Provincie Utrecht: Niet meer dan 100 km/h rond onze grote steden

  • Print

A2 bij_Nieuwer_ter_AaNamens de Kracht van Utrecht was Gerard Cats op 9 januari aanwezig bij de vergadering van de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie (Provincie Utrecht). De Kracht van Utrecht had de Commissie MME een brief gestuurd over het voornemen van de Rijksoverheid om de maximum snelheid op snelwegen te verhogen. Verschillende fracties stelden vragen n.a.v. brief. 

Gerard Cats wees de commissie op de voordelen van een lagere maximum snelheid: een beter leefmilieu (luchtkwaliteit, geluid), hogere recreatiewaarde van nabijgelegen landgoederen (bijv. Amelisweerd en Rhijnauwen), minder ongevallen, betere doorstroming en goedkoper qua wegenaanleg en -onderhoud. De ernst is hoog: Tienduizenden Nederlanders sterven elk jaar voortijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling; deze mensen sterven tientallen jaren te vroeg. Belangrijk hierbij is het besef dat deze sterfte ook binnen de ruim opgestelde Europese normen plaatsvindt. Het zou daarom onaanvaardbaar moeten zijn om te spreken over 'het opvullen van de normen'. Helaas is dat wel degelijk het beleid van het ministerie.

 

Gedeputeerde van Lunteren: Wij maken geen beleid op hogere snelheden

Volgens Gerard Cats is de rol van de provincie "... om al het mogelijke te doen om de maximumsnelheid niet te verhogen of, beter nog, te verlagen tot 80 km/u. Ik denk in de eerste plaats aan het uitoefenen van invloed, bijvoorbeeld in het UVVB. Voorkom dat de minister zich kan beroepen op 'bestuurlijk draagvlak'. Het verhogen van de maximumsnelheid past geheel niet in uw 'Ambitie: Het verbeteren van de Utrechtse luchtkwaliteit, leidend tot een zodanige luchtkwaliteit in Utrecht dat de effecten op volksgezondheid en vegetatie minimaal zijn' (citaat uit uw Provinciaal Milieubeleidsplan)."

Mw. Van de Geest (PvdD) vroeg gedeputeerde Van Lunteren of hij bereid was om in gesprek te gaan met het Rijk over de mogelijkheden tot behoud en instellen van 80km/h zones op de Ring Utrecht. Dhr. Hoefnagels (D66) vroeg de gedeputeerde om een notitie op te stellen over de consequenties van de plannen voor de luchtkwaliteit in de provincie. Dhr. de Vries (PvdA) vroeg wat het provinciaal beleid is m.b.t. hogere snelheden op wegen en welk beleid er is om de effecten van geluidsoverlast en luchtvervuiling te beperken.

Gedeputeerde Van Lunteren stelt in zijn reactie dat het de verantwoordelijkheid van de minister is om een achteruitgang van leefkwaliteit te voorkomen. De plannen kunnen alleen doorgaan, als aan deze randvoorwaarde wordt voldaan. Hij ziet het als zijn taak om dit punt aan de orde te stellen. Van Lunteren wil echter geen beleid maken op hogere snelheden. Het Rijk wil 130km/h gaan rijden, dan is het aan het Rijk om daar beleid op te maken. De provincies toetsen alleen of zij vinden dat de plannen aan alle randvoorwaarden voldoen. In antwoord op dhr. Fastl (GL) zegt Van Lunteren dat 100 km/h op snelwegen rond de steden de inzet van de provincie is. Hij is echter wel bereid om de consequenties van hogere snelheden in kaart te brengen. Mocht daaruit blijken dat er sprake is van overschrijdingen van de luchtnormen, dan zal het Ministerie van I&M daar iets aan moeten doen (i.e. extra maatregelen of het 130 km/h-besluit opschorten). Dhr. Meijer (SP) laat weten dat het voornemen om voor 100km/h te gaan zijn fractie gerust stelt. Hij wijst er wel op dat de rekenmodellen van het NSL onvoldoende exact zijn en dat concrete metingen een beter beeld zouden geven van de luchtkwaliteit.

 

Lees hier het officiƫle verslag van de commissievergadering (de inspreektekst van Gerard Cats staat helemaal achteraan als bijlage 2).

Lees ook de volgende artikelen: 

Afschaffen 80 km-zones en 130 km/h op de snelweg: Waarom niet? 

Snelheidsbeperking op de snelweg: wat heeft het voor zin?