bereikbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en kwaliteit van wonen, werken en recreëren. De technologie staat daarbij niet stil. De e-bike is hier een goed voorbeeld van, maar ook technische systemen in registratie en informatievoorziening.

Do It Yourself Mobility

Deze technologie maakt het mogelijk dat een stedelijk DIY Mobility ontstaat van delen in gebruik in plaats van bezit. Wellicht moeten we naar een nieuw integraal stedelijk concept van bewegen, wonen en werken dat de aansluiting op regionale en landelijke verkeerswegen herdefinieert.

Kunstenaars kunnen daarbij een creatieve functie vervullen. Is Mobiliteit 4.0 de oplossingsrichting? We gaan aan de slag en leggen elkaar een aantal ontwerpen van stedelijke gebieden, knelsituaties en DIY/DIT (Do It Yourself/Do It Together)-innovaties voor. Bijvoorbeeld: Aanpak van de fietsjungle op het Utrechtse Westplein nabij het Centraal Station, nieuwe mobiliteit in het industriële Cartesiusgebied, de ontwikkeling van een Amsterdam-Rijnkanaal wAteRTainment tussen Amsterdam en Maastricht, etc.

Meer info:

De Kracht van Doen - maandag 2 juni in de Werkspoorkathedraal. Aanmelden (verplicht): zie www.cartesiusmuseum.org

Bron en meer informatie: Cartesius Museum en de brochure "De Kracht van Doen" met het volledig Programma

Aanmelden kan ook direct via dit online formulier

Tekst: Cartesius Museum 

 

Stadsdistributie in de binnenstad - slimmer, schoner en stiller - kansen voor de vrachtfiets

Viestraat laden_en_lossenMet de oude binnenstad heeft Utrecht goud in handen – ook economisch gezien. De krappe straten zijn prachtig, maar ook lastig voor de bevoorrading van winkels. Ruimte is beperkt. In de binnenstad, die verder redelijk autoluw is, rijden relatief veel vrachtwagens en bestelauto's. Winkels en horeca in de binnenstad moeten natuurlijk wel bevoorraad worden. Maar kan dat niet anders? 

De gemeente - ook de nieuwe Coalitie - heeft zeker ambitie voor een duurzamere goederendistributie. Er is bijvoorbeeld subsidie beschikbaar (€360.000 voor 2014) voor initiatieven gericht op procesinnovatie in het goederenvervoer. Ook zijn er gemeente-subsidies voor de aanschaf van schonere auto's. En dan is er nog de subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's van RVO.

Dat zijn kansen te over voor ondernemers en organisaties om bij te dragen aan een slimmere stadsdistributie. Wie neemt deze uitdaging aan?

Gemeente: Leg deze uitstekende ambitie vast in een actieplan "Slimme Stadsdistributie" en schep daarmee helderheid voor bewoners en ondernemers. In deze notitie lichten wij alvast de kansen (en beperkingen) toe van elektrisch vrachtvervoer op maat - zoals Cargohopper - en de vrachtfiets / cargo bike. 

Ruimtegebruik - luchtkwaliteit - geluid - werfkelders

De uitdaging voor de Utrechtse stadsdistributie zit in het beperken van het ruimtegebruik van grote vrachtwagens en in het verminderen van het aantal bestelwagens, in het beperken van luchtvervuiling, geluidoverlast en schade aan de Middeleeuwse werfkelders. Er zijn overigens wel degelijk beperkingen voor aslast en lengte - niet voor totaal gewicht - maar de handhaving daarop is beperkt. Kansen zijn er voor elektrisch vervoer met kleinere voertuigen en cargobikes - al of niet elektrisch ondersteund (meer hierover verderop in dit artikel). 

Voor sommige ondernemers in de binnenstad biedt de elektrische Cargohopper uitkomst. Dit "goederen-treintje" kan altijd en overal leveren en doet dat schoon en stil. Ook de stroomboot (bierboot) en de afvalboot zorgen ervoor dat er iets minder verkeer op de Oudegracht rijdt (NB: uitbreiding van dit systeem voor bevoorrading is lastig door het beperkte aantal losplaatsen op de Oudegracht). Buiten de binnenstad hebben straten als Amsterdamsestraatweg, Nachtegaalstraat en Biltstraat ook weinig ruimte voor laden en lossen. Regelmatig staan in dergelijke straten vrachtwagens te lossen, in de spits, half op het zeer drukke fietspad en half op het trottoir. 

 

Naar een slimmere stadsdistributie

Bestelauto in_de_Servetstraat_zaterdagmiddag

In de meeste gevallen zal een duurzamere distributie betekenen dat er een extra overslag van goederen is. En dat is een vrij fundamentele stap voor vervoerders. Vrachtverkeer levert hun vracht af in een distributiecentrum aan de rand van de binnenstad, waarvandaan distributie met passende voertuigen verder gaat. Let wel: Het alternatief zal wel schoon moeten zijn; anders krijg je alleen maar méér kleinere voertuigen. Het Jaarbeursterrein zou een passende plek kunnen zijn voor een dergelijk transferium; Jaarbeurs en gemeente gaan dat zelfs al onderzoeken (bron, zie p4).  

De gemeente kan het proces sturen met een (steeds) strengere milieuzone voor vrachtverkeer (beperkingen voor gewicht, lengte en Euro-emissienormen) en bestelverkeer, gekoppeld aan het stimuleren van het schonere alternatief. De gemeente zal samen met ondernemers en vervoerders naar proces en maatregelen moeten kijken. Op termijn zou je ervoor kunnen kiezen om alleen de schoonste voertuigen (Euro VI / elektrisch) toe te laten. Daarnaast is belangrijk om ondernemers in de binnenstad te prikkelen om schoner vervoer te vragen van hun transportbedrijven. Tijdens de Stadsgesprekken werd in dit kader geopperd om van ondernemers een extra (financiele) bijdrage te vragen voor schone stadsdistributie. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, zolang die zelfde ondernemers er ook voordeel mee behalen. 

Om de nodige duidelijkheid te scheppen naar ondernemers en bewoners, is het aan te bevelen om deze ambitie vast te leggen in een actieplan "Slimme Stadsdistributie". Aan de hand hiervan kan de gemeente - in lijn met "Samen maken wij Utrecht" in gesprek met ondernemers, organisaties en bewoners om invulling te geven aan deze ambitie. 


Gemeentesubsidie "Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer"

Voor 2014 heeft de gemeente Utrecht €360.000 aan subsidie voor initiatieven gericht op procesinnovatie van het goederenvervoer. Doel is om goederenvervoer in (regio) Utrecht duurzamer af te wikkelen. Hiermee stimuleert Utrecht bedrijven, organisaties, winkels, horeca en zzp'ers om te investeren in goederenvervoer dat efficiënt, schoon, zuinig en veilig is. 

Belangrijk voor het creëren van draagvlak is het helder krijgen van alle voordelen. Die kunnen liggen in tijdwinst, ruimtewinst, minder schade aan werfkelders en minder overlast door luchtvervuiling en geluidsoverlast. Die cijfers en het inzicht in wat het oplevert is cruciaal voor ondernemers, gemeente en de bewoners van de binnenstad.

Met de subsidiemogelijkheden van de gemeente liggen er kansen om Utrecht slimmer te bevoorraden. Wie neemt deze uitdaging aan? Lees verder...

Lees verder - Cargobikes en Cargohopper

Kwaliteit openbare ruimte en leefbaarheid centraal in nieuw Collegeakkoord

UtrechtMakenWeSamenLogo

Vandaag, vrijdag 25 april, hebben D66, GroenLinks, VVD en SP overeenstemming over een coalitieakkoord bereikt. Het College-akkoord voor de komende vier jaar heet "Utrecht maken we Samen". Op het gebied van mobiliteit en luchtkwaliteit blijft de basis van het beleid hetzelfde (Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar).

Natuurlijk zal de milieuzone voor auto's worden ingevoerd conform het raadsbesluit. En het College blijft de ontwikkelingen rond verbreding van de A27 nauwgezet volgen. Ze zal niet nalaten de diepgaande weerstand tegen verbreding onder de aandacht van bestuurlijke partners te brengen. Kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid en gezondheid centraal in het beleid, dat is een mooie basis. 

Verkeersmodellen dicteren geen beleid - knijpen in plaats van knippen

Wat het nieuwe beleid op "knijpen" in plaats van "knippen" betekent voor de verkeersknips op Croeselaan en Monicabrug is nog niet duidelijk. Het voornemen om verkeersmodellen geen beleid te laten dicteren, juichen wij alvast toe. Uiteraard zullen wij de komende weken uitgebreider reageren op het nieuwe mobiliteitsbeleid. 

 

De hoofdpunten kort samengevat op een rij: 

Fietsen & lopen zijn de belangrijkste vormen van vervoer in de stad. Capaciteit van fietsenstallingen en het fietsnetwerk (doorfietsroutes) wordt uitgebreid

Kwaliteit van de openbare ruimte en leefbaarheid staan centraal in het mobiliteitsbeleid. Dus "geen overlastgevende vervoersstromen waar dat niet met een passende kwaliteit kan". Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgen de capaciteit van infrastructuur. 

OV-knooppunten worden verder ontwikkeld tot levendige plekken. 

Schaalsprong van het OV systeem - samenhang in randstadspoor, tram en HOV busbanen, met P&R faciliteiten waar zinvol. Het OV moet een zinvol alternatief voor de auto zijn. 

 

Bij de ChristenUnie heerst teleurstelling over de maatregelen voor fietsers in de stad. In het akkoord staan mooie woorden over ‘de fietsers als uitgangspunt van beleid’ en het bouwen van extra fietsenstallingen. Maar ondertussen wordt er geen euro extra gereserveerd voor bijvoorbeeld deze fietsenstallingen.

MobiliteitenLuchtkwaliteit

 

Van verdeelring naar verbindingswegen

De Verdeelring wordt vervangen door een selectie van binnenstedelijke verbindingswegen, die zoveel mogelijk als stadsboulevard zijn ingericht. Het College kiest voor "knijpen" in plaats van "knippen". Met behulp van dynamisch verkeersmanagement en maximum snelheden streeft de gemeente naar optimale leefbaarheid. 

Verkeersstromen brengt het College beter in beeld om keuzes te kunnen maken in de verkeersafwikkeling en het aanbieden van alternatieve OV- en fietsroutes.

Verkeersmodellen "dicteren geen beleid"

Betaald parkeren is een instrument om de kwaliteit van de openbare ruimte in wijken te verhogen. De gemeente zal eerder ingrijpen bij klachten over verkeersdruk. Bij te hoge verkeersdruk komt er een draagvlakmeting en wordt gezocht naar alternatieve opties, zoals gebruik van P&R door bewoners.  

Lees het hele coalitie-akkoord Utrecht maken wij Samen

 

Dinsdag 20 mei: info-avond over meten en berekenen van luchtkwaliteit

Rochelroute GraadvanRoggenweg_inzet_300Dinsdagavond 20 mei organiseert Milieudefensie een informatiebijeenkomst in Utrecht over het meten en berekenen van luchtkwaliteit. Het RIVM geeft een presentatie hierover en Milieudefensie zelf presenteert de resultaten van hun meetcampage. 

Het RIVM meet in Nederland op diverse punten de luchtkwaliteit. In Utrecht (stad) zijn dat echter maar een paar locaties. Voor alle andere plekken in de stad gebruikt het RIVM rekenmodellen. Er zijn echter ook andere praktijkmetingen; in Utrecht hebben we bijvoorbeeld een gemeentelijk meetnet en er zijn bewoners die zelf metingen verrichten (Samen voor Gezonde Lucht). De resultaten van de rekenmodellen komen echter niet (altijd) overeen met de praktijkmetingen. 

Joost Wesseling van het RIVM geeft deze avond als modelspecialist een presentatie over modellen en luchtkwaliteit. Daarnaast presenteert Milieudefensie op interactieve wijze de eindrapportage van de meetcampagne door bewoners (Samen voor Gezonde Lucht). 

Meld je aan

Voor meer informatie en aanmelden voor het bijwonen van deze bijeenkomst stuur je een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Na aanmelding ontvang je een bevestiging met tijd en locatie.

---

Meer info: Hoe vuil is de lucht in mijn straat en hoe wordt vervuiling gemeten / berekend?

Wetenschappelijke achtergronden: zie ons dossier Lucht - Geluid - Gezondheid

Bron: Milieudefensie

 

Raadsleden enthousiast over doorfietsroute parallel aan Amsterdamsestraatweg

Groene route_Daalsetunnel_ZuilenDonderdag was het dan eindelijk zo ver: raadsleden bespraken het plan voor het Utrechtse Doorfietsnet (zie de overzichtskaart) in de Commissie Stad en Ruimte. Raadsleden en wethouder Lintmeijer waren zeer te spreken over de inspraak van Fietsersbond, Wijkraden, Kracht van Utrecht en bewoners.

"Dat is het mooie aan participatie, dat je denkt: Waarom hebben wij daar niet aan gedacht?" Dat zei Frits Lintmeijer over het voorstel om een parallel-route te realiseren voor de Amsterdamsestraatweg langs het spoor. De wethouder zal de uitkomsten van de participatie meenemen in een raadsvoorstel - dit als toezegging op een vraag van de ChristenUnie. 

Prioriteit Cremerstraat - twijfels over Singelroute

De Raad was unaniem te spreken over de Cremerstraat als eerste prioriteit. Het is een goede verbinding en logisch om mee te beginnen. Twijfels waren er over de Singelroute. Bram Fokke (D66): "Die route begrijpen wij niet. De drukste fietsroutes door de binnenstad zijn Oost-West geörienteerd; de Singelroute is voornamelijk Noord-Zuid. En autoluw is hij ook niet." 

Nieuwe doorfietsroute langs het spoor bij Amsterdamsestraatweg

Een gevalletje waarom-hebben-we-daar-zelf-niet-aan-gedacht is de mogelijke route langs het spoor, evenwijdig aan de Amsterdamsestraatweg (ASW). De ASW is een overbelast route, niet geschikt als doorfietsroute. En een echt alternatief is er momenteel niet (de Vechtoeverroute ligt net te ver). Langs het spoor is een route mogelijk; het enige obstakel is een - nu niet toegankelijk - tunneltje. Bram Fokke weet dat het zelfs mogelijk is om de route door te trekken naar de Daalsetunnel. Daarmee ontlast je de "Vredenburg-knoop" pas echt. De voorgestelde route langs het spoor naar Station Overvecht kwam dan weer niet ter sprake. 

Buurstallingen Amsterdamsestraatweg

Ook buurtstallingen bij de ASW staan nu beter op de agenda. De ChristenUnie vroeg zich af waarom U-Stal nooit gereageerd heeft op signalen van 50 buurtbewoners. Graag ziet de ChristenUnie dat er onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikers. Met name onder buurtbewoners is de behoefte namelijk groot. Wethouder Lintmeijer zal nog eens goed kijken naar de mogelijkheden en aandringen bij U-Stal om bewoners niet in het ongewisse te laten. 

Doorfietsnet en OV-knooppunten

Volgens D66 kan de uitwerking van het Doorfietsnet in relatie tot OV-knooppunten beter. Fokke: "Maak de uitwerking op HOV-knooppunten duidelijker. Het OV is heel rendabel, maar voor laatste stuk van een reis is juist de fiets heel effectief. De Kracht van Utrecht heeft daar in hun plannen (schaalsprong OV-rail en fietsnetwerken) goed over nagedacht." Lintmeijer: "Dit pakken we op met de regiopartners. Wat er bijvoorbeeld rond Houten-Zuid gebeurt is een mooi voorbeeld van toegevoegde waarde; wij kunnen dat toepassen op bijvoorbeeld Station Zuilen."

Fietspad langs het spoor bij de Gele Brug

Meerdere fracties vroegen zich af of het fietspad - hangend aan de te vernieuwen spoorbrug - niet "op hoogte" over de Thomas a Kempisweg kan. Dat zou maar liefst drie verkeerslichten schelen. Volgens de wethouder kan het wel, maar zijn er diverse hardnekkige knelpunten. Op hoogte langs woningen en langs een trafohuis is ingewikkeld; het is maar de vraag of de kosten opwegen tegen de baten. De wethouder zegt toe om de raad een kostenplaatje te sturen. Wat betreft de voetgangersroute naar Leidsche Rijn over de Gele Brug: die loopt nu niet door. Op aandringen van André van Schie (VVD) zegt Lintmeijer toe dit mee te nemen. 

Financiering met VERDER gelden?

Er komt een herverdeling van de zogenaamde VERDER-gelden. De ChristenUnie vraagt of die gelden voor het doorfietsnet gebruikt kunnen worden. Dat is waarschijnlijk inderdaad het geval. De wethouder zal de raad hierover later dit jaar informeren, wellicht bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid. 

---

Bekijk nog eens de aanbevelingen van de Fietsersbond voor Utrecht Noordwest - incl. de parallelroute voor ASW en de Quickwins die nog lang niet allemaal zijn aangepakt. 

Notitie Fietsen in Utrecht - alle wensen en aanbevelingen van Fietsersbond, Wijkraden en Kracht van Utrecht samengevat. 

Inspraak tijdens de Raadsinformatie-avond op 8 april 2014 - alle bijdragen van meepraters

Tekst: Olivier Beens

 

Fietsen in Utrecht - aanbevelingen Kracht van Utrecht, Fietsersbond en Wijkraden

Doorfietsnet ontwerp_2012Tijdens de raadsinformatieavond op 8 april 2014 zijn raadsleden overladen met informatie over het Utrechtse fietsbeleid. Kracht van Utrecht, leden van de Fietsersbond afdeling Utrecht, Wijkraden en Anna Vlaming (bewoner Amsterdamsestraatweg) gaven informatie over Doorfietsnet en Hoofdfietsroutes.

Samen hebben wij - ten behoeve van de discussie in de Commissie Stad & Ruimte op 17 april - al onze gegevens en wensen op een rij gezet (lees / download de pdf Fietsen in Utrecht).

Het doorfietsnet in de stad en de wijknetten

1. Start met het opknappen van de Cremerstraat. Dat is een prima plan. Let wel op de aansluiting met Daalsetunnel en de kruising met de Thomas à Kempisweg.

2. Stel het Doorfietsnet vast. Doorfietsroutes zorgen voor reistijdwinst, hebben weinig verkeerslichten, liefst minder dan één per twee kilometer. Verbindende doorsteken (onder viaducten, nieuwe bruggen, verbeterde oversteek) zorgen voor een kortere reistijd. Die routes vormen een verbindend netwerk tussen wijken, economische kerngebieden en belangrijke bestemmingen. In 2012 is hiervan in co-productie tussen gemeente en bij verkeer betrokken inwoners een concept-ontwerp gemaakt.

    • Geef het doorfietsnet voor de zomer van 2014 een verdiepingsslag met alle betrokken organisaties en personen. Geef het daarna vrij voor een stadsbrede consultatie. Stel het Doorfietsnet vast in College en Raad.
    • Zorg dat zoveel mogelijk routes van dit net in 2018 goed fietsbaar zijn. Leg ontbrekende delen aan en knap de routes knelpuntsgewijs op.

Wijknetten en fietsen rond OV-knooppunten

3. Stel vervolgens de wijknetten en sternetten rond Rail-poorten en Rode-Loper-poorten vast, in samenspraak met wijkraden en bij verkeer betrokken personen en organisaties. Wijk- en sternetten verbinden alle wijkbestemmingen aan elkaar en het doorfietsnet. De strooiroutekaart wordt hierop aangepast.

Quickwins in wijken

4. Voer dit jaar de quick-wins van "Wijken voor de fiets – Utrecht Noordwest" uit. Onder andere de Amsterdamsestraatweg wordt hiermee opgeknapt. Laat voor de andere wijken een vergelijkbare check van het fietsnet uitvoeren. Voer die quick-wins in deze collegeperiode uit.

5-11. Stel verkeerslichten beter af voor fietsers, reageer adequaat op onderhoudsklachten en haal bromfietsers van vrijliggende fietspaden af. Laat wijk- en doorfietsnet altijd meeliften met onderhouds- en bouwprojecten; zorg dat fietsontwerp-kennis goed bekend is onder medewerkers; evalueer de aanleg van de Top-5 routes. 

Actueel - aanpakken in 2014

Zorg dat bij de spoorverdubbeling bij de Gele brug een fietspad aan de brug wordt gehangen en laat deze boven maaiveldniveau blijven tot over de Thomas à Kempisweg. Let op de verbinding Cremerstraat - Daalsetunnel. Zorg voor een goede fietsroute tussen Utrecht-Oost en Paardenveld. 

Met al deze maatregelen heeft de stad in 2018 een Doorfietsnetwerk, dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet, reistijdwinst oplevert en aansluit op zowel het Doorfietsnet in regio en provincie als het integrale OV-netwerk in de regio (IC-Sprinters / Randstadspoor / Tram en HOV).

---

Details leest u in de hele notitie 'Fietsen in Utrecht' van Kracht van Utrecht, Fietsersbond afd. Utrecht en Wijkraden. 

 

Visie Kracht van Utrecht op duurzame, gezonde stedelijke ontwikkeling en mobiliteit

Fietsen KorteJansstraatSinds vorige week zijn D66, Groenlinks, VVD en SP met elkaar in gesprek over het vormen van een mogelijke coalitie. De Kracht van Utrecht heeft daarom aan alle fracties een notitie gestuurd met voorstellen en tekstsuggesties voor het te sluiten coalitie-akkoord 2014 – 2018.

Utrecht is een prachtige stad in een rijke regio. We hebben een unieke binnenstad en bijzondere landgoederen en parken heel nabij. De stadsregio heeft een sterke economische positie. Deze aantrekkingskracht zorgt ervoor dat steeds meer mensen, waaronder veel studenten, hier willen blijven wonen en werken.

Stad en regio zijn de laatste twintig jaar enorm gegroeid. Dat heeft mooie kanten, maar er is ook een toenemende spanning tussen doelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid.

De opnamecapaciteit van de stad voor het autoverkeer is bereikt. We overschrijden grenzen. Verschuiven van verkeersstromen zorgt voor een waterbed-effect. Het auto- en fiets- en OV-systeem tezamen loopt in de stad vast. De Utrechtse leefomgeving staat hierdoor onder grote druk. Onze ruimte is schaars.

Een stad die verleidt tot gezonde mobiliteit

Gelukkig maken steeds meer Utrechters de gezonde keus voor meer bewegen en de fiets. Van belang is een stedelijke inrichting die verleidt en aanzet tot actieve mobiliteit (wandelen, lopen en fietsen), een stad die klimaatbestendig is en een stad met intensief gebruik van innovatieve (e)technologie en voor vergroening en verduurzaming van energie en transport . Deze koppeling werkt drie kanten op: De verandering in vervoerskeuze (alternatieven voor autogebruik) leidt zowel tot het terugdringen van welvaartsziekten als tot de verbetering van de omgevingskwaliteit en vermindering van (verkeers-)emissies. Daarnaast groeit het besef dat Utrecht een regionaal tramnetwerk nodig heeft.

We signaleren dat tal van bewoners- en ondernemersinitiatieven in de stad behoefte hebben en de ruimte pakken hun eigen (leef-)omgeving in te richten. Heel goed dat D66 als grootste partij in het nieuwe college vertrouwt op eigen kracht en hen meer ruimte wil geven hun leefomgeving vorm te geven. Maar het hanteren van alleen een locale knelpuntbenadering is voor Utrecht als geheel onhoudbaar.

Niemand kan het alleen, maar we moeten ook niet op elkaar wachten. De urgentie werd eind maart weer duidelijk benoemd in het laatste IPCC-rapport over de stand van het klimaatbeleid. "We kunnen niet wachten tot 2050, dat is echt te laat; we kunnen zoveel anders tot 2030, het kan als je wilt", zegt Marianne Minnesma in het recente rapport van Urgenda - 'Nederland 100% duurzame energie in 2030' (april 2014). 

Lees verder: onze uitgangspunten