Artikelen Planstudie Ring Utrecht

Wat is de Ladder van Verdaas?

ladderBij alle infrastructurele projecten in Nederland moet er officieel gewerkt worden volgens de Ladder van Verdaas (ook wel mobiliteitsladder). Dit is verankerd in de Tracéwet en aangenomen als leidraad voor gebiedsagenda's. De ladder heeft 7 treden, waarvan de laatste, de zevende gaat over nieuw asfalt. De mate waarin aandacht wordt besteed aan de onderste 5 treden is vaak onvoldoende. Die vragen om aandacht en inzicht; en moed en doorzettingsvermogen van beleidsmakers en bestuurders.
De staanders van de Ladder worden gevormd door ambitie en gedrag.
 

  • Ambitie: Maak een agenda voor de ruimtelijke ordening en betrek het mobiliteitsaspect er van meet af aan bij. Houd daar rekening mee bij het ambitieniveau en de fasering. Hóe bereikbaar moet een gebied zijn? Hoe waardevol is het gebied en hoe intensief zoek je naar alternatieven voor autoverkeer?
  • Gedrag: burgers, bedrijven en bestuurders zullen zich naar de ambitie moeten gaan gedragen. Als bijvoorbeeld automobilisten bij 1 op de 7 autoritten een andere keus maken zijn er geen nieuwe wegen nodig. Ook wij, burgers, kunnen het verschil maken met ons gedrag.


De treden van de Ladder van Verdaas:

  1. Ruimtelijke ordening. Bouw compact, zodat reisafstanden kort zijn. Bouw dicht bij openbaar-vervoer knooppunten, zodat autogebruik niet nodig is.

  2. Prijsbeleid. Met betaald parkeren en een passageheffing de stad in wordt de keuze van de automobilist beïnvloed.
  3. Mobiliteitsmanagement en fiets. Telewerken, carpoolen, telefonisch vergaderen.....
  4. Openbaar vervoer en fiets. zorg voor goed openbaar vervoer en uitmuntende fietsroutes.
  5. Verbeter de efficiëntie van bestaande wegen. Bij 80 km/uur kan er veel meer verkeer over een weg dan bij 130 km/uur. Daardoor ontstaan er minder files en is, oh wonder, iedereen toch eerder op zijn bestemming! De wegcapaciteit is het grootst bij 50 tot 60 km/uur.
  6. Pas de huidige wegen aan. Pas als alle bovenstaande punten onvoldoende zijn komt wegverbreding in beeld.
  7. Nieuwe infrastructuur. Volledig nieuwe wegen aanleggen is het laatste dat je doet.