Artikelen Planstudie Ring Utrecht

Utrechtse lucht niet schoon genoeg

Het zou de goede kant op gaan met de luchtkwaliteit in Utrecht. Dat stel althans de laatste Provinciale Rapportage Luchtkwaliteit 2010 op basis van cijfers van het RIVM. Het aantal knelpunten is stevig gedaald en als het weer een beetje meehelpt worden alle normen in 2015 wel gehaald. De Kracht van Utrecht is echter minder positief en zet vraagtekens bij deze conclusies. Recente metingen in Utrecht laten zien dat de Utrechtse lucht nog steeds niet schoon genoeg is. Bovendien zijn er flinke vraagtekens te zetten bij de rekenmethodes van het RIVM. Het is de vraag of met de huidige inspanningen de burger echt krijgt waar hij/zij recht op heeft.

De Provinciale Rapportage Luchtkwaliteit 2010 kijkt naar de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2009 en doet prognoses voor de jaren 2011 en 2015. De meetresultaten zijn onderdeel van een landelijk monitoringsprogramma, bedoeld om de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) te volgen. De meetresultaten van het landelijk meetnet van het RIVM (dit zijn 5 meetpunten) worden aangevuld met modelberekeningen met behulp van de NSl-monitoringstool. Hiermee probeert de provincie een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit voor iedere plek in de regio. In de modelberekeningen zijn de effecten van (nog te nemen) maatregelen uit het NSL meegenomen. Gemeten wordt met name stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10).

LuchtmeetapparatuurWat betreft stikstofdioxides zijn er in Utrecht nabij wegen langs 103 km aan wegen overschrijdingen, met name in stedelijk gebied. Naar schatting staan 4357 personen in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort bloot aan concentraties boven de grenswaarden. Volgens de prognoses uit de monitoringstool loopt het aantal knelpunten (NO2) de komende jaren terug. Toch zijn extra maatregelen nodig om in 2015 te voldoen aan de norm. Nog altijd 589 personen zouden blootgesteld zijn aan concentraties boven de norm in 2015. Dat mogen er 0 zijn. Nederland had eigenlijk al in 2010 moeten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen voor elke plek in Nederland. Toenmalig min. Cramer heeft uitstel gekregen tot 2015. Voorwaarde voor dit uitstel was wel dat er zeer robuuste maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit snel en drastisch te verbeteren. Met name het sneuvelen van het rekeningrijden (direct na het verkregen uitstel) heeft Nederland al bij voorbaat op flinke achterstand gezet.