De verkiezingsprogramma's over kilometerheffing, infrastructuur en maximumsnelheid

Verkiezingen2012 300De komende Tweedekamerverkiezingen kunnen veel invloed hebben op de mobiliteit in en rond Utrecht. Bereikbaarheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast worden beïnvloed door beleid op (nieuwe) infrastructuur en vormen van rekeningrijden. Om de keuze in het kieshokje gemakkelijker te maken, hebben wij een overzicht gemaakt van de standpunten op de thema's (1) betalen voor mobiliteit, (2) infrastructuur en (3) maximumsnelheid. Het zijn thema's die belangrijk zijn voor een duurzamere mobiliteit, schonere lucht en minder geluidhinder. Opvallend is hoe sommige partijen een uitgebreid mobiliteitsbeleid hebben uitgewerkt, waar andere het laten bij enkele losse standpunten (duidelijk te zien in onderstaand overzicht). 

Veel voorstellen voor kilometerheffing

Hoopgevend is dat veel partijen een vorm van kilometerheffing bepleiten (CU, D66, GL, PvdA, SP, PvdD). Ook het belasten van vrachtverkeer naar Duits voorbeeld (MAUT systeem) komt meerdere malen ter sprake. De kilometerheffing van het CDA is helaas door een nipte meerderheid van haar leden geschrapt. De belangrijke spoorverbinding tussen Breda-Utrecht-Almere, een van de maatregelen die de Kracht van Utrecht voorstelt, staat in de programma's van de ChristenUnie en GroenLinks vermeld. 

Over maximumsnelheden kom je alle mogelijke standpunten tegen. VVD, CDA en PVV zijn voor een verhoging van de maximumsnelheid, Groenlinks, PvdA, PvdD en ChristenUnie zijn tegen. Partijen als SP en D66 lijken een middenpositie in te nemen: verhogen van de maximumsnelheid mag, tenzij dit tot meer overlast leidt. Het CDA leek eind 2011 ook een 'ja, tenzij' standpunt in te nemen. In de praktijk steunden zij echter de voorstellen van minister Schultz. Vergelijkbare verschillen zijn zichtbaar bij het thema 'aanleg van nieuwe wegen'. 

Bekijk zelf de standpunten in onderstaand overzicht (NB: indien het overzicht niet laadt, probeer dan een andere browser dan Firefox) met daaraan toegevoegd onze standpunten, zoals verwoord in ons eigen 'programma' 'De Kracht van Utrecht 2.0'. Klik op de partijprogramma's om volledige versies te downloaden. 

Meer weten over natuur, milieu en duurzaamheid in de verkiezingen? Vanaf 15 augustus is de website Klimaatkeuze in de lucht (NB: deze website is niet meer actief) en vanaf 19 augustus de Groene Kieswijzer. Of kom 28 augustus  van 18.30 tot 22.30 uur naar het verkiezingsdebat 'Politiek, Burgers en Energie' in De Vereeniging / Societeit Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht. 

 

Mobiliteitsbeleid in de Tweedekamerverkiezingen van 2012

WordCloud 3Betalen voor mobiliteit

Voer tolheffing in (factureren naar kentekens). Een variabel tarief is het meest effectief. Tarieven varierend van gratis in de daluren tot €2.10 in de spitsuren (zoals in Stockholm) zijn voldoende om de kosten te dekken en op de lange termijn geld over te houden om te investeren in bereikbaarheid. 

Vervang de kilometervergoeding en leaseauto door een mobiliteitsbudget (vrij te besteden aan alle vormen van vervoer) of door NS-jaarkaarten en fietsvergoedingen. De keuze voor een leaseauto blijft mogelijk, maar zal jaarlijks duurder uit vallen dan de duurzamere vervoersvormen. Investeer in telewerken, voer flexibele werktijden in en bied goede verhuisregelingen.

 

Infrastructuur

Geen verbreding van de bak bij Amelisweerd: Bespaar minstens 400 miljoen en gebruik dit geld voor betere geluidschermen, snelfietspaden en de opbouw van een OV-railnetwerk. 

Een spoorverbinding tussen Utrecht en Breda verdient verder onderzoek. Zorg ervoor dat het Intercity-netwerk goed aansluit op stedelijke OV-netwerken en P+R voorzieningen. Regionaal OV moet voldoende kwaliteit hebben om de automobilist te verleiden. Dit betekent een hoge frequentie, een hoogwaardige uitstraling, sociaal veilig en comfortabel.

Leg een hoogwaardig netwerk van regionale en stedelijke snelfietspaden aan, met een maximum ontwerpsnelheid van 30 km/h. Fietspaden dienen breed genoeg te zijn voor veilige inhaalmogelijkheden. Breng fietsenstallingen in stad, regio en zeker bij stations op orde. Hou daarbij rekening met zware fietsen (e-bikes) en grote (bak)fietsen. 

OV en fiets moeten een volwaardig en duurzaam alternatief voor de auto zijn. Als 1 op de 7 automobilisten de auto laat staan, zullen de meeste wegen geen problemen met doorstroming meer hebben. 

 

Maximumsnelheid

De Kracht van Utrecht is tegen verhogingen van de maximumsnelheid. Op de ringwegen rond grote steden is 80 km/h een prima snelheid om luchtvervuiling en geluidsoverlast binnen de perken te houden. Buiten de grote steden is er geen enkele reden om de maximumsnelheid verder te verhogen tot 130 km/h. De tijdwinst zou minimaal zijn en bovenal niet opwegen tegen de extra gezondheidsschade ten gevolge van uitlaatgassen en geluidsoverlast. 

 

Lees meer over onze mobiliteitsvisie in het Dossier Kracht van Utrecht, over onze concrete maatregelen en onze notitie 'Fietsbeleid tot 2015 en erna'. 

Al onze rapporten zijn hier te downloaden

Cover CDABetalen voor mobiliteit

Er komt geen kilometerheffing. De onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan op OV-niveau (13 cent per gereden kilometer).

 

Infrastructuur

De infrastructuur in Nederland wordt verder versterkt. Het CDA zet in op een betere benutting van de bestaande infrastructuur, waarbij goede combinaties gemaakt worden tussen verschillende vormen van vervoer.

Met goed en hoogwaardig openbaar vervoer kan, vooral in stedelijk gebied, de leefbaarheid fors verbeteren. Aanleg van nieuwe hoogwaardige verbindingen is alleen mogelijk met een bijdrage van de regio. Bij het huidige intensieve gebruik van het nationale spoorvervoer zetten we vooral in op goed beheer en onderhoud.

 

Maximumsnelheid

Dit onderwerp staat niet vermeld in het verkiezingsprogramma. Het CDA heeft de invoering van 130km/h als maximum snelheid wel gesteund. Eind 2011 reageerde het CDA als volgt op de '130' plannen: “Het CDA steunt de beperkte snelheidsverhoging naar 130 km per uur, mits leefbaarheid van direct omwonenden en de veiligheid van ons allen hiervoor niet de prijs is.” (bron)

 

Cover ChristenunieBetalen voor mobiliteit

Door grotendeels te betalen naar gebruik in plaats van naar bezit wordt recht gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. De ChristenUnie kiest voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van de kilometerprijs gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken.

De komende kabinetsperiode wordt, in navolging van de ons omringende landen, in ieder geval de kilometerbeprijzing voor vrachtwagens ingevoerd. Voor personenauto’s wordt in eerste instantie alleen een tarief naar milieukenmerken ingevoerd op basis van een jaarlijks opgenomen kilometerstand.

De onbelaste reiskostenvergoeding voor het OV blijft bestaan. Wel komt er een maximum aan de te vergoeden afstand. De onbelaste kilometervergoeding blijft ook bestaan, maar de kilometervergoeding wordt wel lager. De bijtellingregeling voor de auto van de zaak wordt niet alleen gedifferentieerd naar zuinigheid, maar ook naar het verreden aantal privékilometers.

 

Infrastructuur

Knelpunten op de weg eerst oplossen door het beter benutten van wegen, mobiliteitsmanagement en door invoering van de kilometerprijs. Pas daarna kan weguitbreiding aan de orde zijn. Bij het oplossen van knelpunten moet standaard gekeken worden naar de mogelijkheden van OV en fiets.

Binnen het Infrafonds wordt structureel ruimte gereserveerd voor grote regionale OV-projecten met een nationaal belang, zoals de uitbouw van het tramnetwerk in Utrecht en meer vrije busbanen. De snelwegbus biedt voor veel forenzen kortere reistijden.

Inhaalsporen, spoorverdubbeling, extra perrons en ongelijkvloerse kruisingen zijn op een aantal punten noodzakelijk. Waar mogelijk wordt het spoor geschikt gemaakt voor hogere snelheden. Meer ruimte voor stadsgewestelijk spoorvervoer: Er komen tot 2028 tenminste 50 stations bij.

Bij de verbreding van de A27 wordt rekening gehouden met een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht-Almere.

 

Maximumsnelheid

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur wordt teruggedraaid vanwege negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het milieu en het feit dat in de praktijk nauwelijks sprake is van reistijdwinst.

 

Cover D66Betalen voor mobiliteit

D66 wil dat mensen betalen voor het gebruik, niet voor het bezit van een auto. Dit kan via beprijzen van rijden en door het afbouwen van fiscale prikkels voor autogebruik. D66 wil dat de politiek zich aan de afspraken uit het Begrotinsakkoord houdt en zo duidelijkheid biedt aan forenzen. D66 zorgt voor een aanvullende overgangsregeling die vooral OV-forenzen ontziet. Op de langere termijn (2016) wil D66 naar een stelsel van kilometerbeprijzen, met duidelijke waarborgen voor privacy en zonder disproportionele uitvoeringskosten en -risico’s.

D66 wil differentiatie in belastingen voor auto’s zodat schone auto’s worden gestimuleerd. 

 

Infrastructuur

Voor D66 is verbetering van bestaande wegen eerste keus, nieuwe wegen worden alleen aangelegd als deze echte meerwaarde voor het functioneren van netwerken opleveren. Bestaande wegen kunnen beter worden benut, bijvoorbeeld door intelligente verkeerssystemen of het scheiden van doorgaand en regionaal verkeer. Goede inpassing van nieuwe wegen is bij aanleg een noodzakelijke voorwaarde.

D66 is voor het tot stand brengen van ‘metro-achtige’ treinverbindingen tussen de (grote) steden

D66 wil fietsgebruik stimuleren en binnen bereik van grotere groepen mensen brengen. Combinaties met het OV worden gestimuleerd met P+R voorzieningen op strategische locaties. D66 wil het netwerk van fietsverbindingen verbeteren, o.a. door meer stallingvoorzieningen in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven.

D66 moedigt de ingezette trend naar het ‘nieuwe werken’ aan. Met flexibele werktijden, thuiswerkfaciliteiten, gebruik van nieuwe media, autodelen en spitsmijdprojecten kan de filedruk worden bestreden. Hier liggen in het bijzonder kansen voor ambtenaren en het mkb.

 

Maximumsnelheid

Dit onderwerp staat niet vermeld in het verkiezingsprogramma. Eind 2011 reageerde D66 als volgt op de plannen om de maximumsnelheid te verhogen: “Het is prima om waar het kan de maximumsnelheid te verhogen naar 130, maar in haar brief heeft de minister het mondjesmaat over de gevolgen voor luchtkwaliteit en veiligheid. Haar flexibele houding om de maximumsnelheid te verhogen, moet ook flexibel zijn wanneer 130 kilometer per uur op stukken snelweg niet goed blijkt voor milieu of mens. Als dat zo is, moet ze de snelheid ook weer naar beneden bijstellen.” (bron

 

Cover GroenlinksBetalen voor mobiliteit

Nederland neemt in Europa het voortouw in de hervorming van de brandstofaccijns. Alle brandstofaccijns krijgt een klimaatcomponent die langzaam oploopt met de CO2-prijs die geldt in andere sectoren. Hierop vooruitlopend wordt de dieselaccijns met ingang van 2013 verhoogd en gelijkgetrokken met Duitsland.

De kilometerheffing wordt zo snel mogelijk ingevoerd, waarbij de kilometertarieven een fors verschil maken tussen milieubelastende en schone voertuigen; vrachtverkeer duurder wordt; op drukke plekken en in de spits een hoger tarief geldt; de privacy buiten kijf staat en een deel van de opbrengst wordt ingezet voor lagere lasten op arbeid.

De vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto gaat onder het normale belastingregime vallen. De vergoeding voor woon-werkverkeer met het OV blijft onbelast. Thuiswerken en schoner reizen worden voortaan beloond. Zo wordt de vrijstelling voor een belastingvrije fiets voor woon-werkverkeer verhoogd.

De verlaging van de aanschafbelasting op auto’s wordt teruggedraaid en de tarieven worden verder gedifferentieerd naar milieubelasting. Vanwege de ruimte die auto’s innemen moet er een rem blijven op het autobezit.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om parkeertarieven te differentiëren op basis van vervuiling van de auto.

 

Infrastructuur

Er komen geen nieuwe wegen die de ruimte in Nederland verder versnipperen. Het spitstarief in de kilometerheffing maakt nieuwe wegen overbodig. De bak bij Amelisweerd wordt niet verbreed. 

Fietsen wordt krachtig gestimuleerd. Er komen meer stationsstallingen en ov-fietsen. De gemeentesubsidies voor fietsinfrastructuur worden verhoogd. Er komen middelen beschikbaar om in de periode 2012-2016 twintig nieuwe regionale snelfietsroutes te realiseren. Barrières voor fietsers en voetgangers als gevolg van auto-, spoor- en waterwegen worden geslecht.

Er komt een nieuwe spoorlijn van Almere via Utrecht naar Breda. Het treinvervoer krijgt een impuls: extra treincapaciteit, inhaalsporen en beter onderhoud van spoor en treinen. Stations worden voorzien van voldoende fietsenstallingen en OV-fietsen. De trajecten waar treinen in hoge frequentie gaan rijden, worden verlengd tot buiten de Randstad. 

Groenlinks wil investeren in nieuwe tramlijnen. Plannen daarvoor in o.m. Utrecht worden (financieel) gesteund. Regionale treinen, lightrail, metro, sneltram en snelbus vormen een samenhangend net van hoge kwaliteit. Meer schone en zuinige bussen, zoals elektrische, waterstof- en aardgasbussen.

Er wordt ruimtelijk beleid ontwikkeld om de autoafhankelijkheid en mobiliteitsgroei te verminderen.

 

Maximumsnelheid

De snelheidsverhoging naar 130 km per uur wordt teruggedraaid. Waar dat nodig is voor het milieu en/of tegen geluidsoverlast, gaat de maximumsnelheid naar 80 of 100 km per uur.

 

Cover PvdABetalen voor mobiliteit

De PvdA wil dat de fiscale vrijstelling van de reiskostenvergoeding woon-werk-verkeer gehandhaafd blijft.

De kosten van autorijden moeten veel eerlijker worden betaald. Dus betalen naar gebruik in plaats van naar bezit. Nu betaalt oma die nog geen 1000 kilometer rijdt evenveel belasting als de leaserijder die 50.000 km maakt. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer.

Voor vrachtwagens wordt Maut ingevoerd, het systeem dat Duitsland al heeft. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer. De wegenbelasting schaffen we gelijktijdig af. Het voordeel van Maut is dat ook buitenlandse vervoerders aanzienlijk gaan bijdragen en ertoe zal leiden dat er minder ritten met lege vrachtwagens zullen plaatsvinden. Accijnsloze brandstof (‘rode diesel’) wordt afgeschaft.

 

Infrastructuur

Het OV en de auto moeten ons snel, veilig en betrouwbaar van A naar B brengen. Door snel internet kan milieubelastend woon-werk verkeer verder reduceren. 

De wegverbreding, gesteund door de PvdA, is succesvol geweest. Door bezuinigingen is er in de komende jaren minder geld beschikbaar voor de aanleg van wegen. De minst duurzame wegenprojecten worden uitgesteld. Voorfinanciering door publiekprivate samenwerking maakt het mogelijk de noodzakelijke (spoor)wegen versneld aan te leggen en zo bij te dragen aan groei en banen.

 

Maximumsnelheid

Bij de keuze tot verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen staat voor de PvdA als eerste voorop geen verslechtering van de verkeersveiligheid en het milieu. De PvdA wil de maximumsnelheid op de Nederlandse autowegen terugbrengen naar 120 km/uur. De huidige 80 km-zones rond de grote steden blijven gehandhaafd.

 

Cover PvdDBetalen voor mobiliteit

Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met het tijdstip en de plaats van het autoverkeer. De belastingvrijstelling voor bestelauto’s en taxi’s blijft alleen gelden voor auto’s met een lage Co2-uitstoot. De verlaagde vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers maakt plaats voor het kwarttarief, zoals dat nu ook geldt voor beperkt gebruik van campers. 

Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer van 15 cent.

De belastingvrijstelling voor werkgeversvergoedingen voor reiskosten met het openbaar vervoer blijft bestaan.

De fiscale stimulering van fietsen blijft behouden.

 

Infrastructuur

De partij voor de dieren pleit voor het terugdringen van woon-werkverkeer en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer. De overheid stimuleert het flex- en thuiswerken.

Er worden geen nieuwe snelwegen aangelegd. Bestaande plannen gaan niet door.

Er wordt extra geïnvesteerd in veilige fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden.

Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop.

 

Maximumsnelheid

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur wordt ongedaan gemaakt. Op ringwegen rond steden wordt er maximaal 80 km per uur gereden.

 

Cover PVVBetalen voor mobiliteit

Er komt geen kilometerheffing. De benzineprijs moet naar beneden. De onbelaste reiskostenvergoeding wordt in ere hersteld. Milieuzones worden afgeschaft.

 

Infrastructuur

We bezuinigen niet op de aanleg van nieuwe wegen.

 

Maximumsnelheid

Op snelwegen is 140 kilometer per uur een mooie maximumsnelheid. De 80-kilometer zones worden afgeschaft.  

 

Cover SPBetalen voor mobiliteit

Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in variabele kosten (via de kilometerteller of via de brandstofprijs) wordt zuinig en minder rijden beloond. Wij zijn tegenstander van tolwegen; de aanleg van wegen financieren we uit de algemene middelen.

Het Eurovignet wordt vervangen door een elektronisch toltarief (‘Maut’) voor vrachtverkeer, zoals in Duitsland.

 

Infrastructuur

We zijn terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen, maar knelpunten worden natuurlijk aangepakt. Soms zijn investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het hoofdwegennet. Dit dient dan ook in samenhang te worden bekeken. Om de doorstroming in het verkeer te verbeteren en de wegcapaciteit optimaal te benutten zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en intelligente navigatiesystemen.

Binnen het budget voor infrastructuur wordt meer geld vrijgemaakt voor investeringen in regionale spoorlijnen.

Ontbrekende trajecten in het spoorwegnet worden opgevuld met snelwegbussen, die ook de bereikbaarheid van grote bedrijventerreinen kunnen verbeteren. Er komt meer aandacht voor openbaar vervoer in dunbevolkte regio’s, om te voorkomen dat dorpen alleen nog maar per auto bereikbaar zijn.

De fiets is voor de korte afstand vaak het snelste vervoermiddel, bovendien gezond en schoon. Meer gebruik van de fiets in het stedelijke gebied kan het autogebruik terugdringen. Daarom verschuiven we investeringsmiddelen naar fietsvoorzieningen. Er komen meer (bewaakte) fietsenstallingen bij (bus)stations.

Uiterlijk 2015 zijn de Europese fijnstof- en stikstofoxide-normen overal gerealiseerd. Het meetnet wordt uitgebreid, vooral in de steden.  

 

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op wegen wordt dynamisch geregeld, waardoor de kans op files vermindert en het verkeer beter doorstroomt. De reistijd van deur tot deur is meer gebaat bij een constante, zekere snelheid dan bij hogere maxima en grotere snelheidsverschillen. Daar waar de nieuwe maximumsnelheid (130km/h) negatief uitpakt voor luchtkwaliteit en geluidhinder voor omwonenden, of voor de verkeersveiligheid, wordt deze weer verlaagd. Bij de ringen van de grote steden wordt de maximumsnelheid niet verhoogd.

 

Cover VVD

Betalen voor mobiliteit

De fiscale vrijstelling van de tegemoetkoming woon-werk verkeer blijft behouden.

De VVD is tegen de invoering van een kilometerheffing.

De VVD is geen voorstander van tolheffing. Maar als het echt niet anders kan, dan liever tol dan helemaal geen weg.

 

Infrastructuur

De VVD wil blijven investeren in alle vormen van vervoer:over de weg, het water, het spoor en door de lucht. De VVD wil voor het uitbreiden van het wegennet jaarlijks 250 miljoen euro extra uittrekken.

De VVD wil de komende periode onder meer de Ring Utrecht afmaken. Niet alleen uitbreiding van het wegennet leidt tot minder files. Ook ‘kleine’ maatregelen verzachten het fileleed, zoals Park and Ride voorzieningen (P+R), transferia, goede fietspaden, carpooling, incidentenmanagement en de intensivering van thuiswerken.

De publiek-private samenwerking bij het aanleggen van wegen moeten we efficiënter maken. Nieuwe infrastructuur moet ook door particuliere partijen kunnen worden gefinancierd. 

De VVD is voor het scheiden van lokaal, regionaal en interregionaal verkeer, waardoor doorgaand verkeer minder last heeft van verkeersdrukte rond steden en op knooppunten. Aanpassingen van ringwegen rond de grote steden en uitbreiding van het regionale wegennet zijn daarvoor noodzakelijk.

Bij nieuwe projecten moet aandacht zijn voor overstapmogelijkheden tussen de verschillende vormen van vervoer.

 

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid moet worden afgestemd op de actuele omstandigheden ter plekke. De maximumsnelheid moet op meer snelwegen omhoog naar 130 kilometer per uur. De VVD wil de openbare ruimte zo inrichten dat automobilisten kunnen doorrijden.

 

Problemen bij het laden van het overzicht? Gebruik dan een andere webbrowser (geen Firefox). Excuses voor het ongemak.