Initiatievencafé ruimte en verkeer zet Utrechtse initiatieven in de spotlight

logo initiatievencafe_v2_300Vrijdag 22 april organiseerde de Kracht van Utrecht een Initiatievencafé over ruimte en verkeer. Locatie was het Rotslab op Rotsoord. In deze bijeenkomst kregen Utrechtse initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, organisaties) de kans om hun ideeën te pitchen, reacties te verzamelen en zelf inspiratie op te doen.

In de voorbereiding van het Café heeft de Kracht van Utrecht tientallen initiatieven opgespoord en getoetst aan het thema ruimtegebruik en verkeer. Zeven van deze initiatieven hebben een pitch gehouden in Rotslab. Karin Visser, werkzaam bij de staf wijken & participatie van de gemeente Utrecht is er in geslaagd om collega ambtenaren te laten deelnemen aan de discussies.

In het eerste plenaire uur van het Café stelden zeven initiatieven zich voor met een pitch. In de uren hierna was er gelegenheid om aan discussietafels in gesprek te gaan. Bij elke tafel was een ambtenaar van de gemeente aanwezig om aan het gesprek deel te nemen. Voorafgaand aan het Café gaf Ron Buiting van het Rotsoordbrug initiatief een rondleiding langs oude en nieuwe plekken op het Rotsoord terrein en omgeving. 

Lees het verslag van het Stadsblad ("Milieubewuste Utrechter staat niet meer alleen", 4 mei 2016), bekijk foto's van de bijeenkomst in de online fotomap en lees verder voor een verslag van het Initiatievencafé.

Initiatievencafe discussietafels_G700 

Inspiratie van en voor Utrechtse initiatiefnemers

Zeven initiatieven hielden een pitch in het eerste uur. Aan de discussietafels hierna waren nog twee extra initiatieven aanwezig. Een verslag en overzicht van alle initiatieven:

 

De Kersentuin: 100 % bewonersinitiatief

Ria Douma van de Kersentuin uit Leidscherijn ("100% bewonersinitiatief") licht toe hoe zij in 2002 de bouw van hun woon-initiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving. De Kersentuin is een unieke buurt, die aantoont hoe je bij de aanleg en inrichting van nieuwe buurten het initiatief aan bewoners kan overlaten. Een van de ideeën was om een gezamenlijke parkeergarage te bouwen, om de openbare ruimte voor de woningen vrij te houden voor stadsnatuur tot aan de voordeur. Voor vervoer zijn deelauto's beschikbaar, een deel-bakfiets en bolderkarren voor de dagelijkse boodschappen en het vervoer tussen parkeergarage en huis.

 

Kijk van een binnenstad ondernemer op stadsontwikkeling

Initiatievencafe publiek_tijdens_pitches_G700

Eric van Boven van Bar-Beton geeft als ondernemer in de binnenstad aan hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente. Eric is eigenaar van Bar Beton, een horeca- en vergadergelegenheid met diverse vestigingen in Utrecht centrum. De functie van de binnenstad is sterk veranderd de afgelopen tijd, volgens Eric. Het centrum moet voetganger- en fietsvriendelijk zijn, terwijl de randen van de binnenstad zich lenen voor parkeergelegenheid.

Eric vindt als ondernemer dat aan alle vervoermiddelen ruimte moet worden geboden, hoewel fietser en voetganger het belangrijkste zijn. Het motto hierbij is altijd om samen – bewoners, ondernemers en gemeente – de ruimte in de binnenstad vorm te geven.

 

Buurt Mobiel: Elektrisch maatwerkvervoer voor & door de wijk Overvecht

Buurt Mobiel van Jeroen Blokland en Moyra Haaxma brengt elektrisch maatwerkvervoer en kennis van de voorzieningen in de wijk samen in een nieuwe dienst. Jeroen en Moyra hoorden al jaren dat ouderen en andere wijkbewoners behoefte hebben aan passend vervoer in de wijk, met name voor korte ritten. De gewone bus en regiotaxi bieden niet altijd uitkomst. Daarom is Buurt Mobiel ontstaan, ook vanuit de behoefte om vervoer op een schone, niet-vervuilende manier te regelen.

“Wij bieden plezierig, veilig en passend vervoer. Wij brengen passagier naar hun plek van bestemming en kunnen passagiers toeleiden naar alle mooie voorzieningen die er al zijn. Hierdoor ervaren zij meer regie en vrijheid om zich te verplaatsen en mee te kunnen blijven doen.

 

Van Oosterspoorbaan naar een fietspad? Nee, meer dan dat!

Gerard Cats van de Stichting Oosterspoorbaan vertelde hoe een initiatief van bewoners en Happyland heeft geleid tot een collectief gedragen en goedgekeurd plan voor een unieke en duurzame gebiedsontwikkeling. Het Oosterspoorbaan initiatief herstelt een historische verbinding van stad en landschap, met publieke functies en gesloten beurs. Het Oosterspoorbaan initiatief bestaat eigenlijk uit acht initiatieven, die allemaal een plek krijgen op de Oosterspoorbaan. Denk aan de Markt Om De Hoek, Utrechtse Aarde, de Natuurspeeltuin, Buitensporig Sportief en Plukbos/Stadslandbouw. Check voor alle info hierover deze website

 

Mobiel VTO: Duurzaam elkaars vervoersmiddelen delen in Noordoost

Initiatievencafe bakfiets_van_MobielVTO_G700

Han Ellenbroek van Mobiel VTO verbindt bewoners van de Veemarkt, Voordorp, Tuindorp en Tuindorp-Oost door het gebruik van elkaars vervoermiddelen te faciliteren.

VTO deelt o.a. auto’s, bakfietsen, aanhangwagens en elektrische fietsen. Het initiatief werkt met MyWheels voor het reserveren en de administratieve afhandeling. Dit is veilig, betrouwbaar, en er is een collectieve verzekering bij eventuele schade.

De kracht van Mobiel VTO is dat het een 'community' is, wat het delen gemakkelijker en prettiger maakt.

 

Verkeerswerkgroep Pijlsweerd over drukte op de Amsterdamsestraatweg

Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) presenteerde zich als bewoner/animator van Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, een groeiend bewonerscollectief rond de Amsterdamsestraatweg. Deze groep heeft zich verenigd om inspraak te kunnen krijgen in ontwikkelingen rond de Monicabrug, Amsterdamsestraatweg en 2e Daalsedijk. Zij gaf commentaar bij een video, waarin de verkeersdrukte op de Amsterdamsestraatweg werd gefilmd vanaf de fiets. Anna pleitte voor een hogere kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersveiligheid (30km-zones) en betere luchtkwaliteit. Verder gaf zij aan hoeveel moeite het kost om iets te bereiken:

“Als je iets wil bereiken, moet je heel veel tijd erin stoppen en altijd samenwerken met andere belanghebbende. Bewoners hebben zo eigenlijk een onbetaalde fulltime baan.”

 

Verkeershelden: wij maken er ons sterk voor!

Initiatievencafe verkeershelden_tafel_G700

Verkeersouder Nanneke van der Heijden van Verkeershelden liet het filmpje 'Verkeershelden' zien en vulde dat aan met informatie over de actie met kinderen op en rond haar school aan de Laan van Puntenburg in het stationsgebied.

De Verkeershelden hielden al eens een actie, waarbij de straat voor de school tijdelijk verkeersvrij werd gehouden. Normaliter is het lastig voor de kinderen om tussen de gehaaste fietsforensen naar school te fietsen. Tijdens de actie moesten fietsers voor één keer omrijden.

In reactie op het Verkeershelden filmpje ontstond het idee om dit filmpje op meer plekken in de openbare ruimte te laten zien.

 

Naar een leefbare straat, de Abstederdijk

Marc Jansen, bewoner van de Abstederdijk, biedt inzicht hoe lastig het is om met ideeën en handtekeningen van bewoners kleine verbeteringen in de straat te realiseren. Het idee was om parkeerplaatsen in de wijk om te wisselen in groen en fietsparkeerplaatsen. Met een gemiddelde parkeerbezetting van nauwelijks meer dan 50%, is er volgens Marc genoeg ruimte in de buurt om parkeerplaatsen op te heffen. Ondanks een officieel verzoek, vergezeld van veel handtekeningen, kreeg zijn initiatief toch nu toe geen voet aan de grond bij de gemeente. De website over de Leefstraat in Gent (inspiratie) luidt leefstraat.be

 

Daalsepark: Parel voor de wijk, poort van de stad!

Initiatief Daalsepark_300De 1e Daalsebuurt heeft volgens Herbert Boland van het Daalsepark initiatief grote behoefte aan een stap vooruit, na jarenlange herrie en stank van de Daalsetunnel. De hoogste tijd voor een mooie, actieve, groene kop op de 1e Daalsedijk: “We maken er een park van!”

Jarenlang was deze plek, ingeklemd tussen het drukke verkeer, een weinig gebruikte parkeerplaats. Hopelijk ontstaat hier nu iets moois. De eerste “schapen” zijn al gesignaleerd. De Initiatiefgroep Daalsepark bestaat uit enthousiaste bewoners die graag willen meedenken over de inrichting van het Daalsepark, als mooi groen accent tussen de Stadsbuitengracht en de wijk.

--

Met dank aan alle pitchers, alle aanwezigen en iedereen die vanuit de gemeente en Kracht van Utrecht heeft bijgedragen aan dit eerste Initiatievencafé. Dank ook aan Rotslab voor de prachtige lokatie. We hopen dat er meer van dit soort bijeenkomsten komen, zodat we elkaar kunnen blijven inspireren. Tot een volgende keer! 

Teksten: Initiatiefnemers en Kracht van Utrecht, aangevuld tot dit verslag door Olivier Beens

Foto's (in artikel en online fotomap): Olivier Beens

 

Start Tracéwetprocedure Ring Utrecht verbreding A12/A27 op 10 mei!

Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht: verbreding A2x7 schadelijk en onnodig

A27 foliegedeelte_CorvanAngelen_300Minister Schultz van Haegen heeft deze maand het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieu-effectrapportage (MER) van de planstudie Ring Utrecht (verbreding A12/A27) vastgesteld. Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 liggen het OTB en de MER op verschillende plekken ter inzage, zie ook het persbericht van de minister. 

Vanaf 10 mei is het digitaal in te zien via ikgaverder.nl en platformparticipatie.nl. Op die laatste website vindt u ook het zienswijze-formulier. 

Bredere Ring vergroot verkeersdruk op de stad

Minister Schultz van Haegen stelt in haar persbericht dat met de aanpak van de A27 en de A12 de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer rondom Utrecht verbetert. En dat "er tegelijkertijd maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren". [...] Daarnaast halen we sluipverkeer uit de stad en krijgt Utrecht een mooie Groene Verbinding over de weg", aldus de minister.

Het tegendeel is waar. De verbreding naar liefst 2x7 rijstroken schept ruimte voor meer auto’s die de stad in willen. Bij de afslagen naar de stad zullen de files toenemen. De leefkwaliteit en de bereikbaarheid zullen eerder verslechteren. De Groene Verbinding ("dak op de bak") is een doekje voor het bloeden, dat op geen enkele manier opweegt tegen de schade die het kappen van zo’n 700 bomen in Amelisweerd aanricht. Bij Rijnsweerd zal een enorm verkeersplein van meerdere etages komen te liggen, waar de bovenste rijbanen zo’n twaalf meter boven het maaiveld uitsteken.

Hoge technische en financiële risico's 

De verbreding van de Ring Utrecht tussen Lunetten en Amelisweerd brengt grote risico’s met zich mee. Onder de huidige weg ligt een plastic folievlies, dat het opstuwende grondwater moet tegenhouden. Er is een groot gevaar dat dit vlies zal scheuren bij de verbredingswerkzaamheden. In dat geval zal de weg veranderen in het kanaal dat het ooit was tijdens aanleg in de jaren 80. Een mogelijk is om tijdens de verbreding en daarna het water met bemaling weg te pompen. Dat zou echter de waterhuishouding van Amelisweerd ernstig in gevaar brengen.

Een kosten/batenanalyse van het ministerie zelf heeft al laten zien dat de verbreding naar 2x7 volstrekt onrendabel is. Het Centraal Planbureau heeft daarom aanbevolen, het hele project uit te stellen. De verbreding is gewoon niet urgent. Het is dus hoog tijd om een andere keuze te maken. Als tweederde van het verkeer op de Ring een herkomst of bestemming in de stad of regio Utrecht heeft, kunnen wij de bereikbaarheidsopgave het best ook hier in de regio oplossen. Met een beleid gericht op een veel beter netwerk van fiets en openbaar vervoer, haal je die opgave het meest efficient. De gemeente kiest daar al voor. Bovendien wordt de capaciteit van het spoor al vergroot, er komen nieuwe stations en tramlijnen bij.

Kiezen voor een effectief mobiliteitsbeleid voor stadsregio Utrecht

Ondertussen betekenen de verbredingswerkzaamheden, die zo’n acht jaar (2018-2026) moeten duren, een enorme verkeerskundige puinhoop voor stad en omgeving. Immers, delen van de Ring moeten constant worden afgesloten. De keuze is helder: Of doorgaan op een doodlopende weg met acht jaar lang een verkeerskundige puinhoop tijdens de werkzaamheden; of kiezen voor een duurzame en gezonde ontwikkeling van stadsregio Utrecht met een fiets- en openbaar vervoernetwerk dat past bij de toekomst van de stad.

--

Lees voor inspiratie vooral verder op onze website www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

  

Kracht van Utrecht organiseert 22 april Initiatievencafé over ruimtegebruik en verkeer

logo initiatievencafe_v2_300Op vrijdag 22 april organiseert de Kracht van Utrecht een Initiatievencafé over ruimtegebruik en verkeer. Locatie is het Rotslab. In deze bijeenkomst geven wij initiatiefnemers (bewoners, ondernemers, organisaties) in straten, buurten en wijken een podium. Het doel is om mensen te inspireren de omslag naar duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken. 

Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan hier.

Inspiratie van en voor Utrechtse initiatiefnemers

De stad zou er in tal van buurten nog zo veel mooier uit kunnen zien. We hebben meer vrijdenkers nodig. Waar ligt de kracht in de stad? Welke initiatieven zijn er? Waar in Utrecht wordt de omslag in denken over ruimte en mobiliteit mooi zichtbaar? Waar gaat het goed, waar stokt het? Wat kun je van elkaar leren? En welke ongewone nieuwe verbindingen kunnen we leggen? We stellen initiatiefnemers in de gelegenheid hun initiatief te pitchen, feedback te krijgen van een panel en in gesprek te gaan met de aanwezigen.

Ga in gesprek met acht initiatieven

We zien tal van initiatieven opbloeien. Utrecht is broedplaats. Daarom geven we acht initiatieven in buurten en wijken van de stad een podium: Stichting Oosterspoorbaan, Mobiel Veemarkt & Tuindorp, Daalsepark, BuurtMobiel uit Overvecht, Abstederdijk, leefbare straat. Eric van Boven van Bar-Beton zal als ondernemer in de binnenstad aangeven hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente.

Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) zal zich vanuit twee rollen presenteren: als verkeersouder op een basisschool en als bewoner/animator van een groeiend bewonerscollectief. Bewoners van de Kersentuin uit Leidscherijn ("100% bewonersinitiatief") lichten toe hoe zij in 2002 de bouw van hun wooninitiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving.

Na de acht pitches krijgt elk initiatief een sta-tafel, waar deelnemers aan het café in een informele setting vragen aan initiatiefnemers stellen, tips geven en doorpraten over het initiatief. Doel van het cafe is om elkaar te inspireren om de omslag in denken over duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken.

Vooraf: Rondleiding over Rotsoord van 13.00 tot 14.45 uur

Facultatief: Je kunt ook een gratis ticket bestellen voor een rondleiding naar oude, spannende en nieuwe plekken op Rotsoord, inclusief deelname aan het InitiatievenCafé. De rondleiding staat onder leiding van Ron Buiting. Start is om 13.00 uur voor de deur van Rotslab en eindigt daar om 14.45 uur.

 

Meer informatie: 

Doe je mee op 22 april en wil jij een plek of initiatief aandragen? Of heb jij een plek of initiatief in de stad, waar het verbeterproces stokt en die een steun in de rug verdient? Meld je aan en boek een gratis ticket.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Emma van der Bijl en Jan Korff de Gidts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06 3363 0344.

--

Logo KvU_300

Datum/tijd: vrijdag 22 april 2016 van 15.00 tot 18.00 uur

Locatie: Rotslab, Rotsoord 9 in Utrecht

Aanmelden en een ticket boeken

Zie ook het evenement op Facebook.

 

Nieuwsbrief Kracht van Utrecht: We bestaan 7 jaar!

DUIC nr1_hetwateristerug_240Zeven jaar geleden, op 22 april 2009, publiceerden wij ons eerste rapport. Sindsdien is er heel veel gebeurd, maar houdt ‘Den Haag’ nog altijd vast aan een verbreding van de Ring Utrecht naar 2x7 rijstroken. Terwijl de noodzaak daarvoor ontbreekt. En de behoefte aan de uitwerking van ons duurzame alternatief groeit.

Binnenkort ligt het Ontwerp Tracébesluit voor de "A2x7" ter visie. Wij roepen iedereen op om daar op te reageren en zo voor extra aandacht in de stad te zorgen! Lees hier meer over in onze actuele nieuwsbrief. Daarin schrijven we verder over het "dak op de bak" over de A27 bij het Markiezenbos, over onze netwerkbijeenkomst op 22 april (zie hieronder) en het Fête de la Nature 2016 op Het Vogelnest in Rhijnauwen. We vieren op 22 mei het feest van de Utrechtse natuur met heel veel leuke (kinder)activiteiten. 

Utrecht is bezig met een omslag

In Utrecht maken we voortgang. Zowel de gemeente Utrecht als veel actieve bewoners werken aan een omslag op het gebied van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, en zijn bezig die te realiseren. De kracht van Utrecht wordt meer en meer zichtbaar: een groeiende en zelfbewuste stad in een rijke, groene omgeving, bezig met een transitie naar een duurzame toekomst.

Een prachtig voorbeeld: Het water is weer terug in de singel, een historische fout is hersteld. Omdat we veel meer mooie voorbeelden in de stad zien organiseren we op 22 april een netwerkbijeenkomst in het Milieucentrum, waar iedereen welkom is!

Word ook vrijwilliger, draag bij aan de Kracht van Utrecht en steek de handen uit de mouwen steken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als vrijwilliger en geef aan wat je voor een bepaalde tijd zou willen doen als bewoner of expert. Of kom naar een van onze bijeenkomsten op vrijdagmiddag in het Milieucentrum, Oudegracht 60 (vanaf 17.00 uur informeel gedeelte met een drankje en hapje).

Netwerkbijeenkomst 22 april: Waar ligt de kracht van Utrecht?

In 7 jaar tijd hebben we vanuit ons initiatief het denken in Utrecht over duurzaam ruimtegebruik en verkeer en vervoer gestimuleerd en in positieve zin zien veranderen. Tal van initiatiefnemers werken vanuit hun buurt en de stad aan meer leefruimte, aan meer gezonde lucht, meer groen en de auto te gast.

 

Pitch jouw initiatief op 22 april

Op 22 april organiseren we van 15.00 tot 18.00 uur een netwerkbijeenkomst om hier samen een tussenbalans over op te maken. Welke initiatieven zijn er? Waar in Utrecht is de omslag in denken mooi zichtbaar? Waar gaat het goed, waar stokt het? Wat kun je van elkaar leren?

We stellen initiatiefnemers in de gelegenheid hun initiatief te pitchen en een sleutelvraag aan het publiek te stellen. We sluiten af met een hapje en een drankje. Doe je mee op 22 april en wil jij een plek of initiatief aandragen? Of heb jij een plek of initiatief in de stad, die een steun in de rug verdient? Neem dan contact op met Emma van der Bijl en Jan Korff de Gidts via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06 3363 0344.

--

Datum/tijd: vrijdag 22 april 2016 van 15.00 tot 18.00 uur. We sluiten informeel af met een drankje/hapje tot 18.00 uur.

We zoeken inmiddels naar een grotere locatie: Rotslab op Rotsoord 9  i.p.v. Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60.

 

Low Car Diet zorgt voor structureel ander reisgedrag

De grootste duurzame mobiliteitswedstrijd van NL - geef je op en ga de strijd aan

lowcardiet

"Eén ervaring zegt meer dan duizend woorden en beleidsplannen, dat is de essentie van het Low Car Diet", aldus mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg van Urgenda. Van 1 t/m 30 april 2016 gaan bedrijven met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken. Deelnemers ervaren dat de dagelijkse reis goedkoper, schoner en gezonder kan. Nieuw dit jaar is de Regiowedstrijd waarin provincies tegen elkaar strijden.

Voor de Low Car Diet Regiowedstrijd zijn alle provincies in Nederland uitgedaagd om met elkaar de strijd aan te gaan om zoveel mogelijk mensen in hun regio duurzamer te laten reizen. Hierbij gaat het om de prestatie van de gehele provincie inclusief alle deelnemende bedrijven en gemeenten.

Low Car Diet in de praktijk

Gedurende 30 dagen gebruiken de deelnemers i.p.v. hun gewone auto highspeed e-bikes, (deel-)fietsen, elektrische (deel)auto's en openbaar vervoer. Dit levert direct resultaat op. In 2015 reisden de deelnemende bedrijven in één maand 50% schoner, bespaarden zij 30% op hun mobiliteitskosten én bewogen de topbestuurders en medewerkers 40% meer. Per bedrijf werd in één maand gemiddeld €1.500,- bespaard en €70,- per medewerker. Hoe meer deelnemers per bedrijf meedoen, hoe groter de besparing (tekst loopt door onder de video).

Compilatie Low Car Diet 2015: 

Bedrijven die eerder meededen, zoals Unilever en EY, hebben naar aanleiding van hun deelname hun mobiliteitsbeleid aangepast. Maar liefst 40% van de deelnemers reist drie maanden na het einde van Low Car Diet nog steeds minder met de auto.

Mobiliteit laten kantelen

"Deze feiten en cijfers brengen bedrijven aan het schrikken", zegt Geert Kloppenburg, expert op het gebied van duurzame mobiliteit bij Urgenda. "Het is moeilijk het mobiliteitsbeleid van bedrijven te veranderen, omdat er veel mythes zijn rondom de benzine- en dieselauto en mensen denken dat anders reizen voor hen niet te doen is. Een maand in wedstrijdvorm toch anders reizen, blijkt het hele perspectief te kantelen. Het Low Car Diet biedt werkgevers de kans om de gewenste transitie op het gebied van mobiliteit in gang te zetten."

Aanmelden tot 10 maart

Dit jaar doen er meer medewerkers per bedrijf mee, zo nemen bij Eneco naast CEO Jeroen de Haas, nog 124 medewerkers deel. Verder doen onder meer SNS Bank, Achmea, Strukton en PGGM mee. Bedrijven kunnen zich tot 10 maart 2016 inschrijven via www.lowcardiet.nl

Volg de deelnemers via site, sociale media (#lowcardiet) en www.facebook.com/lowcardiet.

 

Oproep Tweede Kamer voor een nieuwe ambitie op luchtkwaliteit

Potje ongezondeluchtNamens meer dan 80.000 Nederlanders roepen Milieudefensie, Kracht van Utrecht en 11 andere maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer op om nieuwe landelijke doelen voor luchtkwaliteit te bepalen. Deze oproep is gedaan tijdens de aanbieding van de petitie voor gezonde lucht op 11 februari 2016.

De ruim 80.000 mensen vragen de Tweede Kamer om een ambitieus actieplan op te stellen voor gezonde lucht, inclusief (1) meetbare streefwaarden voor tenminste fijnstof, roet, stikstofdioxide en ozon, (2) een tijdsplanning met tussentijdse toetsmomenten en (3) een bijbehorend maatregelenpakket.

Brede steun onder maatschappelijke organisaties

Deze oproep van Milieudefensie wordt ondersteund door ruim 80.000 burgers en KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Long Alliantie Nederland, European Respiratory Society, Stichting Schone Lucht voor Iedereen, Greenpeace, Natuur & Milieu, Fietsersbond, Natuur en Milieufederaties, Adem Graag in Den Haag, Groene Boulevard Amsterdam, en de Kracht van Utrecht.

Notitie CE Delft als onderbouwing

Op verzoek van Milieudefensie heeft CE Delft een notitie opgesteld als onderbouwing van deze oproep. CE Delft geeft een overzicht van alle verkeersmaatregelen die nodig zijn om in Nederland de WHO-grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen.

-- 

Lees de notitie van CE Delft hier

Oproep aan de Tweede Kamer

Foto: "Beste Tweede Kamer... Ik wil graag schone lucht. Kunt u daarvoor zorgen? Groetjes, Hidde (10 jaar, bijna 11)."

 

Reactie Kracht van Utrecht op Slimme Routes Slim Regelen Slim Bestemmen

cover srsrsbEind 2015 publiceerde de gemeente Utrecht haar langverwachte verkeer- en vervoerplan met de titel Slimme Routes Slim Regelen Slim BestemmenDe kern in één zin samengevat:

"Voor elke vervoerwijze hebben we een doel voor ogen: ruim baan voor de voetganger, nieuwe routes met korte reistijden voor de fietser, een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, minder doorgaand autoverkeer door de stad en slimmere logistiek in de stad" (gemeente Utrecht).

De Kracht van Utrecht heeft net als vele burgers en organisaties in de stad een officiele zienswijze ingediend bij de gemeente Utrecht. Wij zijn blij met het plan. Wel hebben wij een aantal suggesties en opmerkingen. Lees hieronder een (iets) verkorte weergave van onze inspraakreactie of download de volledige inspraakreactie van de Kracht van Utrecht als pdf. 

 

Waardering voor de visie op voetganger, fietser en openbaar vervoer

Allereerst willen wij onze instemming en waardering uitspreken voor de algemene visie en beleidslijn van het plan. De keuze voor meer inzet en meer ruimte voor de voetganger, fietser, het openbaar vervoer, leefstraten, doorfietsroutes en 30km-wegen is wenselijk en noodzakelijk om redenen van milieu, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Met de inzet op verblijfskwaliteit kan de aantrekkelijkheid van Utrecht behouden en versterkt worden.

Goed aan het plan is vooral het besef, dat juist de groei van de stad een omslag naar fiets en openbaar vervoer nodig maakt. Spoor en lightrail hebben daarin een steeds belangrijkere rol. De compactheid van de stad, en het feit dat wij het knooppunt zijn van het landelijke spoornet, bieden daarvoor alle kansen. Positief is dat het plan verder gaat dan alleen denken over verkeersstromen. Het plan geeft aan dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving van stad, wijk en buurt zeker zo belangrijk is. Binnenstad, de wijken en het Utrecht Science Park vragen daarbij om specifieke oplossingen.

Op onderdelen is de voorgenomen omslag niet even helder uitgewerkt. Daarnaast roept de nogal schetsmatige vervoerskundige onderbouwing een aantal vragen op. Daarom komen wij met een aantal verzoeken voor aanvullingen op dit plan.

Lees verder...

Nieuwsbrief Kracht van Utrecht: Het water is terug - het Grote Omkeren begint

Catharijnesingel tijdens de opening op 18 december 2015Hij is weer open, de Catharijnesingel! Nou ja, nog een laatste stukje naar het Willemsplantsoen en dan is het echt gebeurd: Utrecht heeft zijn singel terug. En dat is iets om te vieren! Dit en meer nieuws in onze december nieuwsbrief.

Een fatale beslissing uit het verleden omgekeerd

Ruim 45 jaar geleden werd de Catharijnesingel voor een flink deel gedempt om plaats te maken voor het autoverkeer, al snel het kortste stukje snelweg van Nederland genoemd. Het was een overblijfsel van gemeentelijke plannen om de singel helemaal te dempen, in aansluiting op het plan van de Duitse verkeerskundige Feuchtinger uit 1958. Het Rijk stak daar gelukkig nog juist op tijd een stokje voor. Bij Hoog Catharijne verdween de singel wel. En er kwam meer asfalt. De Daalsetunnel ging open en het Westplein veranderde in een enorme asfaltvlakte. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht kreeg autoverkeer alle ruimte. Verkeersdoorbraken aan de oostkant van de stad, Wittevrouwen en de Oosterbuurt, zijn ternauwernood afgewend.

Utrecht verandert

Daarom is de opening van de singel zo betekenisvol. Het Grote Omkeren begint. Utrecht wordt een andere stad. Juist door de groei van de stad kun je de auto niet meer overal toelaten. Die ruimte is meer en meer voor wandelaar, fietser, openbaar vervoer en groen. Dat laatste vinden wij ook terug in het nieuwe gemeentelijke verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Een kleine 50 jaar terug behoedde het Rijk ons voor een fatale beslissing om de singel compleet te dempen. Utrecht geeft nu een signaal aan het Rijk dat ook zij maar eens moeten denken aan het Grote Omkeren: niet blindelings snelwegen verbreden zoals in de plannen voor de Ring Utrecht, maar omschakelen naar een systeem dat bereikbaarheid koppelt aan een gezonde leefomgeving en een hoge omgevingskwaliteit.

Lees meer nieuws van het Kracht van Utrecht initiatief in onze december-nieuwsbrief:

  • Onze eerste gedachten over de nieuwe verkeersnota Slimme Routes Slim Regelen Slim Bestemmen. We zijn blij dat hij er is. U kunt zelf reageren op deze nota tot 10 januari 2015.
  • De Klimaatdeal: Wat zijn de gevolgen voor verduurzaming van transport? 
  • Studenten en docenten in beweging voor de Kracht van Utrecht in 2016: We hebben prachtige contacten in het onderwijs bij universiteiten en hogescholen. Er staan interessante activiteiten op onze agenda komend jaar. 
  • Hoe maken we samen de stad? Daar denken wij graag over na. Wat vind jij: Welke verbindingen zouden wij in de stad moeten leggen om het idee van "samen maken we de stad" te versterken? 

--

Nieuwsbrief 50 Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven kan hier.