Kwaliteit openbare ruimte en leefbaarheid centraal in nieuw Collegeakkoord

UtrechtMakenWeSamenLogo

Vandaag, vrijdag 25 april, hebben D66, GroenLinks, VVD en SP overeenstemming over een coalitieakkoord bereikt. Het College-akkoord voor de komende vier jaar heet "Utrecht maken we Samen". Op het gebied van mobiliteit en luchtkwaliteit blijft de basis van het beleid hetzelfde (Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar).

Natuurlijk zal de milieuzone voor auto's worden ingevoerd conform het raadsbesluit. En het College blijft de ontwikkelingen rond verbreding van de A27 nauwgezet volgen. Ze zal niet nalaten de diepgaande weerstand tegen verbreding onder de aandacht van bestuurlijke partners te brengen. Kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid en gezondheid centraal in het beleid, dat is een mooie basis. 

Verkeersmodellen dicteren geen beleid - knijpen in plaats van knippen

Wat het nieuwe beleid op "knijpen" in plaats van "knippen" betekent voor de verkeersknips op Croeselaan en Monicabrug is nog niet duidelijk. Het voornemen om verkeersmodellen geen beleid te laten dicteren, juichen wij alvast toe. Uiteraard zullen wij de komende weken uitgebreider reageren op het nieuwe mobiliteitsbeleid. 

 

De hoofdpunten kort samengevat op een rij: 

Fietsen & lopen zijn de belangrijkste vormen van vervoer in de stad. Capaciteit van fietsenstallingen en het fietsnetwerk (doorfietsroutes) wordt uitgebreid

Kwaliteit van de openbare ruimte en leefbaarheid staan centraal in het mobiliteitsbeleid. Dus "geen overlastgevende vervoersstromen waar dat niet met een passende kwaliteit kan". Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgen de capaciteit van infrastructuur. 

OV-knooppunten worden verder ontwikkeld tot levendige plekken. 

Schaalsprong van het OV systeem - samenhang in randstadspoor, tram en HOV busbanen, met P&R faciliteiten waar zinvol. Het OV moet een zinvol alternatief voor de auto zijn. 

 

Bij de ChristenUnie heerst teleurstelling over de maatregelen voor fietsers in de stad. In het akkoord staan mooie woorden over ‘de fietsers als uitgangspunt van beleid’ en het bouwen van extra fietsenstallingen. Maar ondertussen wordt er geen euro extra gereserveerd voor bijvoorbeeld deze fietsenstallingen.

MobiliteitenLuchtkwaliteit

 

Van verdeelring naar verbindingswegen

De Verdeelring wordt vervangen door een selectie van binnenstedelijke verbindingswegen, die zoveel mogelijk als stadsboulevard zijn ingericht. Het College kiest voor "knijpen" in plaats van "knippen". Met behulp van dynamisch verkeersmanagement en maximum snelheden streeft de gemeente naar optimale leefbaarheid. 

Verkeersstromen brengt het College beter in beeld om keuzes te kunnen maken in de verkeersafwikkeling en het aanbieden van alternatieve OV- en fietsroutes.

Verkeersmodellen "dicteren geen beleid"

Betaald parkeren is een instrument om de kwaliteit van de openbare ruimte in wijken te verhogen. De gemeente zal eerder ingrijpen bij klachten over verkeersdruk. Bij te hoge verkeersdruk komt er een draagvlakmeting en wordt gezocht naar alternatieve opties, zoals gebruik van P&R door bewoners.  

Lees het hele coalitie-akkoord Utrecht maken wij Samen

 

Dinsdag 20 mei: info-avond over meten en berekenen van luchtkwaliteit

Rochelroute GraadvanRoggenweg_inzet_300Dinsdagavond 20 mei organiseert Milieudefensie een informatiebijeenkomst in Utrecht over het meten en berekenen van luchtkwaliteit. Het RIVM geeft een presentatie hierover en Milieudefensie zelf presenteert de resultaten van hun meetcampage. 

Het RIVM meet in Nederland op diverse punten de luchtkwaliteit. In Utrecht (stad) zijn dat echter maar een paar locaties. Voor alle andere plekken in de stad gebruikt het RIVM rekenmodellen. Er zijn echter ook andere praktijkmetingen; in Utrecht hebben we bijvoorbeeld een gemeentelijk meetnet en er zijn bewoners die zelf metingen verrichten (Samen voor Gezonde Lucht). De resultaten van de rekenmodellen komen echter niet (altijd) overeen met de praktijkmetingen. 

Joost Wesseling van het RIVM geeft deze avond als modelspecialist een presentatie over modellen en luchtkwaliteit. Daarnaast presenteert Milieudefensie op interactieve wijze de eindrapportage van de meetcampagne door bewoners (Samen voor Gezonde Lucht). 

Meld je aan

Voor meer informatie en aanmelden voor het bijwonen van deze bijeenkomst stuur je een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Na aanmelding ontvang je een bevestiging met tijd en locatie.

---

Meer info: Hoe vuil is de lucht in mijn straat en hoe wordt vervuiling gemeten / berekend?

Wetenschappelijke achtergronden: zie ons dossier Lucht - Geluid - Gezondheid

Bron: Milieudefensie

 

Raadsleden enthousiast over doorfietsroute parallel aan Amsterdamsestraatweg

Groene route_Daalsetunnel_ZuilenDonderdag was het dan eindelijk zo ver: raadsleden bespraken het plan voor het Utrechtse Doorfietsnet (zie de overzichtskaart) in de Commissie Stad en Ruimte. Raadsleden en wethouder Lintmeijer waren zeer te spreken over de inspraak van Fietsersbond, Wijkraden, Kracht van Utrecht en bewoners.

"Dat is het mooie aan participatie, dat je denkt: Waarom hebben wij daar niet aan gedacht?" Dat zei Frits Lintmeijer over het voorstel om een parallel-route te realiseren voor de Amsterdamsestraatweg langs het spoor. De wethouder zal de uitkomsten van de participatie meenemen in een raadsvoorstel - dit als toezegging op een vraag van de ChristenUnie. 

Prioriteit Cremerstraat - twijfels over Singelroute

De Raad was unaniem te spreken over de Cremerstraat als eerste prioriteit. Het is een goede verbinding en logisch om mee te beginnen. Twijfels waren er over de Singelroute. Bram Fokke (D66): "Die route begrijpen wij niet. De drukste fietsroutes door de binnenstad zijn Oost-West geörienteerd; de Singelroute is voornamelijk Noord-Zuid. En autoluw is hij ook niet." 

Nieuwe doorfietsroute langs het spoor bij Amsterdamsestraatweg

Een gevalletje waarom-hebben-we-daar-zelf-niet-aan-gedacht is de mogelijke route langs het spoor, evenwijdig aan de Amsterdamsestraatweg (ASW). De ASW is een overbelast route, niet geschikt als doorfietsroute. En een echt alternatief is er momenteel niet (de Vechtoeverroute ligt net te ver). Langs het spoor is een route mogelijk; het enige obstakel is een - nu niet toegankelijk - tunneltje. Bram Fokke weet dat het zelfs mogelijk is om de route door te trekken naar de Daalsetunnel. Daarmee ontlast je de "Vredenburg-knoop" pas echt. De voorgestelde route langs het spoor naar Station Overvecht kwam dan weer niet ter sprake. 

Buurstallingen Amsterdamsestraatweg

Ook buurtstallingen bij de ASW staan nu beter op de agenda. De ChristenUnie vroeg zich af waarom U-Stal nooit gereageerd heeft op signalen van 50 buurtbewoners. Graag ziet de ChristenUnie dat er onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikers. Met name onder buurtbewoners is de behoefte namelijk groot. Wethouder Lintmeijer zal nog eens goed kijken naar de mogelijkheden en aandringen bij U-Stal om bewoners niet in het ongewisse te laten. 

Doorfietsnet en OV-knooppunten

Volgens D66 kan de uitwerking van het Doorfietsnet in relatie tot OV-knooppunten beter. Fokke: "Maak de uitwerking op HOV-knooppunten duidelijker. Het OV is heel rendabel, maar voor laatste stuk van een reis is juist de fiets heel effectief. De Kracht van Utrecht heeft daar in hun plannen (schaalsprong OV-rail en fietsnetwerken) goed over nagedacht." Lintmeijer: "Dit pakken we op met de regiopartners. Wat er bijvoorbeeld rond Houten-Zuid gebeurt is een mooi voorbeeld van toegevoegde waarde; wij kunnen dat toepassen op bijvoorbeeld Station Zuilen."

Fietspad langs het spoor bij de Gele Brug

Meerdere fracties vroegen zich af of het fietspad - hangend aan de te vernieuwen spoorbrug - niet "op hoogte" over de Thomas a Kempisweg kan. Dat zou maar liefst drie verkeerslichten schelen. Volgens de wethouder kan het wel, maar zijn er diverse hardnekkige knelpunten. Op hoogte langs woningen en langs een trafohuis is ingewikkeld; het is maar de vraag of de kosten opwegen tegen de baten. De wethouder zegt toe om de raad een kostenplaatje te sturen. Wat betreft de voetgangersroute naar Leidsche Rijn over de Gele Brug: die loopt nu niet door. Op aandringen van André van Schie (VVD) zegt Lintmeijer toe dit mee te nemen. 

Financiering met VERDER gelden?

Er komt een herverdeling van de zogenaamde VERDER-gelden. De ChristenUnie vraagt of die gelden voor het doorfietsnet gebruikt kunnen worden. Dat is waarschijnlijk inderdaad het geval. De wethouder zal de raad hierover later dit jaar informeren, wellicht bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid. 

---

Bekijk nog eens de aanbevelingen van de Fietsersbond voor Utrecht Noordwest - incl. de parallelroute voor ASW en de Quickwins die nog lang niet allemaal zijn aangepakt. 

Notitie Fietsen in Utrecht - alle wensen en aanbevelingen van Fietsersbond, Wijkraden en Kracht van Utrecht samengevat. 

Inspraak tijdens de Raadsinformatie-avond op 8 april 2014 - alle bijdragen van meepraters

Tekst: Olivier Beens

 

Fietsen in Utrecht - aanbevelingen Kracht van Utrecht, Fietsersbond en Wijkraden

Doorfietsnet ontwerp_2012Tijdens de raadsinformatieavond op 8 april 2014 zijn raadsleden overladen met informatie over het Utrechtse fietsbeleid. Kracht van Utrecht, leden van de Fietsersbond afdeling Utrecht, Wijkraden en Anna Vlaming (bewoner Amsterdamsestraatweg) gaven informatie over Doorfietsnet en Hoofdfietsroutes.

Samen hebben wij - ten behoeve van de discussie in de Commissie Stad & Ruimte op 17 april - al onze gegevens en wensen op een rij gezet (lees / download de pdf Fietsen in Utrecht).

Het doorfietsnet in de stad en de wijknetten

1. Start met het opknappen van de Cremerstraat. Dat is een prima plan. Let wel op de aansluiting met Daalsetunnel en de kruising met de Thomas à Kempisweg.

2. Stel het Doorfietsnet vast. Doorfietsroutes zorgen voor reistijdwinst, hebben weinig verkeerslichten, liefst minder dan één per twee kilometer. Verbindende doorsteken (onder viaducten, nieuwe bruggen, verbeterde oversteek) zorgen voor een kortere reistijd. Die routes vormen een verbindend netwerk tussen wijken, economische kerngebieden en belangrijke bestemmingen. In 2012 is hiervan in co-productie tussen gemeente en bij verkeer betrokken inwoners een concept-ontwerp gemaakt.

    • Geef het doorfietsnet voor de zomer van 2014 een verdiepingsslag met alle betrokken organisaties en personen. Geef het daarna vrij voor een stadsbrede consultatie. Stel het Doorfietsnet vast in College en Raad.
    • Zorg dat zoveel mogelijk routes van dit net in 2018 goed fietsbaar zijn. Leg ontbrekende delen aan en knap de routes knelpuntsgewijs op.

Wijknetten en fietsen rond OV-knooppunten

3. Stel vervolgens de wijknetten en sternetten rond Rail-poorten en Rode-Loper-poorten vast, in samenspraak met wijkraden en bij verkeer betrokken personen en organisaties. Wijk- en sternetten verbinden alle wijkbestemmingen aan elkaar en het doorfietsnet. De strooiroutekaart wordt hierop aangepast.

Quickwins in wijken

4. Voer dit jaar de quick-wins van "Wijken voor de fiets – Utrecht Noordwest" uit. Onder andere de Amsterdamsestraatweg wordt hiermee opgeknapt. Laat voor de andere wijken een vergelijkbare check van het fietsnet uitvoeren. Voer die quick-wins in deze collegeperiode uit.

5-11. Stel verkeerslichten beter af voor fietsers, reageer adequaat op onderhoudsklachten en haal bromfietsers van vrijliggende fietspaden af. Laat wijk- en doorfietsnet altijd meeliften met onderhouds- en bouwprojecten; zorg dat fietsontwerp-kennis goed bekend is onder medewerkers; evalueer de aanleg van de Top-5 routes. 

Actueel - aanpakken in 2014

Zorg dat bij de spoorverdubbeling bij de Gele brug een fietspad aan de brug wordt gehangen en laat deze boven maaiveldniveau blijven tot over de Thomas à Kempisweg. Let op de verbinding Cremerstraat - Daalsetunnel. Zorg voor een goede fietsroute tussen Utrecht-Oost en Paardenveld. 

Met al deze maatregelen heeft de stad in 2018 een Doorfietsnetwerk, dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet, reistijdwinst oplevert en aansluit op zowel het Doorfietsnet in regio en provincie als het integrale OV-netwerk in de regio (IC-Sprinters / Randstadspoor / Tram en HOV).

---

Details leest u in de hele notitie 'Fietsen in Utrecht' van Kracht van Utrecht, Fietsersbond afd. Utrecht en Wijkraden. 

 

Visie Kracht van Utrecht op duurzame, gezonde stedelijke ontwikkeling en mobiliteit

Fietsen KorteJansstraatSinds vorige week zijn D66, Groenlinks, VVD en SP met elkaar in gesprek over het vormen van een mogelijke coalitie. De Kracht van Utrecht heeft daarom aan alle fracties een notitie gestuurd met voorstellen en tekstsuggesties voor het te sluiten coalitie-akkoord 2014 – 2018.

Utrecht is een prachtige stad in een rijke regio. We hebben een unieke binnenstad en bijzondere landgoederen en parken heel nabij. De stadsregio heeft een sterke economische positie. Deze aantrekkingskracht zorgt ervoor dat steeds meer mensen, waaronder veel studenten, hier willen blijven wonen en werken.

Stad en regio zijn de laatste twintig jaar enorm gegroeid. Dat heeft mooie kanten, maar er is ook een toenemende spanning tussen doelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid.

De opnamecapaciteit van de stad voor het autoverkeer is bereikt. We overschrijden grenzen. Verschuiven van verkeersstromen zorgt voor een waterbed-effect. Het auto- en fiets- en OV-systeem tezamen loopt in de stad vast. De Utrechtse leefomgeving staat hierdoor onder grote druk. Onze ruimte is schaars.

Een stad die verleidt tot gezonde mobiliteit

Gelukkig maken steeds meer Utrechters de gezonde keus voor meer bewegen en de fiets. Van belang is een stedelijke inrichting die verleidt en aanzet tot actieve mobiliteit (wandelen, lopen en fietsen), een stad die klimaatbestendig is en een stad met intensief gebruik van innovatieve (e)technologie en voor vergroening en verduurzaming van energie en transport . Deze koppeling werkt drie kanten op: De verandering in vervoerskeuze (alternatieven voor autogebruik) leidt zowel tot het terugdringen van welvaartsziekten als tot de verbetering van de omgevingskwaliteit en vermindering van (verkeers-)emissies. Daarnaast groeit het besef dat Utrecht een regionaal tramnetwerk nodig heeft.

We signaleren dat tal van bewoners- en ondernemersinitiatieven in de stad behoefte hebben en de ruimte pakken hun eigen (leef-)omgeving in te richten. Heel goed dat D66 als grootste partij in het nieuwe college vertrouwt op eigen kracht en hen meer ruimte wil geven hun leefomgeving vorm te geven. Maar het hanteren van alleen een locale knelpuntbenadering is voor Utrecht als geheel onhoudbaar.

Niemand kan het alleen, maar we moeten ook niet op elkaar wachten. De urgentie werd eind maart weer duidelijk benoemd in het laatste IPCC-rapport over de stand van het klimaatbeleid. "We kunnen niet wachten tot 2050, dat is echt te laat; we kunnen zoveel anders tot 2030, het kan als je wilt", zegt Marianne Minnesma in het recente rapport van Urgenda - 'Nederland 100% duurzame energie in 2030' (april 2014). 

Lees verder: onze uitgangspunten

Principe-afspraak Rijk en Regio over verkenning tweede tram-as Uithof - Binnenstad

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASER

Deze week werd bekend dat Rijk, Provincie, BRU en Gemeente Utrecht een principe afspraak hebben gemaakt voor het uitvoeren van onderzoek naar een tweede tramas van Utrecht CS via de binnenstad naar De Uithof. Extra interessant is dat dit onderzoek zal kijken naar de kosten en baten van een dergelijk tracé.

Aanvulling op Uithoftram 'om de Zuid'

In 2018 komt naar verwachting de Uithoftram van Utrecht CS via Galgenwaard in bedrijf. Deze tramlijn zal echter niet voldoende capaciteit hebben om aan de groeiende behoefte aan duurzame bereikbaarheid van het Utrecht Science Park te kunnen voldoen. De OV verkenning 'Regio in Beweging' concludeerde immers "dat er ook na vertramming van de Uithoflijn nog structurele capaciteitsproblemen op de as van Utrecht CS naar De Uithof bestaan."

MIRT-budget 2020 - 2028

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een MIRT-Verkenning is een eerste stap in de procedure om aanspraak te kunnen maken op het MIRT-budget voor de periode 2020 – 2028.

Mijlpaal voor ontwikkeling OV in Utrecht

Het Kracht van Utrecht-initiatief feliciteert alle partners in dit proces van harte met deze mijlpaal. Deze MIRT-Verkenning sluit aan op voorstellen die de Kracht van Utrecht eerder in 2012 samen met Strukton en BAM aan de overheid, politiek en de Utrecht Development Board heeft aangeboden en in 2014 zijn doorontwikkeld in de "Dubbele Schaalsprong voor het OV-rail en Fietsnetwerk" (Kracht van Utrecht i.s.m. de Fietsersbond).

We dragen dan ook gaarne bij aan de uitwerking van deze verkenning.

---

Lees ook: Lightrail op de Kaart in 2040: inspirerende vergezichten op stedelijk OV

 

Minister Schultz: Vroeger dachten we: File? Asfalt erbij... Nu gaan we uit van de reiziger

BBbannerOp donderdag 6 maart was minister Schultz aanwezig op het Beter Benutten Congres in Zwolle. De dag stond in het teken van positieve gedragsbeïnvloeding: hoe kunnen we de reiziger een duwtje in de goede richting geven? Dat blijkt niet zo eenvoudig. Bij binnenkomst blijven de congres-bezoekers bij de 'langzame' garderobe staan, ondanks een bordje naar een verder gelegen garderobe waar je sneller je jas kwijt kan. Een hilarisch stukje gedragsonderzoek. 

Minister Schultz weet stiekem dat meer asfalt geen oplossing is

Het pakket Beter Benutten bevat allerlei maatregelen om knelpunten op snelwegen oplossen, maar dan zonder nieuw asfalt neer te leggen. Denk aan filemijden, e-bikes in woon-werk verkeer, beter mobiliteitsmanagement en 'Het Nieuwe Werken'. Een gevleugelde uitspraak van minister Schultz in dit kader - we horen het al een jaar: "Je kunt geen zeven rijstroken in de stad neerleggen; daar moeten we andere oplossingen voor vinden."

Een aantal interessante uitspraken van de minster op dit congres: 

"Met maatwerk kun je veel meer knelpunten oplossen dan alleen maar met nieuwe infrastructuur."

"We gaan uit van de reiziger, de beleving en het gedrag van de reiziger. Dat is heel nieuw. Vroeger dachten we: file is een stuk asfalt erbij. Nu zien we dat het alleen maar op een bepaald moment van de dag problemen oplost."

"We proberen nu echt op een andere manier te kijken en uit te gaan van 'wat wil die reiziger nu eigenlijk'?"

De minister omarmt - heel goed - slimme mobiliteitsoplossingen. Wat zegt de minister op het congres Beter Benutten:

 

Luchtkwaliteit: Verslag verkiezingsdebat Gezonde Lucht in Utrecht op 26 februari

Debat Gezonde_Lucht_in_Utrecht_foto_Michiel_WijnberghWoensdag 26 februari organiseerden Milieudefensie, Milieucentrum Utrecht en de Kracht van Utrecht het verkiezingsdebat Gezonde Lucht in Utrecht. De voormalige kerk in de Utrechtse Boothstraat zat stampvol. Raadsleden van Groenlinks, D66, PvdA, SP, CDA en VVD debatteerden met elkaar en het publiek over Europese luchtnormen, milieuzone en parkeerbeleid. De avond zat boordevol interessante stellingen, een quiz (mondkapje op, mondkapje af) en een drukke borrel na afloop. 

Fijnstof, de onzichtbare vijand

Het filmpje "De onzichtbare vijand" over de gevaren van fijnstof is een mooie opening van de avond. We zien de "Rochelroute" van Laura langs de Graadt van Roggenweg. Laura werkt in de naschoolse opvang en fietst dagelijks met kinderen door de stad. Zij maakt zich ernstige zorgen over het aantal ultrafijnstof-deeltjes – ruim 40 miljoen per minuut – dat zij en de kinderen inademen. Ivo Stumpe, campagneleider verkeer bij Milieudefensie, legt uit:

"Er wordt veel gepraat over fijnstof, maar dat is nog behoorlijk "grof". De rochelroutes gaan over ultrafijnstof, over aantallen deeltjes - soms meer dan 100.000 per cm3. Die kleinste deeltjes moet je als gemeente bestrijden - ook zonder EU-norm daarvoor."

Het debat van de avond begint in het publiek. Eva van Esch, lijsttrekker van de PvdD: "Ik vind het verwarrend dat er keuzes gemaakt moeten worden. Bundel de goede plannen en voer ze allemaal uit voor gezonde lucht!". Martine Vroman, fractiemedewerker van de ChristenUnie, vertelt in één zin over het beleid van haar partij: "Zet de fiets voorop, 80 km/h op de Ring Utrecht, 50 km/h op overige wegen en minder auto's in de binnenstad." Voor Roland Pereboom, directeur van Milieucentrum Utrecht, is belangrijk dat Utrecht grote stappen zet: "Luchtkwaliteit gaat verder dan de normen. Utrecht is niet schoon genoeg... Wij willen daarom 80 km/h op de snelwegen rond onze stad." Kees van Oosten van Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht is kritisch op het huidige College, dat geen beleid zou voeren op het verminderen van het aantal auto's in de stad.

 

VVD vs PvdA: EU-normen of daar (ver) voorbij?

Debat Gezonde_Lucht_in_Utrecht_Quiz_foto_Michiel_Wijnbergh

Het debat over de EU-normen voor luchtkwaliteit geeft een goed beeld van PvdA versus VVD beleid. Lex van Eijndhoven (VVD): "De EU-normen zijn een compromis; wonen in de stad is een afweging. U wilt schone lucht? Ga dan aan de Noordkaap wonen." Bij de VVD staat keuzevrijheid centraal. De normen zijn een goed compromis; meer dan daaraan voldoen is ongewenst, aldus de VVD. Ruben Post (PvdA) kijkt er anders tegenaan: "De EU-normen zijn niet genoeg; ze zijn het minimum. We moeten verder voor een leefbare stad... Sommige maatregelen zijn vervelend, maar noodzakelijk, zoals de milieuzone." Het zou goed kunnen dat Utrecht de normen in 2015 niet gaat halen. Ruben Post hierover: "Dat klopt. Maar we hadden ook al lang een kilometerheffing moeten hebben." Voor Van Eijndhoven is er maar één luchtmaatregel wenselijk: het bevorderen van de doorstroming van autoverkeer.

Een effectieve (en goedkope) maatregel is een verlaging van de maximumsnelheid op de Utrechtse snelwegen naar 80 km/h. Post is het hiermee eens en voegt toe: "Je hoeft zo de bak bij Amelisweerd niet te verbreden. Dat scheelt ontzettend veel geld. Je spaart bos en bewoners." 

 

CDA vs Groenlinks: Milieuzone een effectief middel?

Het debat tussen Groenlinks en het CDA gaat over de effectiviteit van een milieuzone. Heleen de Boer (GL): "Je ziet dat de huidige milieuzone voor vrachtverkeer effect heeft. Wij gaan voor de meest vervuilende dieselauto's ook een milieuzone invoeren, als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen." Larissa Exalto (CDA) vindt de milieuzone symboolpolitiek: "Het CDA wil zo min mogelijk vervuilend verkeer in de stad. Maar oplossen met een milieuzone en allerlei verboden werkt niet... Want om hoeveel auto's gaat het nu eigenlijk?"

Ivo Stumpe (Milieudefensie) stelt dat milieuzones wel degelijk effectief zijn, namelijk op de uitstoot van roet en ultrafijnstof. Dat geldt zeker voor grote milieuzones, zoals die van Berlijn. Gerard Cats (Kracht van Utrecht) vult aan: "Het klopt dat er minder fijnstof in de lucht zit, maar er is wel meer roet. De lucht is dus "schoner", maar niet gezonder."

Heleen de Boer vindt dat we "een keuze moeten moeten voor welk vervoer je wilt in de stad. Vrije keuze is niet realistisch. Kies voor fiets en OV."

Larissa Exalto antwoordt: "Luchtkwaliteit is belangrijk. Stimuleer mensen, maar verbied niet. Goed OV en fietsenstallingen zijn betere bestedingen." Lees verder over parkeerbeleid en de schaalsprong voor OV en fiets

 

Lees verder: Parkeerbeleid en Schaalsprong OV en Fiets