Nieuwe Wet Geluidhinder: Verzet gemeentes tegen strengere normen lijkt succesvol

A2 bij_Nieuwer_ter_AaDe nieuwe Wet Geluidhinder is nog niet helemaal in werking, maar zorgt al voor flink wat opschudding. In het tweede deel van de nieuwe wetgeving, SWUNG-2, zou een verbod komen op de zogenaamde dove gevel. Dove gevels vind je in de vorm van lange flats of lange rijen woningen met garages aan de kant van een drukke weg. Ze creëren een stille achterzijde voor de woningen en doen het lawaai in de woonwijk erachter flink verminderen. Bij flats is de dove gevel bijv. een extra laag plexiglas die de (normaal open) portieken afschermt tegen teveel lawaai.In Utrecht zijn er tal van zeer geslaagde voorbeelden, zoals de verzorgingsflat lang de Kardinaal de Jongweg (hoek van Galenstraat) en de rij woningen langs de Eikmanlaan voor Tuindorp. Dankzij de dove gevel konden die complexen gebouwd worden en is er binnen gewoon geen verkeerslawaai.

Een verbod zou verstrekkende gevolgen hebben: mogelijk 50 procent van de nieuwbouwplannen in Utrecht zou geschrapt moeten worden. De onderhandelingen tussen het Rijk en de grote steden zijn echter in volle gang. De Gemeente Utrecht had al eerder verklaard dat de wet effectneutraal dient te zijn. In de praktijk kan dat natuurlijk alleen maar zonder een verbod op de dove gevel. Het betekent een flinke verzwakking van de nieuwe wetgeving. De website dnu.nu publiceerde op 21 februari een memo van het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam, waaruit blijkt dat er een deal is gemaakt: "Meest in het oogspringend zijn een aanscherping van de geluidsnorm voor spoorwegen, een versoepeling van de geluidsnorm voor rijkswegen en het behoud van de dove gevel... Amsterdam merkt in het memo op dat 'de package deal voor Amsterdam niet negatief lijkt te gaan uitpakken'. De gemeentelijke dienst waarschuwt er tegelijkertijd voor dat 'nog discussies gaande zijn over andere aspecten, alsmede een aantal zaken die nadere uitwerking behoeven'. Dit kan 'mogelijk grote consequenties' hebben (René Lukassen op dnu.nu)."

Tijdens de Raadsinformatie-avond van 6 maart bevestigde wethouder De Rijk dit beeld voor Utrecht: Het verbod op de dove gevel is van de baan, er komt een aanscherping van de norm voor spoorwegen (-3dB) en een versoepeling van de norm voor rijkswegen (+5dB). Over andere aspecten wordt druk onderhandeld; volgens De Rijk veranderen de zaken elke dag en is de uitkomst van haar lobby onzeker. De raad heeft haar gevraagd om meer informatie over de inhoud van de lobby. De Rijk zal twee scenario's uitwerken, met de mogelijke effecten bij geslaagde en bij niet geslaagde lobby. De raad zal zich daar politiek over uitspreken bij een komende commissievergadering. 

De versoepeling van de geluidsnorm voor Rijkswegen houdt in dat de norm van 55 naar 60dB gaat (volgens de memo). Samen met het wegvallen van het verbod op de dove gevel zullen de positieve effecten van de nieuwe wetgeving vijf keer groter zijn dan de negatieve effecten. De memo doelt hier uiteraard niet op de toegenomen geluidhinder, maar op de mogelijkheden voor nieuwbouw. De versoepeling van de norm voor Rijkswegen naar 60 dB is geen goed idee, als dit betekent dat grote aantallen woningen op plaatsen met meer dan 55 dB snelweglawaai zonder dove of dubbele gevel gebouwd kunnen gaan worden. Verkeerslawaai zou zo duidelijk aanwezig zijn in de woning. Zelfs het plan om langs de A27 een lange rij studentenflats met dove gevel te bouwen als geluidsafscherming voor woonbuurten in Lunetten zou door het complexe compromis van de grote gemeenten met het Rijk minder haalbaar kunnen worden. Je wenst ook studenten geen lawaaiige studie- en slaapruimte in hun woning toe.

De gemeenteraad debatteert over de gevolgen van de nieuwe geluidwetgeving voor bouwprojecten tijdens de vergadering van de commissie Stad & Ruimte op donderdag 29 maart (14.00 uur).

 

Lees ook:  De nieuwe Wet Geluidhinder – SWUNG: Wat betekent dat voor Utrecht?