Raad van State over A27: Fouten in berekeningen lucht en lawaai doen er niet toe

Laatlunettennietstikken logo

De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 25 januari 2012 alle bezwaren van omwonenden tegen de aanleg van twee extra rijstroken langs Lunetten en Amelisweerd afgewezen. De vele fouten in de berekeningen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast doen hierbij niet ter zake, de gezondheid van Utrechters evenmin. Voor de goede orde wijzen we erop dat het hier gaat om een tijdelijke maatregel. Uiteindelijk wil Rijkswaterstaat de A27 uitbreiden met 6 rijstroken; de plannen daarvoor zijn bekend onder de naam "Planstudie Ring Utrecht" of ook wel 2x7.

 

Overigens is saillant dat Rijkswaterstaat in staat blijkt 6 rijstroken te passen binnen de halve breedte van de bak bij Amelisweerd. Zonder de bak te verbreden zouden er dus ook 2 maal 6 rijstroken in passen. In de planstudies blijft Rijkswaterstaat vooralsnog vasthouden aan 2x7 en voor die twee extra rijstroken zou dus een heel nieuwe bak aangelegd moeten worden. Dat kost niet alleen een strook van tientallen meters natuur aan beide zijden van de huidige weg, maar ook een kleine miljard euro's. Die twee extra rijstroken worden zo wel heel erg duur; en dan te bedenken dat de noodzaak van die twee rijstroken gebaseerd is op geschatte verkeerstoenamen die intussen wel verouderd zijn (door de crises, door de veronderstelde benzineprijs van €1,25 per liter in 2020, enzovoort). Laten we hopen dat de politiek gaat inzien hoe desastreus 2x7 is. Mocht dat niet gebeuren, dan zal de planstudie ongetwijfeld ook tot en met de Raad van State worden aangevochten.

 

Bezwaren ongegrond ondanks rekenfouten en te verwachten normoverschrijdingen

De uitspraak van de Raad van State over de tijdelijke verbreding met twee rijstroken luidt ongeveer:

  1. Hoewel de berekeningen waarop de minister zich baseert voor lawaai en luchtvervuiling vele fouten bevatten, hebben de omwonenden niet berekend dat na correctie van die fouten normen worden overschreden. De Kracht van Utrecht voegt hieraan toe dat de omwonenden deze kostbare berekeningen niet lieten uitvoeren omdat de Raad die toch terzijde schuift. De Raad negeert tegenwoordig immers zelfs berekeningen van de minister zelf als die op normoverschrijding duiden.
  2. Of de normen de gezondheid van de omwonenden voldoende beschermen is een politieke afweging. De huidige Raad van State mengt zich niet in die afweging. Omdat de minister zich volgens de (foutieve) berekeningen momenteel aan de norm houdt beschermt zij de gezondheid van de omwonenden voldoende, zelfs al doen de normen dat niet.
  3. Volgens de berekeningen en metingen gaat de minister binnen enkele jaren de normen voor luchtvervuiling overschrijden. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit verplicht haar tot maatregelen om wel binnen die normen te blijven. De omwonenden hebben aangevoerd dat de minister geen politiek haalbare maatregelen meer ter beschikking heeft. Volgens de huidige Raad van State zijn er echter geen aanwijzingen dat zij die maatregelen niet kan treffen (KvU: de juridische term hiervoor is exceptieve toetsing).

De Kracht van Utrecht vindt het dieptriest dat modelberekeningen, waarvan de minister toegeeft dat ze fout zijn, toch worden geloofd en dat gezondheid geen enkele rol meer speelt. KvU zou graag willen weten welke maatregelen de minister nog kan treffen om wel aan de norm te blijven voldoen. Zij heeft immers de meest effectieve maatregelen zoals rekeningrijden en minder hard rijden reeds afgeschoten en blijft wel meer wegen aanleggen. Het voornemen om de maximum snelheid op snelwegen te verhogen, betekent bovendien dat er nog meer compenserende maatregelen nodig zijn. De Kracht van Utrecht vindt het waanzinnig dat beleidsplannen doorgang kunnen vinden op basis van maatregelen, die het ministerie niet van plan is ooit uit te voeren.

 

Lees hier de uitspraak van de Raad van State  

Lees hier de reactie van bewonersorganisatie Laat lunetten Niet Stikken 

 

Lees ook de artikelen: 

Ring Utrecht: Er zijn dan toch grenzen!

RIVM: Aantal overschrijdingen fijnstof en stikstofdioxide wordt onderschat

VOLY's: over de maatschappelijke kosten van luchtvervuiling