Ring Utrecht: Er zijn dan toch grenzen!

WordCloud 3Er is veel gebeurd rond de Rijksplannen om alle snelwegen rond Utrecht te verbreden, waaronder de bak van de A27 door Amelisweerd. En tegelijk ook weer niet... Rijk en regio hadden einde november 2011 tot een nader besluit moeten komen over een voorkeursvariant; met een eerste schifting in de voor het Rijk wenselijke varianten van 2x7 of eventueel 2x6-baans op het gedeelte tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Dat besluit kwam er niet, zonder opgaaf van redenen. Dus wordt het gissen, want communicatie is nog altijd niet het sterkste punt van het Rijk.

Rijk, gemeente en provincie zijn er in elk geval niet uit, en dat kan aan veel redenen liggen. Twee ervan kunnen samenhangen: het is technisch wellicht allemaal veel moeilijker om bijvoorbeeld de vliesconstructie (deze maakt de betonbak waterdicht) bij Lunetten en de bak bij Amelisweerd aan te sluiten. En wellicht is er gewoon niet genoeg geld. De aangekondigde verhogingen van de maximum snelheid –tot 130 km/uur- maakt alles ingewikkelder en ook weer duurder: de aanpak van herrie en luchtverontreiniging, en de inpassing van tracés binnen de stad en het omringende landschap.

 

Het kan anders

Verbreding van snelwegen, verhoging van de maximum snelheid: het is een doodlopende weg. De files bij de entrees van de stad zullen alleen maar toenemen. Daarnaast wordt het tijd om af te vragen waar je in deze tijd nou echt het overheidsgeld het best aan kan besteden: aan een minuutje tijdwinst hier en daar tussen de knooppunten van snelwegen, of aan een duurzame inzet op de bereikbaarheid van regio's als geheel? Eind november hebben we vanuit ons initiatief al een appel op Rijk en regio gedaan om andere keuzes te maken. >>

 

Crisis? Geld?

In het licht van de veelvoudige crisis wordt alleen maar vanzelfsprekender om andere keuzes te maken en de inhaalslag te maken op het gebied van fiets, openbaar vervoer en omgevingskwaliteit waar stad en regio naar smachten. Dat geld steeds belangrijker wordt, blijkt uit het recente debat in de Tweede Kamer over de snelheidsverhoging tot 130 km/uur. Het CDA wil dat alleen toestaan waar het geen extra geld kost. Een heel belangrijk signaal. Er staat 1,2 miljard op de Rijksbegroting voor de Ring Utrecht. Inclusief alles, dus ook de Rijksbijdrage aan de NRU (de weg langs Overvecht) en alle inpassingsmaatregelen als geluidsschermen, nieuwe onderdoorgangen en dergelijke. Dat is gewoon niet genoeg, en het Rijk moet ook nog eens gaan bezuinigen. En bij de gemeente en de provincie, die wel wat willen meebetalen aan de inpassing, is het vlees ook wel van de botten. D66 heeft al een bezuiniging gesuggereerd: Kijk maar of je het niet binnen de bak kunt oplossen. Ze schatten de opbrengst op 400 miljoen.

 

Gevolgen voor geluid, lucht, recreatie en landschap

Een informatieavond op het provinciehuis leerde ons dat de nieuwe geluidwetgeving niet veel zal helpen voor bewoners aan de oostkant van de stad, al werkt het voor elke wijk weer anders uit. Dramatisch worden de gevolgen van een verbreding voor het bos Amelisweerd zelf. Geluidwetgeving beschermt geen natuur- en recreatiegebieden. Dus geen geluidscherm bij verbreding!? De enige reden voor een scherm is dan de wat verspreide bebouwing, waaronder landhuis Oud Amelisweerd. En daar kan het Rijk met de nieuwe wet in de hand heel simpel van zeggen dat een scherm voor die paar woningen wel erg veel geld gaat kosten.

Uitgaande van de bouwnormen die Rijkswaterstaat wil hanteren, zal er aan weerszijden zo'n 40 meter van het bos af gaan. En vooral bij het viaduct over de Kromme Rijn zal de verbreding een klap in het landschap betekenen. Dan wordt de herrie vanaf dit viaduct naar het bos werkelijk ondraaglijk. Daarnaast blijft de Utrechtse regio als geheel een knelpunt op het gebied van luchtkwaliteit, van vuile lucht. De verhoging van de maximum snelheid betekent dat de minister aan Rijkswaterstaat heeft gevraagd om ook 120 of zelfs 130 km/uur op de Ring mee te nemen in het onderzoek naar varianten. Ga maar na wat verhoging van snelheid voor effecten heeft op de leefbaarheid voor de stad, de gezondheid van haar inwoners en de recreatieve kwaliteit van de landgoederen.

Meer weten? Kijk eens in het dossier over de planstudie Ring Utrecht