Vrienden van Amelisweerd vragen Kamer onafhankelijk onderzoek te garanderen

LaatUtrechtNietStikken

In een gezamenlijke brief hebben de Vrienden van Amelisweerd en de initiatiefgroep 'Kracht van Utrecht' de Tweede Kamer gevraagd de onafhankelijke opzet van het onderzoek naar alternatieven voor de verbreding van de Ring Utrecht te garanderen. 

Op 10 oktober dit jaar zegde minister Schultz van Haegen dit onafhankelijk onderzoek toe aan een Kamermeerderheid die hier om had gevraagd. Afgelopen week gaf minister Schultz van Haegen in een brief aan de Kamer antwoord op een aantal openstaande vragen. In een bijlage gaf de minister haar visie op het inhoud van het onderzoek.

De brief van de minister en haar voorstellen ten aanzien van het onafhankelijk onderzoek zijn aanleiding voor de Vrienden van Amelisweerd om in een mail aan de Tweede Kamerfracties te vragen om de toegezegde onafhankelijkheid te garanderen. Dit is temeer noodzakelijk vanwege de verwarring die is geschapen door een tekst in het regeerakkoord van VVD en PvdA ("De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond") en vanwege het gespin in de media de afgelopen weken: "2x7 gaat door" (o.a. Volkskrant, NRC, NU.nl, RTV-Utrecht).

Onafhankelijk onderzoek meer dan 'even laten doorrekenen'

Als gast in Buitenhof (18-11-2012) heeft de minister het over "allemaal nog even een keer door laten rekenen", terwijl de Kamer juist om andere, nog niet onderzochte varianten vraagt (binnen de bak 2x6; binnen de bak 2x6 met 80km/uur). Daarnaast heeft de Kamer nadrukkelijk gevraagd om aanvullende criteria te hanteren naast de standaardcriteria die Rijkswaterstaat tot dusverre gebruikt. Rijkswaterstaat hanteert uitsluitend het behalen van een trajectsnelheid op Rijkswegen als doorslaggevend criterium (de zogeheten NoMO norm).

De Vrienden zijn met de Kamer van mening dat afwegingen op het gebied van verkeer en vervoer breder moeten worden benaderd (Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op de regionale mobiliteit als geheel, dus auto, OV én fiets; effecten van een versterking van tram- en fietsnetwerken, van Beter Benutten?). Daarnaast zijn effecten op het gebied van leefkwaliteit, gezondheid en natuur tot nu toe onvoldoende meegenomen. 


Neem effecten op ecologie en gezondheid mee

Monumentale bomen in Nieuw AmelisweerdDe Vrienden van Amelisweerd vragen de Tweede Kamer er goed op toe te zien dat het onderzoek er toe leidt dat een gekozen variant óók voldoet aan eisen die vanuit leefkwaliteit, gezondheid en natuur kunnen worden gesteld. Utrecht schiet er niets mee op als er varianten uit het onderzoek voortkomen die niet voldoen aan criteria op deze gebieden. Juist een PBL-doorrekening van milieueffecten van de mobiliteitsontwikkeling kan hier op aansluiten. Dit dient dan ook bij het onderzoek betrokken te worden. 

De Kamer heeft specifiek om varianten 'binnen de bak' bij Amelisweerd gevraagd. Dat zijn varianten die zoveel natuur als financiële middelen het meest sparen. Het is uiterst vreemd dat in een natuurgebied van deze waarde nog altijd geen relevant onderzoek naar de ecologische effecten van verbreding is verricht. Dat vragen over technische en financiële risico's niet of nauwelijks worden beantwoord is eveneens merkwaardig. 

De Vrienden van Amelisweerd en de initiatiefgroep 'Kracht van Utrecht' hopen en verwachten dat de Tweede Kamer er op toeziet dat het onderzoek geen verplicht nummer zal zijn. De Utrechtse regio heeft een alternatief nodig dat een duurzame toekomst biedt voor zowel bereikbaarheid als leefkwaliteit. 

 

Wanneer behandelen Tweede Kamer en Commissie Infrastructuur en Milieu deze kwestie?

1. 20 en 22 november heeft de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu behandeld (de beantwoording van de vragen door min. Schultz in 1e termijn kunt u hier nalezen).

2. Het MIRT-overleg van 3 december is komen te vervallen. Voor het kerst-reces volgt nu een Algemeen Overleg MIRT, waarin de Kamervragen over de Ring Utrecht aan bod zouden kunnen komen. De hoofdmoot van het MIRT overleg volgt in het voorjaar van 2013. 

Bijlage: Brief aan de Tweede Kamer