Staatssecretatis Atsma voor strengere milieuzones en betrekken GGD bij planvorming

Tweede KamerDinsdag 27 februari debatteerde de Tweede Kamer over luchtkwaliteit. Tweede Kamerleden van SP, GL, PvdA en CDA dienden moties in over een verbetering van de luchtmonitoring, uitbreiding van milieuzones en het behouden van de 80km-zone bij Amsterdam.

Paulus Jansen (SP) vroeg de staatssecretaris om te bevorderen dat gemeenten de GGD betrekken voor het inzichtelijk maken van gezondheidseffecten bij ruimtelijke plannen, in het bijzonder voor nieuwbouwplannen van scholen in de buurt van drukke wegen. Atsma zegt dit graag toe en zal de de Kamer hierover op 1 juni 2012 informeren. 

Sjoera Dikkers (PvdA) vroeg om gemeenten de wettelijke mogelijkheid te geven om milieuzones voor oudere (bovenmatig vervuilende) auto's in te stellen. Ook het CDA diende een motie in, waarin zij de regering vraagt om in overleg met gemeenten instrumenten te ontwikkelen om lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals uitbreiding van milieuzones naar kleiner vrachtverkeer, taxi's en sterk vervuilend autoverkeer. Atsma zegt in gesprek te zijn met de VNG over uitbreiding van gemeentelijke milieuzones. In een eerder overleg (zie verslag) zei hij de ambitie te hebben om in 2013 strengere milieuzones in te voeren. De staatssecretaris wil een adequate regeling op maat treffen. Hij zegt toe de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van de gesprekken. De motie van de PvdA wordt daarom voorlopig aangehouden, de minder dwingende motie van het CDA is volgens Atsma voluit uitvoerbaar.

  

Geen verdere aanscherping luchtmonitoring

Ineke van Gent (GL) vroeg in een motie om per ommegaande de Euro VI stimuleringsregeling te publiceren (Euro VI is de strengste Europese emissienorm voor voertuigen van dit moment; de norm geldt per 2014 voor auto's en per 2015 voor vrachtwagens). Atsma is bezig om met het bedrijfsleven te zoeken naar een goed alternatief voor het invoeren van Euro VI, omdat er nog niet veel bedrijven vrachtwagens kunnen leveren die voldoen aan de Euro VI emissienorm. Mocht hij die alternatieven niet vinden, dan zal hij overgaan tot publicatie van de stimuleringsnorm. Van Gent zal de motie daarom aanhouden.

Moties over een beter controlesysteem van verkeersgegevens in de luchtmonitoring (SP) en een uitbreiding van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit met meetpunten langs snelwegen (GL) werden niet overgenomen. Atsma antwoordt hierop dat de regering zich aan de Europese regels houdt en daarom geen reden ziet om de luchtmonitoring uit te breiden. Wel neemt hij, zoals eerder toegezegd, de verbeterpunten over die het RIVM zelf heeft voorgesteld (zie artikel). Een betere controle van verkeersgegevens door het RIVM hoort daar niet bij; dat is en blijft de taak van gemeenten zelf.

Een motie van Van Gent (GL) over handhaving van de 80km-zone langs de A10 bij Amsterdam werd ontraden door de staatssecretaris. Van Gent gaf aan verbaasd te zijn dat het CDA niets heeft gezegd over de verhoging van de maximum snelheid rond de grote steden en de kosten die daaraan verbonden zijn.

Dinsdag 3 april stemt de Tweede Kamer over de ingediende moties.

Een verslag van het debat vindt u hier.  

Lees ook ons verslag van het Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie over Lucht en Geluid op  29 februari 2012