Veel discussie in Tweedekamer over opzet onafhankelijk onderzoek alternatieven A27

VanVeldhoven _KuikenOp 11 december hield de Kamer een Algemeen Overleg (AO) over o.m. de plannen voor de A27 bij Amelisweerd (lees hier het officiële conceptverslag). Reden voor dit overleg was de wens van de Kamer om nog inspraak te hebben in de opzet van het onafhankelijk onderzoek. 

Vrijdag 14 december bleek de onderzoeksopzet van de commissie Schoof ongewijzigd. Vandaar dat verschillende fracties moties wilde indienen over het onafhankelijk onderzoek. Doel hiervan was om de onderzoeksopzet zo concreet mogelijk te maken om zo een goed onderzoek te garanderen. De motie van D66 ging specifiek over de onderzoeksvragen. De motie vroeg om het berekenen van hoge- en lagegroeiscenario's en om inzicht in mogelijke no-regretmaatregelen (gefaseerde aanleg met pas later een eventuele verbreding), in de win-winrelaties met de MIRT OV-studie Regio Utrecht en in de kosten/baten verhouding van de verschillende varianten.

Uiteindelijk steunde de PvdA de motie van Kamerlid Van Veldhoven (D66) niet. Attje Kuiken (PvdA) meende namelijk dat de minister al haar wensen en 95 procent van de wensen van Van Veldhoven zal inwilligen (zie deze discussie op twitter). Een motie zou zo overbodig zijn. Hoewel de PvdA het de minister duidelijk niet al te moeilijk wil maken, wachten ze het onderzoek met vertrouwen af. Het is daarom extra belangrijk dat de verslagen van de debatten op 10 oktober (incl. schriftelijke antwoorden) en 11 december, met daarin de toezeggingen van de minister, naar de Commissie Schoof worden gestuurd. De commissie zal rekening moeten houden met de context van de gevoerde debatten en de toezeggingen die de minister hierin heeft gedaan.

Vertrouwen in Kracht van Utrecht als deel van onderzoek

De Kracht van Utrecht gaat met vertrouwen het onafhankelijk onderzoek tegemoet. In januari volgt een afspraak tussen de commissie Schoof en de Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en de bewonersorganisaties van Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp. Wij zullen bepleiten dat de inzichten vanuit ons Kracht van Utrecht-alternatief onderdeel van het onderzoek gaat worden.

Lees ook onze brief aan de Tweede Kamer over de opzet van het onafhankelijk onderzoek

Een uitgebreide inhoudelijke reactie van onze kant volgt binnenkort.