Onderzoek effecten intensief gebruik Waterlinieweg tijdens eventuele verbreding A27

Waterlinieweg (foto: Google Streetview)Donderdag 24 september behandelt de commissie Stad en Ruimte diverse verkeers- en gebiedsplannen die het College dit jaar naar buiten heeft gebracht. Enige dagen geleden heeft de raad daarover al een brief mogen ontvangen van het Bewonersinitiatief 'Laat Lunetten niet stikken', mede ondertekend door het Bewonersoverleg Lunetten (BOL).

In de brief vraagt het Bewonersinitiatief aandacht voor het zeer intensieve gebruik van de Waterlinieweg wanneer deze als alternatief wordt gebruikt tijdens eventuele verbredingswerkzaamheden voor de Ring Utrecht, in het bijzonder de verbreding van de bak van de A27 in Amelisweerd.

Veel extra verkeer, geluidoverlast en luchtvervuiling gedurende 10 jaar?

In de gebiedsagenda wordt de Waterlinieweg genoemd als omleiding tijdens de bouw van de Ring, dus van 2018 tot 2026-2028. Deze weg is nu al behoorlijk vol en we verwachten extra files, verstopte toe- en afritten, extra luchtvervuiling en geluid. Het Bewonersinitiatief verzoekt de raad om het College een onderzoek te laten doen naar de effecten van het langdurige gebruik van de Waterlinieweg tijdens die werkzaamheden en tevens de daaruit mogelijk voortvloeiende wettelijke beschermende maatregelen te nemen. Dat zou volgens de richtlijnen en advies van de Commissie MER moeten plaatsvinden.

Breed onderzoek naar effecten verbreding Ring Utrecht

De Kracht van Utrecht onderschrijft deze brief volledig. Daarnaast adviseren wij een dergelijk onderzoek ook breder te trekken, namelijk voor alle relevante gebiedsagenda's, daar de effecten niet slechts op de Waterlinieweg zijn te verwachten. Het lijkt ons hiervoor raadzaam om, eventueel samen met relevante partijen zoals het Science Park en de U15, tijdig een breder regionaal herkomst/bestemmingsonderzoek op te zetten.

Daarnaast wijzen wij er op, dat een verbreding van de bak van de A7 in Amelisweerd volkomen onnodig is. Denk daarbij onder meer aan de door ons geanalyseerde groeicijfers voor de A27 (absurde cijfers, een reële prognose geeft amper groei) en de negatieve uitkomst van de vorig jaar gepubliceerde maatschappelijke kosten/batenanalyse. Het hierboven genoemde regionale herkomst/bestemmingsonderzoek kan tevens dienen als input voor passende oplossingen zonder verbreding van de bak. Daarmee kan niet alleen het Rijk zich 1,2 miljard besparen (meegerekend 100 miljoen voor de tijdelijke maatregelen tijdens de verbredingswerkzaamheden) en ook heel wat verkeersellende in de stad voorkomen.

--

Jos Kloppenborg & Jan Korff de Gidts | Kracht van Utrecht

 

Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd september 2015 uit

KvU VVA_bannerOnze september nieuwsbrief is uit, met de laatste nieuwtjes van de Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd. Lees (in de webversie) waar wij zoal mee bezig zijn en stuur ons uw op- en aanmerkingen, ideeën en reacties Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 1) Breed ontwerp NRU Overvecht "wolf in schaapskleren"; 2) Kansen: groei van het Utrechtse autoverkeer is er uit; 3) Duurzaamheidsagenda en de Kracht van Utrecht; 4) Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober; 5) KvU College Tour - help ons met onderzoeksvragen; 6) Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd op woensdag 23 september en 7) Boek en excursie door Bea Groen. 

Lees nieuwsbrief 48

 

Nederland App de Fiets! fietstelweek - meedoen kan nog t/m zondag 20 september

fietstelweek bannerVan 14 tot en met 20 september wordt Nederlands grootste fietsonderzoek ooit gehouden. Met zoveel mogelijk fietsers worden al onze fietsbewegingen in kaart gebracht. Download de App de Fiets! en doe mee! Je hoeft er niet de hele week voor de fietsen. Alle fietsritten t/m zondag de 20e zijn welkom. 

Check fietstelweek.nl voor alle info of surf direct naar de iTunes store (iphone app) of Google play store (android app). 

Waarom de fietstelweek?

Over het gebruik van auto en OV is veel bekend. De 14 miljoen fietsers in Nederland zijn veel minder onderwerp van studie geweest. Dit onderzoek gaat na hoe we van A naar B rijden, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar fietsers de grootste vertragingen oplopen. Hoe meer kennis er is, hoe beter.

Eerste cijfers

Op maandagochtend begonnen 44.000 fietsers met de App de Fiets! In de Provincie Utrecht zijn dat er nu (woensdagmiddag) een kleine 6500. De fietstelweek zelf meldt via twitter al enkele leuke weetjes. Zo fietsen wij in de provincie Utrecht blijkbaar het langzaamste (17.7 km/h vs kloploper Overijssel met 19.7 km/h) en liggen de ritjes qua afstand tussen de 3 en 4km. Op maandag is meer dan 18.000 km afgelegd door alle deelnemers.

Alle initiatiefnemers op een rij

Initiatiefnemers van de fietstelweek zijn de Fietsersbond, Mobidot (houdt zich bezig met het meten en analyseren van persoonlijk verplaatsingsgedrag via de Smartphone), Keypoint Consultancy (een adviesbureau voor verkeer en ruimte) en NHTV (Breda University of Applied Sciences). De opdrachtgevers zijn o.a. de gemeente Amsterdam, de provincies Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland, de stadsregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Tekst: Milieucentrum Utrecht, met redactie / aanvullingen door Kracht van Utrecht.

 

Vijf aandachtspunten voor het vormgeven van een nieuw Utrechtse mobiliteitsbeleid

Predikherenkerkhof zaterdagdrukteUtrecht is een prachtige stad in een rijke regio. De stadsregio heeft een sterke economische positie. Deze aantrekkingskracht zorgt ervoor dat steeds meer mensen, waaronder veel studenten, hier na hun studie willen blijven wonen en werken. Die groei heeft mooie kanten, maar er is ook een toenemende spanning tussen doelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid.

We herkennen ons in Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB, i.e. het Utrechtse mobiliteitsbeleid) en in de gebiedsagenda's die het College heeft samengesteld. De stad is op de goede weg; wij zien heel veel goede punten. Het goede nieuws is ook dat het UAB-perspectief van dit College steeds realistischer wordt. Vijf aandachtspunten voor de UAB-gebiedsagenda's en de komende nota Slimme Routes Slim Regelen (SRSR) noemen wij hier. Het omvat suggesties om in overleg met het College de volgende uitspraken en de vervolgstappen te bepleiten.

1. De opnamecapaciteit van de stad voor meer autoverkeer is bereikt, dat staat in UAB- en College-presentaties 2015. Kans voor Utrecht: De groei van het autoverkeer is er uit!

Het goede nieuws dat de gemeente inmiddels ook bevestigt dat de forse groei in meer autoverkeer al vele jaren achter ons ligt. Het autoverkeer aan de oostkant van de stad groeit niet meer. Aan de westkant komt de groei van het autoverkeer ook tot stilstand, als ook de uitbreiding van Leidsche Rijn verdere stagnatie oploopt. Bovendien: Mensen kiezen nu al voor een andere manier van reizen.

Ir Arie Bleijenberg, business directeur infrastructuur van TNO zegt het zo in zijn net verschenen boek: Nieuwe Mobiliteit, (Eburon 2015): "In Nederland is nog nauwelijks het besef doorgedrongen dat de groei van het autoverkeer tot stilstand komt. Al in 2005 bereikte het autogebruik in de USA een piek. Omdat dat ver voor de economische crisis lag is de afname niet alleen toe te schrijven aan economische tegenwind."

KvU-modelexpert Gerard Cats schreef in juni 2015 dat ook in NL de intensiteit van het autoverkeer sinds 2009 is afgenomen. De verkeersmodellen van Rijkswaterstaat voorspellen een enorme groei van > 5% per jaar, van bijna 80% tot 2030. Echter, het Kennisinstituut voor Mobiliteit gaat uit van een veel lagere groei, tussen de 0,5 en 1% per jaar.

Onze vragen aan het College zijn: Wat betekent het tot stilstand komen van de groei van het autoverkeer voor het College en welke kansen biedt dit de stad? Wilt u deze gegevens als uitgangspunt voor SRSR meenemen?

Lees verder over roetuitstoot, verschuiven van autoverkeersstromen, het inzetten op een échte OV+fiets stad en een heldere keuze voor leefomgeving. 

Lees verder...

Zorgen over breed ontwerp Noordelijke Randweg Utrecht - wijkfunctie onder druk

ghandiplein voorkeursvariant_NRUverdiept_300Dinsdag 1 september uitte Marion Ree namens de Kracht van Utrecht haar zorgen over het nogal ruime ontwerp voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht. Op de raadsinformatieavond stelde zij dat "het huidige concept voor de NRU afbreuk doet aan de veiligheid, de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van Overvecht. Door de wijkfunctie die de NRU in Overvecht nu vervult, kan de weg feitelijk geen volwaardig deel worden van een eventuele stadsring." Lees hier haar inbreng:

Geachte raadsleden, beste mensen... Als Overvecht-deelnemer aan de Kracht van Utrecht, waarschuw ik u met klem voor het concept voor een opgewaardeerde NRU, zoals het er nu ligt. Als de NRU wordt uitgevoerd zoals het concept aangeeft, namelijk een snelweg-met-groeipotentie, zal dat Overvecht verpletteren en breekt het alles af wat zo zorgvuldig op microniveau is opgebouwd. De NRU kan Overvecht maken en breken

Wijkfunctie vs doorgaand verkeer

Met NRU is de iets bijzonders: Ze vervult een doorslaggevende wijkfunctie (ik kom daar op terug), maar met de Zuilense Ring samen verbindt ze ook twee snelwegen. De opwaardering van een weg als de NRU is daarom geen neutrale gebeurtenis. De keuze van het wegprofiel bepaalt uiteindelijk de aard en de hoeveelheid verkeer, de hoofdfunctie die de weg daadwerkelijk krijgt. Als u kijkt naar het wegprofiel in het concept-plan, dan ziet u een 2x2 weg met brede rijstroken, een zeer brede middenberm en vluchtstroken. Met dat snelwegprofiel kiest het concept feitelijk voor de functie "onderdeel van de draaischijf van Nederland".

Consequenties van de keuze voor een breed wegprofiel

Wat gebeurt er als de uiteindelijke keuze op dit wegprofiel valt? Eerst wordt de NRU verbreed en doorgaand gemaakt. De NRU loopt dan vlak langs woningen, zonder groen ertussen. Uiteraard stagneert het doorgaande verkeer vervolgens op de Zuilense Ring bij de verkeerslichten voor de A2. Maar ik verzeker u, het geld dat nodig is voor een -eventueel- nieuw 'kunstwerk' dat de verkeerslichten bij de A2 er uit haalt, gaat er ooit komen. Met de aanleg van dat 'kunstwerp' bij de A2 is de snelwegring rond Utrecht gesloten en kan de snelwegring echt als draaischijf van Nederland gaan werken. Natuurlijk wordt de NRU dan stukken drukker en is de luchtkwaliteit "onacceptabel". Uiteindelijk wordt de NRU opnieuw aangepakt. Daar was immers al rekening mee gehouden: de 2x2 weg wordt 2x3 door de brede middenberm op te offeren; de vluchtstroken worden spitsstroken (e.v.t. met opoffering snelfietsroute Maarssen-Overvecht-Uithof erbij). Tijdens de spits heb je dan een 2x4 profiel.

Lees verder: wijkfunctie NRU onder druk

Absurde groeicijfers automobiliteit in onderbouwing planstudie Ring Utrecht

A27 Amelisweerd_vanuit_de_lucht_met_15m_lijnIn de planstudie Ring Utrecht werkt Rijkswaterstaat toe naar het zogenaamde Ontwerp Tracébesluit (OTB). Als input voor de besluitvorming zouden de definitieve verkeersprognoses (onder meer in de bak van Amelisweerd) april 2015 zijn vastgesteld. Dat lezen wij althans in de planning van dat OTB. Wij hebben die cijfers nog niet gezien. Wel hebben wij reeds beschikbare cijfers geanalyseerd.

We kunnen niet anders dan concluderen dat de becijferde prognoses voor de groei van het autoverkeer in hoge mate absurd zijn. Ze zijn onder meer gebaseerd op een werkelijk reusachtige toename van bovenregionale verkeer.

Persbericht - Kracht van Utrecht: Huidige cijfermatige onderbouwing Ring Utrecht is absurd.

Conclusie van onze analyse

Sinds 2009 is de intensiteit van het autoverkeer afgenomen. Toch voorspellen de verkeersmodellen een enorme groei, van bijna 80%, tot 2030 (bron: zie NSL-monitoringstool 2010 en 2014). De bevolking groeit veel minder sterk. De sterke groei die de verkeersmodellen voorspellen tijdens de spits kan daarom eigenlijk alleen maar gehaald worden als forensen tweemaal per dag met de auto naar en van hun werk gaan, in de spitsuren. Die voorspelde groei is daarom onzinnig (zie voor een uitleg het analyse-document). Tijd voor een herziening van de verkeersberekeningen!

Reden genoeg om de minister de volgende vragen te stellen:

  1. Wanneer zijn de definitieve verkeerscijfers beschikbaar, op basis waarvan de verdere onderzoeken voor de Ring Utrecht zullen plaatsvinden?
  2. Wat houden deze cijfers in:
    • cijfers, gebaseerd op tellingen; 
    • of veronderstelde cijfers voor de toekomst?
  3. Op basis van welke veronderstellingen komen die (veronderstelde) cijfers tot stand?
  4. Op welke wijze worden de uitkomsten van de (spoedig verwachte) nieuwe WLO-scenario’s betrokken bij de verdere besluitvorming over de Ring Utrecht en soortgelijke projecten?
  5. Autogebruik zorgt voor een substantiële bijdrage aan de opwarming van de aarde. In Nederland is het CO2-emissie aandeel van de sector verkeer en vervoer zo’n 20%, zie o.m. CROW-KpVV. Op welke wijze wordt de recente uitspraak in de Urgenda klimaatzaak vertaald in een transitie naar duurzame vormen van mobiliteit?

Donderdag 2 juli vergadert de Kamer over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport; AO MIRT overleg, zie agenda). 

Foto: A27 door het Markiezenbos van Amelisweerd © Cor van Angelen - met aan weerszijden een zwarte lijn die 15 meter aangeeft (voor verbreding van de A27 is 15 a 25 meter boomkap nodig). 

--

Lees verder:

Zie onze analyse: Prognose 2030 Ring Utrecht Rijkswaterstaat en KiM

Schema planning OTB Ring Utrecht

Persbericht

Oktober 2013 schreven wij over de onrealistisch hoge groei die de minister verwacht tot 2020

 

 

Meetcampagne: Bewoners overhandigen eerste meetresultaten luchtvervuiling

Meetpunt Kanaalstraat_MilieudefensieDe wethouder van verkeer en milieu Lot van Hooijdonk krijgt donderdagavond 25 juni de nieuwste cijfers over de lokale luchtkwaliteit aangeboden. Ook ontvangt zij een Actieplan Gezonde Lucht. Bewoners-groepen in Utrecht meten samen met Milieudefensie sinds januari zelf in een aantal straten de luchtvervuiling. Met name in grote steden en langs drukke wegen zijn de langetermijngevolgen van luchtvervuiling ernstig. Veel mensen maken zich hier grote zorgen over. 

Lees hier de spreektekst van de wethouder bij de overhandiging van de meetresultaten en het actieplan. 

Uit de metingen van de bewoners blijkt dat de afgelopen maanden de Marnixlaan gemiddeld uitkwam op 40,8 µg/m3. Op de Amsterdamsestraatweg ligt in het eerste kwartaal het gemiddelde op 40,2 µg/m3. Dat is vlakbij de grenswaarde van 40 µg/m3 waar we van Europa onder moeten blijven. Bij deze waarde is er echter nog lang geen sprake van gezonde lucht. Pas na een jaar meten kan definitief worden vastgesteld of de EU-norm is overschreden. In totaal meten burgers op 11 punten in Utrecht de luchtkwaliteit.

Actieplan voor Gezonde Lucht

Behalve de meetresultaten zal de wethouder ook een actieplan voor gezonde lucht ontvangen met tal van maatregelen die de luchtvervuiling bestrijden. Het plan is opgesteld door Milieudefensie, samen met de Kracht van Utrecht.

meetbuisje ophangen

Buurtbewoner en meetpuntbeheerder Mark Aptroot van de Amsterdamsestraatweg: "Ik wil gezonde lucht in mijn straat en in de rest van de stad. Een milieuzone is een goed begin voor betere luchtkwaliteit in Utrecht." Sinds begin dit jaar heeft Utrecht een milieuzone voor auto's en bestelbusjes ingevoerd. Die milieuzone bestrijdt vooral roet, het schadelijkste onderdeel van fijnstof.

Groot project

Behalve een milieuzone moet Utrecht ook echt inzetten op betere fietsfaciliteiten en fietsverbindingen (in stad en regio), duurzaam en efficiënt openbaar vervoer en elektrisch rijden. Daardoor zullen zowel de roet- als stikstofdioxideconcentraties dalen. De huidige plannen van de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren gaan gelukkig een eind in de goede richting. Van belang is dat de gemeente de plannen ook uitvoert en binnen afzienbare tijd haar milieuzone verder aanscherpt. De bewoners willen dat de gemeente zich hier hard voor maakt.

De 11 meetpunten in Utrecht maken deel uit van een groot nationaal project waarin Milieudefensie met 58 bewonersgroepen door heel het land, een jaar lang de concentraties stikstofdioxide (NO2) meten. Dit gas wordt voor het grootste deel door het verkeer uitgestoten. Het is een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door verkeer (waaronder roet) en voor de sterfte en ziekte die daardoor optreedt.

Meetcampagne Milieudefensie_kaart

Meer informatie:

Milieudefensie Meetcampagne 2015, de Meetresultaten op de kaart en het Actieplan Gezonde Lucht voor Utrecht

September 2014 boden wij een eerste Actieplan Gezonde Lucht aan

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Kracht van Utrecht)

 

Praktische details aanbiedingsactie:

Wat: Overhandiging kwartaalresultaten luchtmeting Amsterdamsestraatweg en 11 andere meetpunten in de stad.

Waar: Amsterdamsestraatweg ter hoogte van nummer 248 – 250 (meetpunt)

Wanneer: 25 juni 2015 19.00 uur

 

Geen extra geld voor inpassing Noordelijke Randweg Utrecht

Robert Kochplein_verhoogdWoensdag 17 juni organiseerde de gemeente Utrecht een informatieavond over de plannen met de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) in Overvecht. Het was de eerste informatie-bijeenkomst sinds lange tijd. De gemeente wil het participatieproces nu weer opstarten, om in september 2016 een Collegebesluit te kunnen nemen over de definitieve ontwerpvariant. Zorgpunt daarbij is de ruimtelijke inpassing, waar niet genoeg budget voor is gevonden.

Het was druk in ZIMIHC theater Stefanus aan de Braziliëdreef. Opvallend genoeg was zeker tweederde van de aanwezigen nog nooit op een NRU bijeenkomst geweest. Voor deze mensen bevatte de avond heel wat nieuws, zo bleek wel uit de soms felle reacties. Wie al eerder participeerde kreeg weinig nieuws te horen. De avond was dan ook vooral bedoeld als opstart richting het komende participatietraject.

Voorkeursvariant vs Wensvariant

Er ligt al een Collegebesluit met daarin een Voorkeursvariant (2x2 rijstroken, 80 km/h en minstens één verkeersplein waar de NRU onderdoor gaat) en een Wensvariant (NRU verdiept bij alle verkeerspleinen, indien er meer budget is). Het budget was echter niet genoeg voor meer dan één verdiept verkeersplein. De situatie is als volgt: Provincie en gemeente leggen samen 50 miljoen euro neer. De Rijksbijdrage is 130 miljoen euro (ex BTW. Rijkswaterstaat rekent inclusief BTW, ofwel 165 miljoen). Voor de wensvariant met drie verdiepte pleinen is 240 a 250 miljoen euro nodig, 35 miljoen per plein extra dus .

Hoewel de vastgestelde voorkeursvariant 2x2 rijstroken als uitgangspunt heeft, zijn daar ook zorgen over, blijkt meteen al. Overal in het land worden vluchtstroken immers omgezet in spitsstroken. Dat gevaar ligt ook bij de NRU op de loer, merkt iemand op. Bovendien krijgt de NRU met de toe- en afritten erbij sowieso al minstens 2x3 rijstroken op de helft van het traject. Die 2x2 klinkt compacter dan het in werkelijkheid zal zijn.

Kan het? Die vraag kwam ik de afgelopen tijd vaak tegen in documenten van de gemeente. Qua verkeer, lucht- en geluidhinder zou de voorkeursvariant moeten "kunnen", volgens een verkeersambtenaar. Maar zonder de details daarvan gezien te hebben, neem ik uitkomsten van verkeersmodellen met een korreltje zout (zie dit artikel over het Utrechtse verkeersmodel).

Meer lezen over deze voorkeursvariant, de gevolgen voor lucht/geluidhinder en de verkeerscirculatie in Overvecht? Lees dan dit artikel uit juni 2013: Opwaarderen Noordelijke Randweg Utrecht: kansen én problemen voor Overvecht.

Geen extra budget voor optimale inpassing

Gezien de enorme bedragen die bij de planstudie Ring Utrecht gemoeid zijn (verbreding A12, A27 en aanpak van knooppunt Rijnsweerd), is de beperkte Rijksbijdrage een teleurstelling. Verschillende mensen merken op dat het beter is om het plan uit te stellen. Wacht totdat je genoeg geld hebt voor een optimale inpassing; neem geen genoegen met half werk. Een ander geluid dat ik na afloop hoorde: Uitstel van het plan is onwenselijk; je kunt het beste beginnen met de aanpak van het Ghandiplein (het meest noordelijke plein) en misschien het volgende plein. Met de aanpak van het laatste plein wacht je. Zo hou je zicht op de optimale variant en verhoog je in de tussentijd de capaciteit van de NRU door twee kruisingen ongelijkvloers te maken.

Wethouder Lot van Hooijdonk had de opdracht om dat extra geld te gaan zoeken. En dat is dus niet gelukt. Niet bij het Rijk, niet in Europa. Daarmee lijkt de zgn. Wensvariant een DROOM te blijven. Het is pijnlijk. Zowel bewoners als gemeente zien die verdiepte verkeerspleinen als enige manier om de NRU optimaal in te passen. De verhoogde pleinen doorkruisen de zichtlijnen op het landschap en houden de Gageldijk en haar bewoners volledig uit het zicht. Welk verkeersplein verdiept wordt, is nog onduidelijk. De gemeente heeft een lichte voorkeur voor het Ghandiplein, gezien de cultuurhistorie (Fort de Gagel) en herstel van de Klopvaart.

Het uiteindelijk ontwerp kan trouwens wel iets goedkoper. Cor van Angelen (verkeerskundige) merkt op dat het ontwerp van het Robert Kochplein wel erg "robuust" is. Dat kan een heel stuk compacter en goedkoper. Een ambtenaar beaamt dat.

Lees verder over bereikbaarheid en participatie