Kerngroep Ring Utrecht aan gemeente Utrecht: Houd de rug recht!

utrecht denhaag_amelisweerd_visualVanaf 2010 heeft het gemeentebestuur van Utrecht zich verzet tegen de verbreding van de Ring. De Kerngroep Ring Utrecht, samenwerkingsverband van Utrechtse milieu- en bewonersgroepen, dacht zich altijd gesteund door het bestuur in het verzet tegen de verbreding van de A27/A12. Was er niet een gezamenlijk doel: geen verbreding naar 2×7 rijstroken en geen verdere aantasting van Amelisweerd?

Bij lezing van diverse gemeentelijke nota's over toekomstplannen voor Lunetten en Maarschalkerweerd is de Kerngroep gaan twijfelen. Aanleiding om in brieven over deze plannen de gemeenteraad en het college te vragen helderheid te verschaffen over hun inzet. Inmiddels heeft wethouder Verschuure tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie Lunetten de gemeenteraad verzekerd dat het standpunt van het college tegen verbreding blijft.

Ontwikkelingsperspectief Maarschalkerweerd

In deze nota, die aangeeft in welke richting het gebied Maarschalkerweerd zich de komende twintig jaar moet ontwikkelen, wordt niet alleen het 'Dak op de Bak' integraal als een gewenste ontwikkeling opgevoerd. Sterker nog, de verbreding en de verdere aantasting van Amelisweerd moet als voordeel worden gezien, omdat het Rijk dan investeert in Utrecht: 'Onderdeel van de afspraken over de verbreding van de Ring Utrecht is dat het Rijk ook investeringen in het gebied doet, zoals de aanleg van de 'Groene verbinding', waaronder de aanleg van een fietspad aan de westzijde van de A27 en een brug over de Kromme Rijn ter hoogte van de Mytylweg.'

Oproep aan college

Hoe valt bovengenoemde passage te rijmen met alle mooie zinsneden over de verbreding die niet nodig zou zijn, zoals nog heel recent in de Raadsbrief over aanpak stikstof werd geschreven? Waarom stilzwijgend akkoord gaan met een plan dat vernietigd is door de Raad van State en dat formeel niet meer bestaat? Heeft het college zich niet gerealiseerd dat de grote risico's bij de uitvoering en de overlast van een verbreding jarenlang (minimaal 8 jaar) serieuze impact hebben op het leven van bewoners aan de gehele oostkant van de stad? De KRU heeft daarom 25 mei jl een dringende oproep gedaan aan het college om zich richting Den Haag nogmaals uit te spreken tegen dit verbredingsplan.

Oproep aan gemeenteraad Omgevingsvisie Lunetten

Donderdag 28 mei heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Lunetten vastgesteld. In deze visie (in te zien via deze webpagina) staat een ambigue alinea: 'De gemeente Utrecht is van mening dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet nodig is. Desalniettemin slaat de gemeente de handen ineen met Rijk, provincie en buurgemeenten om koers te bepalen en te investeren in ons multimodale mobiliteitssysteem van de toekomst. De Kerngroep riep de gemeenteraad op om bij de behandeling van de Omgevingsvisie aan te dringen op aanpassing en verheldering van de tekst en daarnaast aan het college te vragen zich openlijk te distantiëren van het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen het vernietigde Tracébesluit opnieuw te laten vaststellen.'

De brief van de KRU leidde tot vragen van de fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 waarop wethouder Klaas Verschuure zei dat het standpunt van het college helder is en in lijn met dat van de raad tegen de verbreding blijft.

Inmiddels is bekend dat de gemeenteraad ermee heeft ingestemd om de brief van de KRU mee te nemen in de behandeling van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd en het college te vragen op de brief te reageren.

--

Tekst/beeld: Kerngroep Ring Utrecht