Asfaltwals versus slimmere oplossingen - Kamerdebat over de infrabegroting

BBbannerVijf en zes november sprak de Kamer over de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De asfaltwals moet meer uitrukken, klonk het bij VVD en CDA. Van traditionele naar slimmere oplossingen riep de linkerzijde. De week voor het begrotingsoverleg had minister Schultz duidelijk gemaakt dat zij in asfalt niet meer de ultieme oplossing ziet. En dat was haar eigen partij in het verkeerde keelgat geschoten, zo leek het althans.

Impliciet verwees Schultz naar de Utrechtse verkeersproblemen: "Ik kan in de stad niet alle problemen oplossen met meer infrastructuur." Ook de PvdA kiest die richting: "Van asfaltdenken naar slimme bereikbaarheid", sprak Attje Kuiken. Ze verwees daarbij naar de trend dat jongeren minder zijn gaan autorijden. Het klinkt allemaal bemoedigend, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of het werkelijk een wijziging van beleid betekent.

Beter Benutten en slimme bereikbaarheid

Minister Schultz is nog steeds enthousiast over het maatregelenpakket Beter Benutten. In gesprekken met grote bedrijven en organisaties wordt geprobeerd om bijvoorbeeld goederenvervoer duurzamer te regelen, e-bikes voor werknemers te stimuleren of mobiliteitsbudgetten te regelen die prikkelen om de auto thuis te laten. Schultz sprak over technologische ontwikkelingen, zoals parkeer- en reisapps, open data en de "zelfrijdende" auto. Volgens de minister is hier sprake van een trendbreuk:

"We moeten... in de infrastructuur investeren maar ook meer en meer het accent leggen op andere, slimmere oplossingen via het ov, de fiets of over water... Ik wil ook dat iedereen zelf de keuze heeft voor de slimste manier van vervoer." 

Roet, luchtkwaliteit en gezondheid – weinig beweging

Kamerleden stelden vele vragen over nut en noodzaak van snelheidsverhogingen en over de luchtmetingen in de wijk Overschie in Rotterdam. Het antwoord was hetzelfde als altijd: "We houden ons aan de EU-normen", en daarmee is de kous af. Gevolgd door de dooddoener: "Wegen zijn tegenwoordig zo breed geworden; daar hoort een andere snelheid bij." Het irriteerde SP-Kamerlid Van Gerven behoorlijk: "Het Kabinet bagatelliseert het gezondheidsprobleem van luchtverontreiniging en verschuilt zich achter de Europese normen."

80pr8igkleinDe SP had een uitstekende inbreng op dit thema. Verschillende oplossingen stelde de SP voor, zoals strengere uitstootnormen combineren met de APK en een uitsterfbeleid voor bromscooters ("die ontiegelijk smerige bromscootertjes, die afgeknepen lawaaimachines"). De SP-moties, ook eentje over 80 km/h op stedelijke ringwegen, kregen geen steun van het Kabinet.

Staatssecretaris Mansveld koos andere bewoordingen dan de minister: "Onze lucht is nog niet schoon genoeg." Mansveld zegt zich in te blijven zetten voor strengere normen in Europees verband. De staatssecretaris onderkent het gevaar van roet op de gezondheid. Ze verwees daarbij nadrukkelijk naar de Utrechtse Milieuzone als mogelijke oplossing ("We hebben alle kleine beetjes nodig om de EU-normen te halen"). 

Bromfietsmoties wél aangenomen

Kamerlid Dik-Faber gaf in haar betoog aan wat het belang is van een landelijk roetmeetnet en van een uitstootnorm voor roet en ultrafijnstof. Ondanks de woorden van Mansveld haalden haar moties hierover geen meerderheid. Wel succes had Dik-Faber met twee brommermoties. Een motie die de regering opdraagt zich hard te maken voor een Europese ultrafijnstof-norm voor brommers, kreeg steun van de Kamer. Een tweede motie over het strenger controleren op de verkoop van brommers die feitelijk niet aan de wettelijke milieunormen voldoen, werd aangenomen. 

Lees verder over fietsbeleid en natuurcompensatie bij infraprojecten

 

Proefballonnetje VVD: Minder compensatie bij infraprojecten

Monumentale Bomen_Amelisweerd_3_220

Ton Elias (VVD) wil graag bezuinigen op de natuurcompensatie en bovenwettelijke lucht- en geluidmaatregelen bij snelwegverbredingen. Het zouden niet meer dan "cadeautjes" zijn voor actieve burgers. Het leverde een spervuur aan reacties op. De minister verwees het plan resoluut van tafel. Ook de PvdA was duidelijk: Wegen aanleggen levert soms overlast op voor bewoners en natuur; daar mag meer tegenover staan dan wettelijk noodzakelijk, aldus Attje Kuiken.

Esther Ouwehand vroeg meermaals aandacht voor de waarde van natuur en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In tegenstelling tot de plannen met de A27 (VVD: een Kamerbesluit is onherroepelijk), zijn die met de EHS niet in steen gebeiteld. Een motie van de PvdD die oproept om het eigen EHS-beleid van het Kabinet uit te voeren, werd zelfs niet gesteund door PvdA en VVD.

En de fiets?

Ook Stientje van Veldhoven kreeg een motie door de Kamer. Haar motie draagt de regering op om samen met NS en ProRail te kijken naar ongebruikte ruimte rond stations ten behoeve van extra fietsenstallingen.

Zoals bekend ziet het Kabinet fietsbeleid als taak van gemeenten en provincies. Alleen het Beter Benutten maatregelenpakket biedt mogelijkheden. Het stimuleren van de fiets in het woon-werk verkeer is onderdeel van dit pakket. Provincies en gemeenten kunnen zelf voorstellen doen voor Rijksfinanciering van projecten in dit kader. Stiekem blijkt minister Schultz trouwens meer met de fiets te hebben dan je zou denken: 

"Ik kan mevrouw Van Tongeren nog laten schrikken, want ik sta misschien wel bekend als autominister, maar voordat ik minister was, ben ik een aantal jaren ambassadeur geweest voor de ov-fiets. Ik laat de fiets dus allesbehalve links liggen."

Van ons mag de minister dat wat duidelijker laten blijken...

---

Links:

Plenair verslag van de vergaderingen op 5 en 6 november (NB: gebruik de zoekfunctie [CTRL+F] om onderwerpen te vinden)

Schriftelijke antwoorden op Kamervragen over de Begroting I&M 2014

tekst: Olivier Beens