Noordelijke Randweg Utrecht: Bewoners Overvecht tegen verhoogde verkeerspleinen

Ghandiplein verdieptMaandag 26 november presenteerde de Gemeente Utrecht haar voorkeursvariant voor de NRU langs Overvecht. De avond was nu en dan zeer tumultueus; bewoners waren het duidelijk niet eens met de verhoogde verkeerspleinen en ronduit kwaad over de zeer korte reactietermijn van twee weken, die daarom meteen verlengd werd tot 1 januari. De kern is duidelijk: Iedereen wil een volledig verdiepte ligging of tenminste een verdiepte ligging van alledrie verkeerspleinen. De kosten daarvoor zijn echter 30 miljoen extra per plein. 

Het was al langer bekend dat de wens van de Rijksoverheid, een stadssnelweg met 6 rijstroken en minstens 100 km/h, geheel van tafel was. De voorkeursvariant zou in ieder geval niet meer dan 2x2 rijstroken bevatten bij een max. snelheid van 80 km/h. Wethouder Lintmeijer verwacht dat dit ook in de toekomst voldoende capaciteit biedt. Hij houdt er rekening mee dat de automobiliteit de komende decennia zal afvlakken, zoals in veel Westerse landen nu al het geval is. Hij neemt hiermee duidelijk afstand van het huidige Kabinet, dat haar asfaltplannen nog baseert op flinke (niet realistische) groeicijfers.

Onvoldoende geld voor optimale inpassing en leefbaarheid

Met het uitgangspunt van vier rijstroken en 80 km/h is vervolgens gekeken in hoeverre de voorkeursvariant kan voldoen aan de eisen voor leefbaarheid en inpassing. De variant waarbij de hele NRU op een dijk ligt, valt wat betreft wethouder Lintmeijer definitief af. Een dergelijke weg past niet in de omgeving, hoewel het verkeerskundig zeker voordelen biedt, aldus Lintmeijer. De bewoners van Overvecht hebben altijd een duidelijk voorkeur geuit voor een volledig verdiepte ligging. Geluidhinder blijft zo beperkt en inpassing in de omgeving is optimaal. Het budget van 181 miljoen, waarvan 130 miljoen Rijksbijdrage, is daar echter niet toerijkend voor. Het budget is voldoende voor de verdiepte ligging van alleen het Ghandiplein, inclusief een aquaduct voor de Klopvaart, en het 'stilste' asfalt voor de hele NRU.

Bij het Ghandiplein zou de meeste winst zijn te behalen qua geluidhinder, naar verluid omdat daar de meeste mensen vlakbij de weg wonen. Een bewoner merkte op dat deze keuze alleen te maken heeft met de 'groene' subsidies die met het herstel van de Klopvaart vrijkomen. De gemeente heeft de ambitite om geluidhinder meer te beperken dan wettelijk gezien verplicht is. De keuze voor stil asfalt en de nodige geluidsschermen zouden daarvoor moeten zorgen. Voor de hoge flats van tien verdiepingen is overigens nog geen oplossing gevonden. Ze staan dermate dicht langs de NRU dat geluidschermen niet helpen.

Inmiddels heeft de Commissie Stad & Ruimte op 20 december 2012 gedebatteerd over de voortgang van de NRU. Lees hier een verslag van onze hand

Overvecht verdient meer

Robert Kochplein_verhoogdHet Henri Dunantplein en het Robert Kochplein worden verhoogd aangelegd. Een dergelijke verhoogde ligging is per plein 30 miljoen goedkoper dan een verdiepte ligging. Daar staat tegenover dat ruimtelijke inpassing een stuk lastiger is. Verschillende bewoners wezen er op dat Overvecht meer verdient. Met de uitbreiding van het aantal rijstroken van de A27 is een flinke groei van het autoverkeer langs Overvecht niet ondenkbaar. Gezien de honderden miljoenen die met dat project gemoeid zijn is het wrang te moeten vaststellen dat het bij de NRU ontbreekt aan voldoende budget. Wethouder Lintmeijer kreeg daarom veelvuldig dezelfde vraag voorgelegd: Is het niet mogelijk om meer budget los te krijgen van Rijk, Provincie of BRU? De wethouder antwoordde steeds dat hij vanuit het Rijk en het BRU niets meer verwacht. Hij voegde er wel aan toe:

“Het kan best zijn dat de gemeenteraad er 20 of 40 miljoen euro extra voor over heeft, maar ik wil niemand blij maken met een dooie mus. We gooien de andere varianten ook niet weg; we vragen aan marktpartijen de beste variant die mogelijk is voor 181 miljoen.”

Zorgen over gezondheid en behoud van groen

Er waren meer zorgen. Verschillende bewoners wezen er op dat een mogelijk slechte luchtkwaliteit tot extra gezondheidskosten leidt (bijv. astma bij kinderen). Deze kosten zijn echter niet meegenomen in de voorkeursvariant. Wethouder Lintmeijer zegde toe om te kijken of die kosten inzichtelijk te maken zijn. Een ander punt is dat de NRU naar verwachting vijf meter dichter bij Overvecht te liggen, om de Gageldijk geheel te kunnen behouden. Dit zal ten koste moeten gaan van de groenstrook die nu langs de NRU ligt. Een enkele bewoner van de Gageldijk was bezorgd over de verkoopbaarheid van haar huis. Tenslotte waren er opmerkingen over de twee fietsbruggen richting Park de Gagel en Fort Ruigenhoek. Zij overbruggen een flink hoogteverschil, waardoor een lange aanloop nodig is, één dwars door het Gagelpark en één op de Brandenburchdreef.

Projectmanager Martine Sluijter benadrukte steeds dat verschillende details nog niet zijn uitgewerkt. Daaronder vallen bijv. de ontsluiting van de twee benzinestations, de inpassing van Tuincentrum Overvecht, maar ook de inpassing van de twee fietsbruggen. Ook details als de breedte van de middenberm en de precieze verschuiving richting Overvecht liggen niet vast. 

 

Reageren tot 1 januari 2013

Iedereen kan tot 1 januari 2013 reageren op de plannen via de website www.utrecht.nl/nru. Bewoners waren woedend over de oorspronkelijk reactietermijn van slechts twee weken. De gemeente heeft daarom de termijn verlengd tot 1 januari 2013. In maart 2013 dient er een definitief raadsbesluit te liggen. De aanleg zou in 2017 moeten beginnen.  

Bekijk zelf het Keuzedocument NRU, Planstudie Ring Utrecht, 26-11-2012

 

In deze video legt de Gemeente Utrecht uit hoe ze tot de voorkeursvariant is gekomen: