Kwaliteit openbare ruimte en leefbaarheid centraal in nieuw Collegeakkoord

UtrechtMakenWeSamenLogo

Vandaag, vrijdag 25 april, hebben D66, GroenLinks, VVD en SP overeenstemming over een coalitieakkoord bereikt. Het College-akkoord voor de komende vier jaar heet "Utrecht maken we Samen". Op het gebied van mobiliteit en luchtkwaliteit blijft de basis van het beleid hetzelfde (Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar).

Natuurlijk zal de milieuzone voor auto's worden ingevoerd conform het raadsbesluit. En het College blijft de ontwikkelingen rond verbreding van de A27 nauwgezet volgen. Ze zal niet nalaten de diepgaande weerstand tegen verbreding onder de aandacht van bestuurlijke partners te brengen. Kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid en gezondheid centraal in het beleid, dat is een mooie basis. 

Verkeersmodellen dicteren geen beleid - knijpen in plaats van knippen

Wat het nieuwe beleid op "knijpen" in plaats van "knippen" betekent voor de verkeersknips op Croeselaan en Monicabrug is nog niet duidelijk. Het voornemen om verkeersmodellen geen beleid te laten dicteren, juichen wij alvast toe. Uiteraard zullen wij de komende weken uitgebreider reageren op het nieuwe mobiliteitsbeleid. 

 

De hoofdpunten kort samengevat op een rij: 

Fietsen & lopen zijn de belangrijkste vormen van vervoer in de stad. Capaciteit van fietsenstallingen en het fietsnetwerk (doorfietsroutes) wordt uitgebreid

Kwaliteit van de openbare ruimte en leefbaarheid staan centraal in het mobiliteitsbeleid. Dus "geen overlastgevende vervoersstromen waar dat niet met een passende kwaliteit kan". Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgen de capaciteit van infrastructuur. 

OV-knooppunten worden verder ontwikkeld tot levendige plekken. 

Schaalsprong van het OV systeem - samenhang in randstadspoor, tram en HOV busbanen, met P&R faciliteiten waar zinvol. Het OV moet een zinvol alternatief voor de auto zijn. 

 

Bij de ChristenUnie heerst teleurstelling over de maatregelen voor fietsers in de stad. In het akkoord staan mooie woorden over ‘de fietsers als uitgangspunt van beleid’ en het bouwen van extra fietsenstallingen. Maar ondertussen wordt er geen euro extra gereserveerd voor bijvoorbeeld deze fietsenstallingen.

MobiliteitenLuchtkwaliteit

 

Van verdeelring naar verbindingswegen

De Verdeelring wordt vervangen door een selectie van binnenstedelijke verbindingswegen, die zoveel mogelijk als stadsboulevard zijn ingericht. Het College kiest voor "knijpen" in plaats van "knippen". Met behulp van dynamisch verkeersmanagement en maximum snelheden streeft de gemeente naar optimale leefbaarheid. 

Verkeersstromen brengt het College beter in beeld om keuzes te kunnen maken in de verkeersafwikkeling en het aanbieden van alternatieve OV- en fietsroutes.

Verkeersmodellen "dicteren geen beleid"

Betaald parkeren is een instrument om de kwaliteit van de openbare ruimte in wijken te verhogen. De gemeente zal eerder ingrijpen bij klachten over verkeersdruk. Bij te hoge verkeersdruk komt er een draagvlakmeting en wordt gezocht naar alternatieve opties, zoals gebruik van P&R door bewoners.  

Lees het hele coalitie-akkoord Utrecht maken wij Samen